LEVI’S W NOWEJ WIOSENNEJ ODSŁONIE

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Z5A6650

Pod­czas, gdy tren­dy przy­cho­dzą i odcho­dzą, styl i tra­dy­cja Levi’s® pozo­sta­ją nie­zmien­ne. Pro­ste, ponad­cza­so­we mode­le takie jak dżin­sy Levi’s® 501®, kurt­ka Levi’s® Truc­ker oraz koszu­la Levi’s® Western nale­żą do must-have każ­de­go poko­le­nia. Mode­le, któ­re powsta­ły w 1873 roku wciąż są aktu­al­ne i to wła­śnie czy­ni je praw­dzi­wy­mi iko­na­mi.

Z ponad 140-let­nią histo­rią, Levi’s® w tym sezo­nie pre­zen­tu­je swo­je kul­to­we pro­duk­ty w nowej wio­sen­nej wer­sji, inspi­ro­wa­ne kra­jo­bra­zem rodzi­me­go San Fran­ci­sco. Uwiel­bia­ne przez wszyst­kich dżin­sy Levi’s® 501®, kurt­ki Truc­ker oraz koszu­le Western zyska­ły zupeł­nie nowe, ory­gi­nal­ne cie­nio­wa­nia i cha­rak­te­ry­stycz­ne wykoń­cze­nia.

Z5A6633

Dżin­sy Levi’s® 501® Levi’s® po raz kolej­ny wyzna­cza tren­dy, wpro­wa­dza­jąc nowy model Levi’s® 501®CT, któ­re­mu tak jak w wer­sji męskiej, nada­no luź­niej­sze­go boyfriend’owego faso­nu oraz zwę­żo­no nogaw­kę. Ich krój zapew­nia moż­li­wość nosze­nia ich na trzy róż­ne spo­so­by, w zależ­no­ści od roz­mia­ru, któ­ry wybie­rzesz. Dżin­sy Levi’s® 501® dostęp­ne są w gra­dien­to­wych odcie­niach jasne­go nie­bie­skie­go oraz głę­bo­kie­go indy­go. W nowej kolek­cji nie zabra­kło let­nich szor­tów Levi’s® 501®, dostęp­nych m.in. w kla­sycz­nym jasnym kolo­rze z ory­gi­nal­nym pal­mo­wym prin­tem, w wer­sji sza­rej deli­kat­nie poszar­pa­nej oraz ciem­nej z dłuż­szą i pod­wi­nię­tą nogaw­ką.

Levis_AuthenticTrucker_399pln

Koszu­le Western

Dam­skie koszu­le Western dostęp­ne są w ciem­nych i jasnych odcie­niach – od głę­bo­kie­go nie­bie­skie­go, przez kobie­cy róż, po czy­stą biel. Koszu­le Western wyko­na­no z róż­nych mate­ria­łów – z dżin­su, lek­kie­go cham­bray oraz mięk­kiej tka­ni­ny o dia­go­nal­nym splo­cie.

Kurt­ki Truc­ker

Levi’s® Truc­ker to praw­dzi­wy pio­nier w dzie­dzi­nie dżin­so­wych kur­tek. W każ­dym sezo­nie Levi’s® zmie­nia ich krój, wpro­wa­dza inny mate­riał lub spe­cjal­ne wykoń­cze­nia. Tym razem dam­skie kurt­ki Truc­ker zosta­ły dosto­so­wa­ne do uwiel­bia­nej przez kobie­ty wer­sji over­si­ze, w boyfriend’owym sty­lu o dłuż­szym i nie­ta­lio­wa­nym kro­ju.

Z5A6648
Womens_Levis_501CT_429pln Z5A6629
Womens_Levis_501CT__429plnKomentarze

komen­ta­rzy