NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świetny moment na zmianę kosmetyczki i dokładny przegląd produktów, których używamy na co dzień – czy to w makijażu, czy w pielęgnacji. 100 – lecie kultowego zapachu Chanel to dobra okazja, żeby uzupełnić swoją codzienną, pielęgnacyjną rutynę o limitowaną kolekcję Factory 5 Collection. Ale nie tylko!

 

Pro­duk­ty, któ­rych uży­wa­my na co dzień i bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie poran­nej ruty­ny, a więc np. żel pod prysz­nic, mydło, bal­sam do cia­ła, czy per­fu­my, nie­wąt­pli­wie mogą mieć taką samą war­tość, jak pro­duk­ty, któ­rych uży­wa­my na spe­cjal­ne oka­zje. W ten wyjąt­ko­wy spo­sób fran­cu­ski dom mody, na 100-lecie kul­to­we­go zapa­chu posta­no­wił zamie­nić ten kla­sycz­ny kwia­to­wo-alde­hy­do­wy zapach na 17 przed­mio­tów codzien­ne­go użyt­ku, dzię­ki któ­rym poznasz nowe spo­so­by, w jakie możesz nosić na sobie swój ulu­bio­ny, kul­to­wy zapach. Każ­dy pro­dukt, oprócz nie­zwy­kłe­go skła­du, np. ole­jek do cia­ła wzbo­ga­co­ny nuta­mi ber­ga­mot­ki i piż­ma, posia­da­ją przede wszyst­kim este­tycz­ną, pięk­ną war­stwę wizu­al­ną i zapa­ko­wa­ny jest w  pro­sto­kąt­ną butel­kę ze zwę­ża­ją­cym się dziob­kiem, znie­wa­la­ją­cy żel pod prysz­nic wypro­du­ko­wa­no w zna­nej butel­ce z pły­nem do mycia naczyń, a tak­że w 20 poje­dyn­czych kap­suł­kach umiesz­czo­nych w mini­ma­li­stycz­nej pusz­ce po far­bie, zaś jedwa­bi­sty bal­sam do cia­ła o zapa­chu N°5 ukry­to w prak­tycz­nym worecz­ku do wyciskania.

Dzię­ki temu nie­zwy­kłe­mu desi­gno­wi Cha­nel fun­du­je nam podróż w cza­sie i przy­po­mi­na, że rewo­lu­cyj­ny, szkla­ny fla­kon Cha­nel N°5 w rze­czy­wi­sto­ści był zwy­kłą butel­ką laboratoryjną.

Sprawdź­cie nasze naj­now­sze, kosme­tycz­ne, let­nie wybo­ry od Cha­nel, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się pod­czas upal­nych, miej­skich dni czy pla­żo­wa­nia na połu­dniu Francji.

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Let­nie, kosme­tycz­ne nowo­ści od Chanel

Błyszczący żel do ciała N°5 – Factory 5 Collection

Naj­bar­dziej kul­to­wy zapach stu­le­cia – N°5 na zawsze zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał tra­dy­cje swo­jej epo­ki, sta­jąc się iko­ną. W opa­ko­wa­niu inspi­ro­wa­nym butel­ka­mi z far­ba­mi ukry­to błysz­czą­cy, pach­ną­cy żel do cia­ła , któ­ry deli­kat­nie pach­nie na skó­rze i został stwo­rzo­ny, aby zaak­cen­to­wać kwia­to­wy bukiet N°5 – zapa­chu stwo­rzo­ne­go przez Erne­sta Beaux w 1921 roku.

Woda toaletowa N°5 – Factory 5 Collection

Limi­to­wa­na edy­cja butel­ki zapa­chu N°5 L’eau jest zamknię­ta w bia­łym, bli­stro­wym opa­ko­wa­niu wyko­na­nym z bio­de­gra­do­wal­nej masy papier­ni­czej, a jego natu­ral­ny, sub­tel­nie przy­po­mi­na­ją­cy aksa­mit mate­riał jest przy­jem­ny w doty­ku i otu­la kształt kul­to­we­go fla­ko­nu. Mniej abs­trak­cyj­ny niż jego poprzed­nicz­ka, N°5 L’eau ema­nu­je  cytru­sa­mi niczym ską­pa­ny w słoń­cu miód. Nuty gło­wy cytry­ny, man­da­ryn­ki i poma­rań­czy są uno­szo­ne przez alde­hy­dy, po któ­rych następ­nie obfi­cie czuć kwia­to­we nuty, a róża łączy się z prze­wiew­nym jaśmi­nem i nową frak­cją ylang-ylang, któ­ra jest bar­dziej nowo­cze­sna niż kie­dy­kol­wiek. Nowy dyna­mizm doda­ją zapa­cho­wi wety­we­ria i cedr, zła­go­dzo­ne nuta­mi bia­łe­go piż­ma. Jesz­cze nigdy zapach N°5 nie był tak natu­ral­ny i świe­ży. Wystar­czy spry­skać obfi­cie skó­rę lub wnę­trze ubra­nia, a aby zin­ten­sy­fi­ko­wać zapach nale­ży połą­czyć go z pro­duk­ta­mi do kąpie­li i cia­ła z kolek­cji Fac­to­ry 5.

