LEVI’S® TAILOR TRUCK RUSZA W TRASĘ

Lato 2016 upłynie pod hasłem personalizacji dżinsu i dobrej zabawy. Wyruszcie w niezwykłą podróż z Levi’s® Tailor Truck! Przeszywajcie, sprejujcie, naszywajcie ciekawe patche na ulubione dżinsy. Nie wahajcie się i uruchomcie wyobraźnię. 

Levi’s® od ponad 143 lat jest postrze­ga­ny jako pre­kur­sor nowych tren­dów. Mar­ka stop­nio­wo zyski­wa­ła mia­no sym­bo­lu – bun­tu, non­kon­for­mi­stycz­ne­go myśle­nia, a przede wszyst­kim niczym nie­zmą­co­nej kre­atyw­no­ści. To wła­śnie fan­ta­zja osób noszą­cych Levi’s® w dużym stop­niu sta­no­wi­ła o suk­ce­sie mar­ki. Od począt­ku, gdy dżins stał się nie­odzow­nym ele­men­tem stro­ju, ludzie prze­ra­bia­li swo­je ulu­bio­ne ubra­nia Levi’s®, tak aby wyra­ża­ły ich styl i pod­kre­śla­ły indy­wi­du­al­ność. Tak powsta­wa­ły małe dzie­ła sztu­ki.

Kil­ka sezo­nów temu Levi’s® wpro­wa­dził w wybra­nych salo­nach Levi’s® Tailor Shop – spe­cjal­ne punk­ty, w któ­rych moż­na per­so­na­li­zo­wać pro­duk­ty mar­ki w dowol­ny spo­sób. W Levi’s® Tailor Shop zmie­nia­my nie do pozna­nia kul­to­we iko­ny. W ruch idą nożycz­ki, nici, maszy­ny i kolo­ro­we pat­che. Tu wszyst­ko jest dozwo­lo­ne! W sezo­nie let­nim wystar­tu­je pro­jekt, będą­cy kon­ty­nu­acją dzia­łań Levi’s® Tailor Shop.

grzegorz_pastuszak_--5 grzegorz_pastuszak_--4

Uni­kal­ny design, kolo­ro­we pat­che, pro­fe­sjo­nal­ne maszy­ny, nie­zli­czo­na ilość noży­czek i nici oraz nie­za­stą­pio­ny zespół wszyst­ko to skła­da się na Levi’s® Tailor Truck, czy­li mobil­ny punkt per­so­na­li­za­cji dżin­su. To co do tej pory chcie­li­ście zro­bić z Waszy­mi dżin­sa­mi, truc­ker­ka­mi, szor­ta­mi już wkrót­ce sta­nie się moż­li­we dzię­ki nowym naszyw­kom, ćwie­kom i sza­blo­nom. Do współ­pra­cy przy pro­jek­cie zapro­si­li­śmy Oska­ra Podol­skie­go OESU – zna­ne­go arty­stę mło­de­go poko­le­nia, typo­gra­fa, gra­fi­ka, przy­sło­wio­we­go „czło­wie­ka orkie­strę”, któ­ry wraz z pomo­cą Tailor Maste­rów mar­ki, poka­że jak pod­krę­cić dżin­so­we ubra­nia Levi’s®. Koope­ra­cja mar­ki Levi’s® z OESU zaowo­co­wa­ła kolek­cją cie­ka­wych sza­blo­nów, pat­chy i naszy­wek, zapro­jek­to­wa­nych przez arty­stę.

Szu­kaj­cie Levi’s®Tailor Truck od 17 czerw­ca do 07 sierp­nia  na trzech muzycz­nych festi­wa­lach w Pol­sce oraz w nie­zmien­nie mod­nych miej­sców­kach w War­sza­wie – Lake Park Wila­nów, Iskra na Polu Moko­tow­skim, Pla­żo­wej oraz Na Lato. Zabierz­cie swo­je dżin­sy, truc­ker­ki oraz szor­ty i odwiedź­cie nas! Pod czuj­nym okiem Tailor Maste­rów odmie­ni­cie swo­ją kolek­cję ubrań Levi’s®.

_MG_3340 grzegorz_pastuszak_photography-0391 grzegorz_pastuszak_photography-0414

Szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­jek­tu poja­wiać się będą na spe­cjal­nie stwo­rzo­nym na tę oka­zję wyda­rze­niu na pro­fi­lu mar­ki na Face­bo­oku oraz Insta­gra­mie.

Dla tych, któ­rym nie uda się odwie­dzić Levi’s® Tailor Truck, w wybra­nych skle­pach mar­ki dostęp­ne będą nowe naszyw­ki oraz pat­che zapro­jek­to­wa­ne przez OESU. Limi­to­wa­na edy­cja sza­blo­nów poja­wi się w salo­nach Levi’s® w całej Pol­sce.

3 grzegorz_pastuszak_photography-0384

Poczuj­cie zew wol­no­ści – wyrusz­cie w dro­gę wraz z Levi’s® Tailor Truck i sprawdź­cie jak od 150 lat łączy­my poko­le­nia!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy