LGBT Film Festival 2015. 17 – 24 kwietnia w całej Polsce

6 edycja festiwalu poświęconego tematyce LGBT (lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) rozpocznie się już jutro i potrwa do czwartku. Zapewne znowu przyciągnie tłumy widzów, pokazując, że równość ma wiele odcieni.

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: lgbtfestival.pl

4-12-1

LGBT Film Festi­val to jed­no z waż­niej­szych wyda­rzeń na kul­tu­ral­nej mapie Pol­ski, odby­wa się, co roku i jest naj­więk­szym świę­tem kina LGBT (les­bian, gay, bise­xu­al, trans­gen­der) w kra­ju. W lutym 2013 roku, pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Ber­li­nie „Ber­li­na­le 2013”, LGBT Film Festi­val został ofi­cjal­nie wpi­sa­ny na listę naj­więk­szych i naj­bar­dziej zna­czą­cych festi­wa­li LGBT na świe­cie. 

O naj­więk­szej impre­zie kina LGBT jest gło­śno od sze­ściu lat, ta rze­czy­wi­ście budzi spo­re kon­tro­wer­sje i wywo­łu­je skraj­ne emo­cje. Nie ina­czej jest teraz – w Lubli­nie, gdzie rów­nież zosta­ną poka­za­ne fil­my, trwa­ją pro­te­sty kato­li­ków, ale orga­ni­za­to­rom to nie prze­szka­dza. Cel festi­wa­lu jest zgo­ła inny: ma łamać barie­ry i otwie­rać gło­wy.

Świę­to kina LGBT w Pol­sce, jak moż­na prze­czy­tać, to chwi­le spę­dzo­ne nie tyl­ko w salach kino­wych, ale nasz wspól­ny czas w duchu tej kul­tu­ry. Na widzów cze­ka kil­ka­na­ście naj­now­szych obra­zów, dosko­na­le przy­ję­tych pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­li. Obra­zy te będą róż­no­rod­ne – tema­tycz­nie i for­mal­nie, a połą­czy je mia­now­nik: pro­wo­ka­cja. I to nie taka, jaką nie­któ­rzy chcą widzieć, ale wywo­łu­ją­ca dys­ku­sje.

Festi­wal to rów­nież spo­tka­nia z twór­ca­mi i gło­śne impre­zy pod fla­gą COXY, orga­ni­za­to­rzy współ­pra­cu­ją rów­nież z hoste­lem Kano­nia, Ramo­na Barem oraz Kinem Pra­ha, gdzie od 24 kwiet­nia spóź­nial­scy wezmą udział w Repli­ce wyda­rze­nia.  Pozo­sta­li part­ne­rzy to Biok Bar, Gru­by Wałek i BAREFOOT, o któ­rych wię­cej prze­czy­ta­cie pod lin­kiem http://www.lgbtfestival.pl/imprezy-towarzyszace.html. Pełen pro­gram znaj­dzie­cie nato­miast tutaj: http://www.lgbtfestival.pl/program-filmowy.html.

A oto lista kin, bio­rą­cych udział w Festi­wa­lu LGBT:

War­sza­wa, Kino­te­ka www.kinoteka.pl

Poznań, Char­lie Mon­roe www.kinomalta.pl

Łódź, Kino Przy­tul­ne www.kinoprzytulne.pl

Kato­wi­ce, Kino Kosmos www.csf.katowice.pl

Gdańsk, Klub Żak www.klubzak.com.pl

Kra­ków, Kino Mikro www.kinomikro.pl

Lublin, Cen­trum Kul­tu­ry www.ck.lublin.pl

War­to dodać, że pre­zen­to­wa­ne obra­zy bio­rą udział w ple­bi­scy­cie publicz­no­ści i wal­czą o tytu­ły Naj­lep­sze­go Fil­mu Festi­wa­lu i Naj­lep­sze­go Fil­mu Krót­ko­me­tra­żo­we­go.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZOBACZYĆ FILM O IRIS APFEL
WIEK? TO BEZ ZNACZENIA!Komentarze

komen­ta­rzy