London Fashion Week: On|Off 2015 Independent Global Fashion

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: Julia Ger­man, Adrian Cor­ker

On|Off, któ­re powsta­ło w 2003 roku z ini­cja­ty­wy Lee Lapthorne’a, to wyda­rze­nie mają­ce na celu budo­wać mosty współ­pra­cy mię­dzy mło­dy­mi pro­jek­tan­ta­mi i usta­bi­li­zo­wa­nym świa­tem wiel­kiej mody.

Do tej pory na On|Off swo­je poka­zy mia­ły tak uzna­ne mar­ki jak Peter Pilot­to, Pam Hogg, Louise Gray, Gareth Pugh, Ami­na­ka Wil­mont, Gar­dem, Char­lie Le Min­du, Osman, JW Ander­son oraz Yang Du.

Plat­for­ma On|Off dała tym pro­jek­tan­tom moż­li­wość roz­wo­ju i kre­acji na mię­dzy­na­ro­do­wą ska­lę.

Dotych­czas na On|Off gości­li: Vivien­ne Westwo­od, Zan­dra Rho­des, Nico­la For­mi­chet­ti, Sio­uxsie Sio­ux, Dia­ne Per­net, Aman­da Lepo­re, Ellen von Unwerth, Mar­tin Cre­ed, Suzy Men­kes, Isa­bel­la Blow, Jaime Win­sto­ne, Naomi Camp­bell, Boudic­ca oraz Anna Win­to­ur.

18 wrze­śnia odbył się pokaz On|Off w The Vinyl Fac­to­ry w Soho.

W tym roku swo­je pro­jek­ty zapre­zen­to­wa­li: Mar­ke­ta Mar­ti­sko­va, Syed Nisar, Robert Wun, Caoim­he Mac Neice.

Pro­jek­ty Syed’a Nisar’a przy­po­mi­na­ją archi­tek­tu­rę i rzeź­bę w for­mie dekon­struk­cji. Pro­jek­tant stu­dio­wał w Laho­re, Lon­dy­nie i odbył staż w domu mody Ale­xan­der McQu­een.

London fw nr.1

Mar­ke­ta Mar­ti­sko­va, uro­dzi­ła się w Cze­chach w 1986 roku i ukoń­czy­ła Kró­lew­ską Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Antwer­pii. Two­rzy kolek­cje dla kobiet i dzie­ci. Śmia­ło uży­wa kolo­ro­we prin­ty i sto­su­je typo­gra­fię.

London fw nr.2

Robert Wun, ukoń­czył modo­we stu­dia w 2012 roku. Jego inspi­ra­cje to głów­nie natu­ra i kul­tu­ra. Swo­je pro­jek­ty publi­ko­wał w takich maga­zy­nach jak VOGUE, HARPER’S BAZZAR, L’OFFICIEL, ELLE i VISION. Zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę na buty i bar­dzo zde­fi­nio­wa­ne kształ­ty ubrań!

London fw2

Caoim­he Mac Neice jest pro­jek­tant­ką z Dubli­na i zapre­zen­to­wa­ła kolek­cję sukie­nek w sto­no­wa­nych bar­wach.

IMG_0764

IMG_0731

Mar­ke­ta Mar­ti­sko­va, Syed Nisar, Robert Wun

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
25 SPOSOBÓW NA BYCIE MĄDRZEJSZYM
NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY SZMINEK NA ŚWIECIE
KOSZULA, CZY BLUZKA? – DWA W JEDNYM!
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIE
Komentarze

komen­ta­rzy