Lookbook DeeZee na lato 2015

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

look_deezee_summer2015_16
Naj­now­szy look­bo­ok mar­ki DeeZee na lato 2015 to połą­cze­nie naj­go­ręt­szych tren­dów sezo­nu z ponad­cza­so­wą kla­sy­ką. Znaj­dzie­cie w nim pro­po­zy­cje mod­nych sty­li­za­cji na pla­żę, festi­wal, rand­kę czy spo­tka­nie z przy­ja­ciół­mi.

DeeZee tego lata sta­wia przede wszyst­kim na boho! Ten domi­nu­ją­cy trend prze­ja­wia się w posta­ci koron­ko­wych espa­dry­li, kla­sycz­ne­go deni­mu, wszech­obec­nych frędz­li, luź­nych tunik, ubrań far­bo­wa­nych meto­dą „tie dye” czy słom­ko­wych kape­lu­szy.

Tuż obok sty­lu inspi­ro­wa­ne­go mod­ny­mi lata­mi 70. w naj­now­szym look­bo­oku mar­ki zna­la­zło się miej­sce dla kobie­co­ści. DeeZee w let­nim look­bo­oku pre­zen­tu­je swo­je dwa klu­czo­we mode­le –  wią­za­ne san­da­ły „lace up heels” Laila oraz kla­sycz­ne szpil­ki Miss Clas­sy w wie­lu fak­tu­rach i kolo­rach do wybo­ru. Te dwa nie­sa­mo­wi­cie sty­lo­we mode­le rewe­la­cyj­nie pre­zen­tu­ją się na opa­lo­nych nogach, optycz­nie je wydłu­ża­jąc. Ide­al­nie kom­po­nu­ją się z lek­ki­mi sukien­ka­mi oraz szor­ta­mi, doda­jąc let­nim sty­li­za­cjom szy­ku i ele­gan­cji.

look_deezee_summer2015_04

W look­bo­oku nie zabra­kło mod­nych, choć kon­tro­wer­syj­nych faso­nów obu­wia – topor­nych cre­eper­sów czy spor­to­wych san­da­łów na plat­for­mie. Są ory­gi­nal­ne, nie­sa­mo­wi­cie wygod­ne, a dodat­ko­wo doda­ją cha­rak­te­ru każ­dej sty­li­za­cji. My jeste­śmy na tak.

Cały look­bo­ok moż­na pod­su­mo­wać jed­nym zda­niem: lek­kość i natu­ral­ność zesta­wio­na z nowo­cze­sno­ścią i kobie­co­ścią.

look_deezee_summer2015_01 look_deezee_summer2015_02
look_deezee_summer2015_03
look_deezee_summer2015_05
look_deezee_summer2015_06
look_deezee_summer2015_07
look_deezee_summer2015_08
look_deezee_summer2015_09
look_deezee_summer2015_10
look_deezee_summer2015_11
look_deezee_summer2015_12
look_deezee_summer2015_13
look_deezee_summer2015_14
look_deezee_summer2015_15
look_deezee_summer2015_17
look_deezee_summer2015_18

Ekipa DeeZee:

Fotograf: Łukasz Znojek

Stylistka: Kamila Picz

Makijażystka: Anna Oramus

Modelka: Monika Gocman

Postprodukcja: Joanna Czaczkowska/blokdesign.pl

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
SPÓDNICA Z GUZIKAMI
Z OTWARTYMI RAMIONAMI
DZIEŃ Z ZOFIĄ CHYLAK
IT’S BAGS!- TOREBKI ZOFII CHYLAKKomentarze

komen­ta­rzy