Loft na Brooklynie

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: dsgnarea.com

loft1

Mimo, że zna­czą­co róż­nią się od eks­klu­zyw­nych apar­ta­men­tów umiej­sco­wio­nych na Man­hat­ta­nie, bro­oklyń­skie lofty mają swój nie­od­par­ty urok. Podob­nie jest z pod­da­szem zaaran­żo­wa­nym przez artyst­kę Ali­nę Pre­cia­do, któ­ra urzą­dzi­ła swo­je miesz­ka­nie mebla­mi spro­wa­dza­ny­mi przez jej fir­mę z róż­nych zakąt­ków świa­ta.

Przed­mio­ty umiej­sco­wi­ła w bar­dzo nie­ty­po­wy spo­sób, two­rząc kom­po­zy­cje zdra­dza­ją­ce jej zain­te­re­so­wa­nie sztu­ką. Nowo­cze­sne skó­rza­ne sofy i fote­le two­rzą przy­ja­zny kli­mat we wnę­trzu, któ­re repre­zen­tu­je raczej indu­strial­ny i abs­trak­cyj­ny kli­mat. Z jed­nej stro­ny, okna loftu to mozai­ka nie­wiel­kich szkla­nych otwo­rów przy­po­mi­na­ją­cych szy­by znaj­du­ją­ce się w fabry­kach. Z dru­giej stro­ny mamy też wzo­ro­wy przy­kład przy­tul­ne­go miesz­ka­nia, na któ­re skła­da­ją się dro­bia­zgi i przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku, m.in. wol­no sto­ją­ca, opar­ta o ścia­nę dra­bi­na, książ­ki, zdję­cia, tabo­re­ty czy wikli­no­we tor­by i kape­lu­sze wiszą­ce na ścia­nie. Wszyst­kie te ele­men­ty spra­wia­ją pozo­ry nie­po­rząd­ku, choć gdy przyj­rzy­my im się bli­żej zauwa­ża­my, że nie jest to zbiór przy­pad­ko­wych bibe­lo­tów.

Obra­zy współ­cze­snych arty­stów, pła­sko­rzeź­by, geo­me­trycz­ne bry­ły nama­lo­wa­ne na ścia­nach oraz sypial­nia odgro­dzo­na ścia­ną, ale otwar­ta na pozo­sta­łą prze­strzeń suge­ru­ją, że miesz­ka­nie nale­ży do artyst­ki o nie­ogra­ni­czo­nej wyobraź­ni i zami­ło­wa­niu do nie­sztam­po­wych połą­czeń.

600loftloft-brooklyn-industrial-interior-03-600x440 loft-brooklyn-industrial-interior-05-600x412 loft-brooklyn-industrial-interior-07-600x412 loft2 loft3 loft4 loft5

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy