Lookbook La Mania autorstwa Ruth Hogben

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

ZOYA_BASTIDA

Ruth Hog­ben jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych foto­gra­fów oraz reży­se­rek fil­mów modo­wych. Swo­ją karie­rę roz­po­czę­ła u boku Nic­ka Kni­gh­ta, u któ­re­go pra­co­wa­ła w latach 2005 – 2009, współ­two­rząc SHOW­Stu­dio. Od tego cza­su w jej port­fo­lio poja­wi­ły się takie mar­ki oraz pro­jek­tan­ci jak m.in. Gareth Pug, Rick Owens,  Maison Mar­tin Mar­gie­la czy Ale­xan­der McQu­een.  Ruth współ­pra­co­wa­ła rów­nież z Lady Gagą, foto­gra­fu­jąc ją do ame­ry­kań­skie­go wyda­nia maga­zy­nu Elle czy two­rząc fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych zapre­zen­to­wa­nych pod­czas jej tra­sy kon­cer­to­wej „Mon­ster Ball”. Dzi­siaj La Mania przed­sta­wia look­bo­ok autor­stwa słyn­nej Ruth Hog­ben. Jak Wam się podo­ba?

ALENZIA

KARITA_BALIZE
MARIMIS
MISCHA
ROSINI
RUSIS
SASSO_DEAL_VETIS
TODD
TODESA
VALI
ZIA_BENNIS
VALENTINA

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆKomentarze

komen­ta­rzy