Krem do ciała -  N°5 – Factory 5 Collection

Zapa­ko­wa­ny w pojem­ną, poręcz­ną tub­kę, ide­al­ną pod­czas podró­ży, ten wyjąt­ko­wy, limi­to­wa­ny krem do cia­ła ma boga­tą kon­sy­sten­cję, któ­ra pozo­sta­wia skó­rę mięk­ką i kom­for­to­wo nawil­żo­ną do 8 godzin. Wzbo­ga­co­ny nawil­ża­ją­cym skład­ni­kiem aktyw­nym pocho­dzą­cym z róży i jaśmi­nu został opra­co­wa­ny tak, aby pod­kre­ślić kwia­to­wy bukiet zapa­chu N°5, prze­dłu­ża­jąc zapach per­fum i pozo­sta­wia­jąc skó­rę nawil­żo­ną i sub­tel­nie pachnącą.

Nowośći Make up

Nowo­ści pie­lę­gna­cyj­ne to jed­nak nie jedy­ne nowo­ści w let­nim sezo­nie, któ­re pro­po­nu­je nam Cha­nel. Lato sprzy­ja bowiem licz­nym spo­tka­niom towa­rzy­skim, nie rzad­ko tak­że od świ­tu do nocy, okra­szo­nych zaba­wą, śmie­chem czy pła­czem z rado­ści, a wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra wca­le nie uła­twia utrzy­ma­niu nasze­go maki­ja­żu w per­fek­cyj­nej for­mie przez wie­le godzin. Na szczę­ście z pomo­cą spie­szy fran­cu­ski dom mody, któ­ry w tym sezo­nie pro­po­nu­je nam swo­ją kul­to­wą już, wodo­od­por­ną kred­kę do oczu Sty­lo Yeux Water­pro­of inten­syw­nie pod­kre­śla­ją­cą spoj­rze­nie – bar­dzo trwa­łą, a przede wszyst­kim odpor­ną na wodę, wil­goć i sebum, dostęp­ną w 24 inten­syw­nych odcie­niach. 

Wysu­wa­na koń­ców­ka i wbu­do­wa­na tem­pe­rów­ka uła­twia­ją uży­wa­nie kred­ki, a kom­po­zy­cja skład­ni­ków two­rzą­cych ide­al­nie przy­le­ga­ją­cą war­stwę maki­ja­żu zapew­nia deli­kat­ność i kom­fort. Odpor­ność kred­ki na wodę zapew­nia żywi­ca sili­ko­no­wa, któ­ra zapo­bie­ga roz­ma­zy­wa­niu i spły­wa­niu kre­ski, a jed­no­cze­śnie pozwa­la stwo­rzyć wyra­fi­no­wa­ny maki­jaż oczu z jed­no­cze­sną, łatwą apli­ka­cją produktu.

W let­nie mie­sią­ce zazwy­czaj uni­ka­my cięż­kich pod­kła­dów i pudrów. War­to wów­czas posta­wić na wyra­zi­sty maki­jaż oka. W tym sezo­nie, naj­now­szą pale­tę poczwór­nych cie­ni Les 4 Ombres wyróż­nia­ją nie­zwy­kle inno­wa­cyj­ne walo­ry, pobu­dza­ją­ce kre­atyw­ność. Udo­sko­na­lo­na for­mu­ła cie­ni posia­da aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję i zapew­nia łatwą apli­ka­cję, pozwa­la­jąc uzy­skać opty­mal­ny, spój­ny, roz­świe­tlo­ny i wyrów­na­ny, kolor, któ­ry zacho­wu­je trwa­łość przez cały dzień. Czte­ry cie­nie moż­na dowol­nie łączyć, tak, aby jak naj­pięk­niej pod­kre­ślić spoj­rze­nie czy to natu­ral­nym bądź inten­syw­nym maki­ja­żem. Cie­nie pozwa­la­ją bowiem uzy­skać róż­no­rod­ne efek­ty: od mato­we­go, aż po saty­no­wy, opa­li­zu­ją­cy lub meta­licz­ny – bez wzglę­du na to, czy wybie­rasz się na let­ni, week­en­do­wy lunch z przy­ja­ciół­mi czy wie­czor­ną impre­zę na pla­ży, te prak­tycz­ne i poręcz­ne, lakie­ro­wa­ne czar­ne opa­ko­wa­nie wypo­sa­żo­ne w oka­za­łe luster­ko pozwo­li Ci cie­szyć się per­fek­cyj­nym maki­ja­żem gdzie­kol­wiek jesteś.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej