Letnie wieczory według COS, czyli kolekcja „Summer nights”

Dłu­gie, cie­płe wie­czo­ry i zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­ki- tym razem inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kolek­cji mar­ki COS, stał się zachód słoń­ca.

Sum­mer nights” to prze­wiew­ne, lek­kie, wygod­ne, a zara­zem nowo­cze­sne ubra­nia i stro­je kąpie­lo­we w cie­płych kolo­rach zie­mi, zapro­jek­to­wa­ne zarów­no dla kobiet, jak i męż­czyzn spe­cjal­nie z myślą o let­nich eska­pa­dach. To waria­cja na temat obję­to­ści i kształ­tów, a tak­że mate­ria­łów, któ­re swo­bod­nie uno­szą się i opa­da­ją. Kam­pa­nia powsta­ła w mięk­kim, cie­płym, wie­czor­nym świe­tle na ska­li­stym kli­fie i per­fek­cyj­nie współ­gra z naj­now­szą kolek­cją.

I tak w męskiej kolek­cji obok kla­sycz­nych już gra­na­to­wych czy sza­rych gar­ni­tu­rów znaj­dzie­my dla odmia­ny jasno- beżo­we, a tak­że ponad­cza­so­we i ele­ganc­kie bia­łe koszu­le z krót­kim ręka­wem, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się latem. Swo­ją sub­tel­no­ścią zaska­ku­ją nie­zwy­kle deli­kat­ne i kobie­ce sukien­ki: dłu­ga, czar­na, zwiew­na z fal­ba­na­mi na deli­kat­nych, cien­kich ramiącz­kach i pro­sta­nu­de. A sko­ro lato, w let­niej kolek­cji szwedz­kiej mar­ki COS nie mogło zabrak­nąć żywych, sło­necz­nych kolo­rów. Są więc soczy­ście oran­żo­we topy z fal­ba­na­mi na ramiącz­kach i kora­lo­we, słom­ko­we bale­ri­ny.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy