Limitowana kolekcja Clément Dezelusa już wkrótce w Promod Boutique Française

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Promod Boutique Française rozpoczyna kampanię promującą nową kolekcję jesień/zima 2015 od zaakcentowania francuskiej tożsamości. Już 11. sierpnia butiki zaprezentują efekt współpracy ze znanym francuskim ilustratorem, Clément Dezelusem. Kolekcja będzie dostępna we wszystkich butikach i na promod.pl.

LOOK  2

Mar­ka od lute­go 2015 roku coraz gło­śniej pod­kre­śla swo­je pocho­dze­nie i fran­cu­ski styl: ostat­ním prze­ja­wem jest współ­pra­ca z Clément Deze­lu­sem, zna­nym z best-sel­ler­ro­wych publi­ka­cji tj. You are so french czy You are so french man.

promod_clement_dezelus4

Pro­mod Bouti­que Fra­nça­ise zapre­zen­tu­je we wszyst­kich skle­pach limi­to­wa­ną kolek­cję pro­duk­tów z gra­fi­ką ilu­stra­to­ra: dwa t-shir­ty i jed­ną blu­zę typu swe­at. Dodat­ko­wo do każ­dych zaku­pów z kolek­cji sieć dołą­czy mate­ria­ło­wą tor­bę typu eko. Ilu­stra­tor przy­go­to­wał też coś spe­cjal­nie dla męskiej czę­ści klien­tów: na promod.pl dostęp­na będzie blu­za  z nadru­ka­mi odwo­łu­ją­cy­mi się do sym­bo­li fran­cu­skie­go dan­dy­sa.

Limi­to­wa­ne kolek­cje kap­su­ło­we nie są czymś nowym dla mar­ki, mówi Pau­li­na Kruk, dyrek­tor Pro­mod Pol­ska: Wio­sną tego roku współ­pra­co­wa­li­śmy z fran­cu­skim kali­gra­fem, Nico­las Ouche­ni­rem. Naszym celem jest zapre­zen­to­wa­nie klien­tom fran­cu­skiej este­ty­ki, a współ­pra­ca z Clément Deze­lu­sem traf­nie odda­je cha­rak­ter mar­ki.

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
ZOOM ON: LA MANIA
JAK OPAKOWANIE STAŁO SIĘ SZTUKĄ?
DRESS CODE: JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?
JAK URZĄDZIĆ BALKON I TARAS NA LATO?
PIERWSZA W POLSCE FRANCUSKA RESTAURACJA PAUL POWSTANIE W WARSZAWIEKomentarze

komen­ta­rzy