Letnia szkoła stylu

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: polyvore.com, net-a-porter.com, zara.com, hm.com, tumblr.com

PicMonkey Collage

Festiwalowy look z ultra kobiecym akcentem

Waka­cje ozna­cza­ją począ­tek let­nich festi­wa­li muzycz­nych. Na dobrą zaba­wę skła­da się nie tyl­ko Two­ja ulu­bio­na muzy­ka, ale tak­że kom­for­to­wy zestaw ubrań. Nie­śmier­tel­ny dżins  i luź­ny jedwab­ny top będą naj­bar­dziej odpo­wied­ni­mi pro­po­zy­cja­mi na tę oka­zję. Co do tego? Postaw na cha­rak­te­ry­stycz­ne dodat­ki – oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne z okrą­gły­mi szkła­mi oraz san­dał­ki na nie­wy­so­kim obca­sie, jeśli jesteś miło­śnicz­ką kobie­ce­go szy­ku w każ­dej sytu­acji. Naj­le­piej te z przy­cią­ga­ją­cym wzrok dra­pież­nym moty­wem pan­ter­ki.

1

jeans-River Island, sho­es-Gia­nvi­to Ros­si, blo­use-DKNY, sun­glas­ses-House of Hol­land

Spacer po molo

Mary­nar­skie pasy na ubra­niach są naj­od­po­wied­niej­szym moty­wem na waka­cje w let­nich kuror­tach. Dopa­so­wa­ne bia­łe spodnie to tak­że ele­ment gar­de­ro­by, któ­ry naj­le­piej spraw­dza się w upal­ne dni. Do takiej gar­de­ro­by dodaj deli­kat­ną zło­tą biżu­te­rię w posta­ci zegar­ka typu boy­friend lub ple­cio­nej bran­so­let­ki. Wio­sen­no – let­nie kolek­cje  zosta­ły w tym roku zdo­mi­no­wa­ne przez buty, któ­re wywo­ła­ły bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne opi­nie, choć kon­se­kwent­nie lan­su­ją je świa­to­we trend­set­ter­ki. Mowa o bir­ken­stoc­kach, czy­li san­da­łach na pła­skiej, tra­pe­ro­wej pode­szwie.

3

t-shirt-Acne, sho­es-Top­shop, necklare-H&M, pants-Stel­la MCcart­ney

Garden party

Ofi­cjal­ny brunch w cią­gu dnia? Ubierz się ele­ganc­ko, ale z odro­bi­ną swo­bo­dy. Do luź­nej tuni­ki z sub­tel­nie zdo­bio­nym koł­nie­rzy­kiem dobierz błysz­czą­cy doda­tek w for­mie dia­men­to­wej brosz­ki. Zre­zy­gnuj z obszer­nej shop­per bag na rzecz mniej­szej toreb­ki na dłu­gim pasku. Aby nadać sty­li­za­cji dziew­czę­ce­go szny­tu dobierz do niej lakie­ro­wa­ne czó­łen­ka na pła­skim obca­sie. Zde­cy­duj się na sto­no­wa­ną kolo­ry­sty­kę oscy­lu­ją­cą wokół dwóch, mak­sy­mal­nie trzech barw z let­niej pale­ty kolo­ry­stycz­nej.

2

dress-Phi­lip Lim, hair acces­so­ry-Jen­ni­fer Behr, sho­es-Tabi­tha Sim­mons, bag-Sophie Hul­me

Rowerowe wojaże

Zwy­kły baweł­nia­ny t – shirt oraz dżin­so­we szor­ty z poszar­pa­ny­mi nogaw­ka­mi zysku­ją cał­kiem nowe­go obli­cza, kie­dy zesta­wi­my je z ory­gi­nal­ny­mi akce­so­ria­mi. W tym przy­pad­ku mamy na myśli prze­ciw­sło­necz­ne Ray – Bany z lustrza­ny­mi, poma­rań­czo­wy­mi szkła­mi oraz kla­syk współ­cze­snych fashio­ni­stów – buty Nike Air Max na wygod­nej i gru­bej pode­szwie. Ostrze­ga­my: wybór kolo­ry­stycz­nych kom­bi­na­cji tych spor­to­wych butów jest nie­ogra­ni­czo­ny!

5

t-shirt-APC, shorts-ZARA, sun­glas­ses-Ray Ban, sho­es-Nike Air Max

Lato w mieście

Jak prze­trwać wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry w miej­skiej dżun­gli? Pod­sta­wa to luź­ne faso­ny ubra­ńi „oddy­cha­ją­ce” tka­ni­ny. Obec­ny sezon upły­nie więc już kolej­ny raz pod zna­kiem maxi spód­nic, tym razem tych pli­so­wa­nych, do któ­rych dopa­so­wu­je­my zwiew­ne bie­liź­nia­ne topy na cien­kich ramiącz­kach. W takiej sytu­acji możesz swo­bod­nie bawić się ich dłu­go­ścia­mi, nie zapo­mi­na­jąc oczy­wi­ście o zasa­dach dress code’u obo­wią­zu­ją­ce­go w biu­rze lub bar­dziej swo­bod­ne­go – pod­czas let­nie­go sza­leń­stwa na zaku­pach. Wyso­kie san­dał­ki z cien­ki­mi paska­mi oraz oku­la­ry „lenon­ki” nada­dzą kla­sycz­ne­mu zesta­wo­wi nowo­cze­sne­go wydźwię­ku.

4

top-top­shop, skirt-Doro­thy Per­kins, sun­glas­ses-The Row, sho­es-Given­chy

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy