Moda

Literackie spotkania Chanel w Rue Cambon – Rendez-vous littéraire rue Cambon – portret Lou Andreas-Salomé

Chanel nie od dziś, po raz kolejny udowadnia, że to nie jedynie eleganckie, kunsztowne ubrania czy dodatki, ale także kultura, tradycja i styl życia. 

W 2021 roku francuski dom mody ogłosił Charlotte Casiraghi – wnuczkę księżnej Monako Grace nową ambasadorką i rzecznikiem Chanel. Matka Casiraghi, księżniczka Caroline z Hanoweru, najstarsza córka księżniczki Grace i księcia Rainiera III z Monako, była zaufaną przyjaciółką, a jednocześnie muzą zmarłego dyrektora kreatywnego domu mody – Karla Lagerfelda. Ta długa i bliska relacja podtrzymywana jest do dziś przez samą Virginie Viard. Casiraghi, która jest blisko domu mody już od czasów nastoletnich lat, została sfotografowana przez Lagerfelda do książki “The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited”, napisanej wspólnie przez niemieckiego projektanta i Carine Roitfeld jeszcze w 2012 roku. Obecnie Charlotte stale uczestniczy w wielu wydarzeniach oraz pokazach francuskiego domu mody, wiernie nosząc projekty Chanel. 

Literackie spotkania Chanel w Rue Cambon - Rendez-vous littéraire rue Cambon - portret Lou Andreas-Salomé

 

Już na począt­ku tego roku, Char­lot­te zdą­ży­ła poja­wić się w kam­pa­nii Cha­nel Ready-to-wear 2021, sfo­to­gra­fo­wa­nej w Mona­ko przez Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odha Mata­di­na. 

To jed­nak nie wszyst­ko. Naj­now­szy pro­jekt Vir­gi­nie Viard i Char­lot­te Casi­ra­ghi zaty­tu­ło­wa­ny Les Ren­dez-vous lit­téra­ires rue Cam­bon to seria tema­tycz­nych spo­tkań, któ­re mają na celu zebra­nie w jed­nym miej­scu pisa­rek i akto­rek: a wszyst­ko po to, aby podzie­lić się swo­im wyjąt­ko­wym spoj­rze­niem na wła­sną pra­cę oraz swo­imi ulu­bio­ny­mi posta­cia­mi lite­rac­ki­mi.  

Pierw­sze ze spo­tkań odby­ło się 26 stycz­nia w salo­nach przy rue Cam­bon 31 i zade­biu­to­wa­ło jed­no­cze­śnie na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej Cha­nel oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych fran­cu­skie­go domu mody. 

Les Ren­dez-vous lit­téra­ires rue Cam­bon zain­au­gu­ro­wał nie kto inny, jak amba­sa­dor­ka i rzecz­nik domu mody Char­lot­te Casi­ra­ghi. Te abso­lut­nie wyjąt­ko­we potka­nia, orga­ni­zo­wa­ne przez cały rok wokół tema­tu eman­cy­pa­cji, umoż­li­wią pisa­rzom i aktor­kom w oto­cze­niu przy­ja­ciół Cha­nel nie tyl­ko czy­ta­nie,  ale przede wszyst­kim dys­ku­sję oraz dzie­le­nie się swo­im wyjąt­ko­wym spoj­rze­niem na ich twór­czość bądź inne histo­rycz­ne lub współ­cze­sne posta­ci lite­rac­kie, któ­re są im szcze­gól­nie bli­skie. 

We wstę­pie do pierw­sze­go Ren­dez-vous lit­téra­ire rue Cam­bon [Lite­ra­ry Ren­de­zvo­us przy Rue Cam­bon]. Autor­ka Sarah Chi­che napi­sa­ła, że: „Jed­na kobie­ta może ukryć tysiąc innych”. To wła­śnie w nowym salo­nie Cha­nel Hau­te Coutu­re przy 31 rue Cam­bon, odre­stau­ro­wa­nym przez pary­skie­go pro­jek­tan­ta wnętrz Jacqu­esa Gran­ge, odby­ło się pierw­sze spo­tka­nie Char­lot­te Casi­ra­ghi i Sarah Chi­che, dedy­ko­wa­ne posta­ci Lou Andre­asa-Salo­mé, inau­gu­ru­ją­ce serię wyda­rzeń lite­rac­kich. Opra­co­wa­ne przez samą Vir­gi­nię Viard – dyrek­tor arty­stycz­ną domu mody Cha­nel i Char­lot­te Casi­ra­ghi – amba­sa­dor i rzecz­nik fran­cu­skie­go domu mody, wyjąt­ko­we Ren­de­zvo­us, sku­pio­ne wokół tema­tu eman­cy­pa­cji, utrwa­la­ją tra­dy­cję lite­rac­ką Cha­nel zapo­cząt­ko­wa­ną przez samą Gabriel­le Cha­nel, a kon­ty­nu­owa­ną przez Kar­la Lager­fel­da, nie tyl­ko na nowo odkry­wa­ją pisar­ki z prze­szło­ści, ale jed­no­cze­śnie dają  głos współ­cze­snym autorkom.

Pierw­sza z posta­ci – nie­miec­ko – rosyj­ska pisar­ka i psy­cho­ana­li­tyk, przy­ja­ciół­ka Nie­tz­sche­go, kochan­ka Ril­ke­go i uczen­ni­ca Freu­da – Lou Andre­as-Salo­mé – jak nikt uosa­bia­ła pra­gnie­nie wol­no­ści. Stwo­rzy­ła obfi­ty i nie­jed­no­rod­ny zbiór prac skła­da­ją­cy się z powie­ści, opo­wia­dań, ese­jów, listów i auto­bio­gra­fii. Jak powie­dzia­ła Char­lot­te Casi­ra­ghi: „Nie tyl­ko spo­ty­ka­ła się towa­rzy­sko i uwo­dzi­ła naj­wspa­nial­sze umy­sły swo­ich cza­sów, wywo­łu­jąc fascy­na­cję i pożą­da­nie, ale sama była wybit­nym mów­cą, media­to­rem, tłu­ma­czem, a tak­że teo­re­ty­kiem i pisarką”.

Po prze­czy­ta­niu wybra­nych frag­men­tów prac Lou Andre­as-Salo­mé, Char­lot­te Casi­ra­ghi i Sarah Chi­che, w roz­mo­wie z histo­ry­kiem lite­ra­tu­ry Fan­ny Ara­ma, rysu­ją kon­tu­ry oso­bo­wo­ści, któ­ra nie­ustan­nie inspi­ru­je. Co wię­cej, spo­glą­da­ją wstecz na wpływ, jaki wywar­ła na nich ta opie­kuń­cza postać, kie­dy po raz pierw­szy odkry­ły ją jesz­cze jako nasto­lat­ko­wie, latem, w dniu ich sie­dem­na­stych uro­dzin, dzię­ki Kar­lo­wi Lager­fel­do­wi. Kie­ro­wa­na nad­rzęd­nym pra­gnie­niem wyzwo­le­nia się, inte­lek­tu­al­nym, rygo­ry­stycz­nym dąże­niem, Lou Andre­as-Salo­mé wie­dzia­ła, jak mani­fe­sto­wać swo­ją wol­ność, czy­niąc swo­je życie dzie­łem, a swo­ją twór­czość swo­im życiem. Ponie­waż, jak pod­kre­śli­ła Sarah Chi­che: „Pisa­nie jest aktem naj­bar­dziej wyzwo­lo­nym, miej­scem, w któ­rym nie ma hory­zon­tu poza horyzontem”.

Nie­zwy­kła, pierw­sza edy­cja Ren­dez-vous lit­téra­ires rue Cam­bon, a tak­że cała zawar­tość stwo­rzo­na wokół wyda­rze­nia jest już dostęp­na od 29 stycz­nia 2021 roku na ofi­cjal­nej stro­nie domu mody chanel.com.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej