Letnie podróże z Intimissimi

Kolejna odsłona nowej kolekcji włoskiej marki na sezon SS17.

DZIKA SARDYNIA

Inti­mis­si­mi powra­ca z kolek­cją inspi­ro­wa­ną suro­wym kra­jo­bra­zem Sar­dy­nii, cie­płem lata, zie­mią muśnię­tą słoń­cem, natu­ral­ny­mi odcie­nia­mi skał i wydm, a tak­że natu­ral­ną, dzi­ką sce­ne­rią. Antycz­ny styl, baro­ko­we wzo­ry na koron­kach, ele­ganc­kie prin­ty zwie­rzę­ce oraz awan­gar­do­we futu­ry­stycz­ne kształ­ty – to cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla nowych pro­po­zy­cji wło­skiej mar­ki, od kom­ple­tów bie­li­zny po kobie­ce topy. Deli­kat­ne koszul­ki rede­fi­niu­ją poję­cie bie­li­zny na co dzień, sta­no­wiąc przy­kład sub­tel­ne­go flir­tu pomię­dzy tren­da­mi i kon­wen­cją.


Ta non­sza­lanc­ka, cha­ry­zma­tycz­na kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o ele­ganc­kiej kobie­cie, któ­ra nie uzna­je kom­pro­mi­sów i pra­gnie wyglą­dać szy­kow­nie, nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści. Mate­ria­ły takie jak modal, baweł­na oraz jedwab w zesta­wie­niu z jed­no i dwu­barw­ny­mi koron­ko­wy­mi hafta­mi sta­ją się połą­cze­niem marzeń. Ten sam cza­ru­ją­cy motyw poja­wia się na pro­po­zy­cjach z linii kni­twe­ar. Koron­ka kró­lu­je zarów­no jako mate­riał pod­sta­wo­wy, ale rów­nież kon­tra­sto­we wykoń­cze­nie.

ROMANTYCZNE CAPRI

Cha­rak­te­ry­stycz­ne domy z wypeł­nio­ny­mi kwia­ta­mi, malow­ni­czy­mi bal­ko­na­mi, uno­szą­ca się w powie­trzu zmy­sło­wość oraz buj­ność kra­jo­bra­zu wyspy. Baj­ko­we Capri sta­ło się inspi­ra­cją dla nowej kolek­cji Inti­mis­si­mi, w któ­rej na pierw­szy plan wysu­wa­ją się paste­le oraz biel jako ide­al­na pro­po­zy­cja na lato.

Wyso­kiej jako­ści baweł­na, sub­tel­na koron­ka oraz haft angiel­ski od razu przy­pad­ną do gustu kobie­tom, któ­re czu­ją bez­tro­skie­go ducha waka­cji. Połą­cze­nie kwia­to­wych wzo­rów z nie­bie­sko-bia­ły­mi paska­mi przy­wo­dzi na myśl pięk­ne nad­mor­skie por­ty. Słoń­ce, sło­na bry­za… Naresz­cie lato!

 LATO NA SYCYLII

Lato już w peł­ni! W ramach kolek­cji Inti­mis­si­mi uda­ło się uchwy­cić nastrój sycy­lij­skich ogro­dów, inten­syw­nych i peł­nych słoń­ca kolo­rów. Bia­łe tło mate­ria­łu spra­wia, że ener­ge­tycz­ne bar­wy, takie jak poma­rańcz i żół­ty zysku­ją jesz­cze bar­dziej wyra­zi­ste­go cha­rak­te­ru. Ele­ganc­kie flo­ry­stycz­ne prin­ty przy­po­mi­na­ją egzo­tycz­ną bugen­wil­lę – kwit­ną­ce pną­cze wystę­pu­ją­ce natu­ral­nie w kra­jach śród­ziem­no­mor­skich.
W kolek­cji zachwy­ca motyw cro­chet. Szy­deł­ko­wa­ne mate­ria­ły są jed­nym z naj­mod­niej­szych tren­dów sezo­nu – nie­zwy­kłe­go uro­ku doda­ją im ozdob­ne makra­mo­we ele­men­ty oraz trój­wy­mia­ro­we hafty w inten­syw­nych bar­wach. Nowo­ści od Inti­mis­si­mi zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o opty­mi­stycz­nej, kocha­ją­cej spę­dzać dnie w peł­nym słoń­cu kobie­cie, któ­ra z pasją idzie przez życie i cze­ka na kolo­ro­we let­nie mie­sią­ce.
Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­weKomentarze

komen­ta­rzy