Longchamp Spring 2017 Lookbook

Nowa, wio­sen­na kolek­cja Long­champ zało­żo­nej w 1948 roku i do dziś będą­cej wła­sno­ścią jed­nej rodzi­ny, two­rzą­ca głów­nie eks­klu­zyw­ne, skó­rza­ne akce­so­ria zapew­nia­ją­ce ele­ganc­ki wygląd, peł­na jest kwia­to­wych a zara­zem świe­żych, kobie­cych wzo­rów, pro­stych, mini­ma­li­stycz­nych paste­lo­wych sukie­nek, czy skó­rza­nych gra­na­to­wych, tra­pe­zo­wych spód­nic i okryć wierzch­nich. Wśród pro­po­zy­cji fran­cu­skiej mar­ki nie brak rów­nież kla­sycz­nej bie­li i kar­mi­no­wej czer­wie­ni. Cha­rak­te­ry­stycz­ne ple­ca­ki, tor­by i waliz­ki zyska­ły zupeł­nie nowy, odświe­żo­ny wygląd dzię­ki żywym kolo­rom i rzu­ca­ją­cym się w oczy, geo­me­trycz­nym prin­tom, a miło­śni­cy kla­sy­ki z pew­no­ścią poko­cha­ją beżo­we, gra­na­to­we oraz brą­zo­we skó­rza­ne mode­le toreb w nowych odsło­nach.

Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook Longchamp Spring 2017 Lookbook

Longchamp Spring 2017 Lookbook

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy