NewsroomStyl życia

Letnie nowości dla koneserów kawy w COSTA COFFEE

 

Kawa jest najbardziej popularnym napojem na Ziemi. Może być serwowana na ciepło lub zimno w zależności od gustu czy pory roku. Sekret jej smaku tkwi jednak przede wszystkim w starannie dobranej mieszance ziaren, czasie ich wypalania i perfekcyjnej metodzie parzenia. Każda kawa podawana w kawiarniach COSTA COFFEE spełnia te trzy restrykcyjne warunki jakościowe. Tego lata dla koneserów kawy COSTA COFFEE przygotowała prawdziwe rarytasy – czarną, esencjonalną podawaną na kostkach lodu Cold Brew oraz kuszące, mleczne i cudownie orzeźwiające Frostino. 
W letnim menu COSTA COFFEE nie mogło zabraknąć także świeżych bagietek oraz lekkich deserów 
z sezonowymi owocami.

Cold Brew to alter­na­tyw­ny spo­sób przy­go­to­wy­wa­nia kawy, któ­ry pozwa­la praw­dzi­wym kone­se­rom odkryć nowe sma­ki i aro­ma­ty. Uni­kal­ny pro­ces mace­ro­wa­nia w zim­nej wodzie przez 20 godzin 
pod czuj­nym okiem naj­lep­szych bari­stów spra­wia, że Cold Brew pozba­wio­ne jest kwa­so­wo­ści oraz gorycz­ki, któ­re mogą poja­wić się pod­czas parze­nia kawy na cie­pło. Kawa przy­go­to­wy­wa­na jest na bazie 100% kolum­bij­skiej mie­szan­ki zia­ren, któ­ra gwa­ran­tu­je natu­ral­ny, orze­cho­wy posmak. To esen­cja sma­ku kawy w naj­lep­szym wyda­niu! Cold Brew kla­sycz­nie ser­wo­wa­na jest na kost­kach lodu. Może być poda­na tak­że z mle­kiem oraz z dodat­kiem syro­pu wani­lio­we­go lub kar­me­lo­we­go. Cold Brew jest pobu­dza­ją­ca, orzeź­wia­ją­ca oraz nisko­ka­lo­rycz­na, dla­te­go ide­al­nie towa­rzy­szyć będzie let­ni poran­kom, a ponie­waż każ­da kro­pla kawy, któ­ra tra­fia do szkla­necz­ki Cold Brew musi przejść cały 20-godzin­ny pro­ces mace­ro­wa­nia, war­to upew­nić się, że zdą­ży­my jej skosz­to­wać, zanim goto­we będą kolej­ne porcje 
tej orzeź­wia­ją­cej kawy. 

Lato to tak­że ide­al­na pora na roz­piesz­cza­nie pod­nie­bie­nia, w tej roli zna­ko­mi­cie spraw­dzą się pysz­ne, mro­żo­ne i ide­al­nie mlecz­ne Fro­sti­no. W tego­rocz­nym menu znaj­dzie­my gwiaz­dor­skie trio: pierw­sza pro­po­zy­cja to aksa­mit­ne Banof­fi Fro­sti­no o sma­ku bana­no­wo-kar­me­lo­wym – przy­go­to­wa­ne na bazie per­fek­cyj­ne­go espres­so chło­dzi, zaska­ku­jąc jed­no­cze­śnie kawa­łecz­ka­mi cia­ste­czek biszkoptowych 
w towa­rzy­stwie bitej śmie­ta­ny. Dru­ga – Cho­co Mint Fro­sti­no – to podwój­nie cze­ko­la­do­wa uczta dla miło­śni­ków sło­dy­czy, połą­czo­na z syro­pem mię­to­wym orzeź­wi w upal­ny dzień. Do tego bajecz­ne­go duetu dołą­cza Cia­stecz­ko­wa Mocha. To praw­dzi­wy hit dla wiel­bi­cie­li cia­ste­czek i sosu cze­ko­la­do­we­go. Pozwól się zain­spi­ro­wać sma­ka­mi lata w COSTA COFFEE i wybierz swo­ją ulu­bio­ną kawę.

Gdy oprócz kawy naj­dzie nas ocho­ta na małe co nie co, świe­że chru­pią­ce bagiet­ki będą ide­al­ną pro­po­zy­cją na lek­kie let­nie śnia­da­nie lub lunch. Wszyst­kie kanap­ki są codzien­nie przy­go­to­wy­wa­ne przez bari­stów z wypie­ka­ne­go na miej­scu pie­czy­wa. W let­niej ofer­cie dostęp­nych będzie aż sie­dem nowych rodza­jów bagie­tek. Dopeł­nie­niem menu będą ape­tycz­ne dese­ry z dodat­kiem sezo­no­wych owo­ców. Pysz­ne jago­dzian­ki przy­po­mną nam sma­ki dzie­ciń­stwa, jogurt z borów­ka­mi pozwo­li cie­szyć się chwi­lą przy­jem­no­ści abso­lut­nie bez wyrzu­tów sumie­nia a tar­ta z mali­na­mi i borów­ka­mi zasko­czy pod­nie­bie­nie słod­ko-cierp­ką owo­co­wą eksplozją.

Tekst: Infor­ma­cje prasowe

Zdję­cia: Lau­ra Osakowicz

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Śniadanie w Costa Coffee

Śnia­da­nie to naj­waż­niej­szy posi­łek dnia. Dosko­na­le wie o tym sieć kawiar­ni Costa Cof­fee, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła swo­ją zimo­wą ofer­tę. W sezo­no­wym menu, oprócz pożyw­nych śnia­dań, zagosz­czą pysz­ne, peł­no­war­to­ścio­we lun­che. Ener­gia na cały dzień Costa Cof­fee dba o…
Więcej
Wywiady

Poznajcie Zofię Różycką

Nie­zwy­kle uta­len­to­wa­na, nie­spo­ty­ka­nie skrom­na. Rysow­nicz­ka, autor­ka prze­pi­sów na pysz­ne słod­ko­ści.  Z powo­dze­niem łączy swo­je dwie naj­więk­sze pasje. Do dłu­giej listy suk­ce­sów może dopi­sać wła­śnie współ­pra­cę z Costa Cof­fee – jej ilu­stra­cje zdo­bią jesien­ną kar­tę kawiarni.
Więcej
MiejscaStyl życia

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas na pew­no nie raz skosz­to­wał wani­lio­wej Orki lub w okre­sie świą­tecz­nym Pier­ni­ko­wej Lat­te. Począt­ko­wo kawiarnia…
Więcej