Lokale ze zdrowym jedzeniem. Gdzie zjeść dobrze w Warszawie?

 Spokojnie możemy ogłosić, że zapanowała moda na #slowfood. Chcemy jeść mądrze, zdrowo i inaczej myśleć o naszej diecie. Czasami jednak brakuje nam czasu aby zadbać o siebie i właściwie skomponować swoje menu. W takiej sytuacji pomogą nam miejsca, w których karcie znajdą się takie przysmaki jak kanapki z awokado, smoothies czy zdrowe i pożywne sałatki. Nie wiesz gdzie ich szukać? Wychodzimy z pomocą i polecamy Wam nasze ulubione restauracje lub kawiarnie w Warszawie z pełnowartościowym jedzeniem! Gotowe na #gastro wycieczkę?

 1. Juice Press People   

  Kocha­my to miej­sce nie tyl­ko za ich prze­my­śla­ną i peł­ną pysz­no­ści kar­tę, ale rów­nież za pięk­ne wnę­trze i con­tent, któ­ry wrzu­ca­ją do inter­ne­tu. Kie­dy tra­fisz do loka­lu na Brac­kiej, koniecz­nie zamów sobie jeden z soków „cold pres­sed”. Dzię­ki dużej zawar­to­ści wita­min, napój jest w sta­nie uchro­nić Cię przed prze­zię­bie­niem. Pole­ca­my rów­nież smo­othie bow­le.

 2.  Think Love Juices                                                                                                              

  Któ­ra z nas nie chcia­ła­by czę­ściej bywać na Saskiej Kępie? „Think Love Juices”, może być ku temu dobrym powo­dem. W dni robo­cze cze­ka tam na Cie­bie pysz­ny lunch, a w tygo­dniu możesz raczyć się taki­mi spe­cja­ła­mi jak: bur­ger jagla­ny, budyń gry­cza­ny z karo­bem czy naszą ulu­bio­ną taj­ską zupą. Pole­ca­my skosz­to­wać rów­nież peł­no­war­to­ścio­wych śnia­dań!

 3. The Cool Cat Bar                                                                                                                            

   W „Cool Cat Bar” zachwy­ca wszyst­ko, zaczy­na­jąc od wystro­ju, koń­cząc na zbi­lan­so­wa­nej kar­cie. Lokal mie­szą­cy się na Powi­ślu jest świet­ną alter­na­ty­wą dla osób, któ­re nie są wege­ta­ria­na­mi czy wega­na­mi i mimo tego chcą jeść zdro­wo. My w szcze­gól­no­ści pole­ca­my kanap­ki Bao i kla­sycz­ną shak­shu­kę. PS. Jedze­nie wyglą­da tak samo dobrze jak sma­ku­je!

 4.  The Cold Pressed Juices

  Na pew­no o nich sły­sza­łaś! Ich zna­ne soki, posłu­ży­ły już nie jed­nej blo­ger­ce czy model­ce do detok­su swo­je­go orga­ni­zmu. Dzię­ki ich napo­jom możesz nie tyl­ko oczy­ścić swo­je cia­ło ale zyskać ener­gię na nowy sezon. Dla nas brzmi i sma­ku­je super!

 5. Falafel Beirut

  Z zewnątrz wyglą­da jak zwy­kły bar. W środ­ku loka­lu kry­ją się jed­nak zdro­we fala­fle, któ­re spo­koj­nie zaspo­ko­ją każ­dy głód. Poda­wa­ne tam jedze­nie zachwy­ca kolo­ra­mi i spra­wi, że będziesz chcia­ła wró­cić do loka­lu jak naj­szyb­ciej! Może­my spo­koj­nie pole­cić, każ­dej z Was.

 6.  Lokal Vegan Bistro

  Sły­sza­łaś kie­dyś o scha­bo­wym bez mię­sa? W Lokal Vegan Bistro takie cuda mają miej­sce i sma­ku­ją napraw­dę dobrze! Lokal zachwy­ca jed­nak nie tyl­ko menu, ale rów­nież cena­mi. Zjesz tam zdro­wo, a nie wydasz mająt­ku.

A ty lubisz odwie­dzać fit miej­sca? Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy