Uroda

Le Phyto Rouge Sisley Paris – wyjątkowy design i pielęgnacja

Kultowa pomadka marki Sisley Paris powstała w 2018 roku – Le Phyto Rouge, dotychczas dostępna w 20 wysoko napigmentowanych i świetlistych odcieniach dopasowujących się do tonacji skóry, tym razem została wzbogacona o cztery zupełnie nowe, olśniewające odcienie, które każdej kobiecie dodadzą charakteru. Oryginalny design  pomadki podkreśla styl marki, a egzotyczne nazwy kolorów myślami przenoszą nas w dalekie, beztroskie podróże. 

Le Phyto Rouge Sisley Paris - wyjątkowy design i pielęgnacja

Odcie­nie dopa­so­wu­ją­ce się do każ­dej tona­cji skó­ry pozwa­la­ją na licz­ne eks­pe­ry­men­ty w maki­ja­żu i odej­ście od jakich­kol­wiek reguł, zaś mod­ne, nie­ty­po­we opa­ko­wa­nie prócz wyjąt­ko­wych odcie­ni skry­wa tak­że for­mu­łę pie­lę­gnu­ją­cą – pomad­ka chro­ni, nawil­ża i wygła­dza usta, nada­jąc im pięk­ny wygląd.

Nasy­co­ne pig­men­ta­mi o naj­wyż­szej jako­ści, Le Phy­to Rouge nada­ją ustom głę­bo­kich, żywych kolo­rów przy każ­dej. Cyno­ber, pur­pu­ra czy ogni­ste czer­wie­nie, sło­necz­ne lub ciem­ne poma­rań­cze, świe­że, pudro­we, olśnie­wa­ją­ce róże, a tak­że mod­ne beże w odcie­niu nude – każda kobie­ta znaj­dzie swój ide­al­ny odcień pomad­ki, któ­re moż­na ponad­to nakła­dać war­stwa­mi, a każ­dy z nich nada­je ustom wyjąt­ko­wo trwa­ły kolor i kry­cie. 

Oprócz inten­syw­nych kolo­rów, Le Phy­to Rouge tak­że inten­syw­nie pie­lę­gnu­je nasze usta. Ochron­na, pie­lę­gna­cyj­na for­mu­ła pro­duk­tu ide­al­nie nawil­ża je nawet przez 8 godzin dzię­ki Hydro­bo­oster Com­plex,  któ­ry zawie­ra kwas hia­lu­ro­no­wy oraz Kon­jac Glu­co­man­nans. Ten nie­spo­ty­ka­ny duet skład­ni­ków aktyw­nych w posta­ci wypeł­nia­ją­cych mikros­fer pochła­nia wil­goć ze skó­ry wła­ści­wej, popra­wia­jąc w ten spo­sób poziom nawil­że­nia ust. Pomad­ki wzbo­ga­co­ne olej­kiem kame­lio­wym i olej­kiem jojo­ba pokry­wa­ją usta war­stwą nawil­ża­ją­cą, a eks­trakt z algi Padi­na pavo­ni­ca pobu­dza syn­te­zę kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, przez co nasze usta zacho­wa­ją mło­dy wygląd przy każ­dej aplikacji.

Marzysz o per­fek­cyj­nie pokry­tych kolo­rem, a jed­no­cze­śnie mięk­kich, nawil­żo­nych ustach? Deli­kat­na, kre­mo­wa kon­sy­sten­cja Le Phy­to Rouge spra­wia, że z każ­dą apli­ka­cją pomad­ka jest niczym ‚dru­ga skó­ra, któ­ra po nało­że­niu natych­miast otu­la usta, nada­jąc im mięk­kość i sprężystość.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaUroda

Gdy ciepło podkreśla piękno włosów - odbudowujący i termoochronny The Cream 230 Hair Rituel by Sisley Paris

A gdy­by tak cie­pło rege­ne­ro­wa­ło wło­sy? Naj­now­sza wyjąt­ko­wa, inno­wa­cyj­na for­mu­ła wzmac­nia­ją­cą Sisley Paris jest prze­zna­czo­na nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Hair Ritu­el by Sisley The Cre­am 230, dzia­ła­jąc pod wpły­wem cie­pła chro­ni i odbu­do­wu­je wło­sy. Obecnie…
Więcej
Uroda

Oda do nocy, czyli nowy, intensywny zapach Sisley Paris - Izia La Nuit 

Zapach tak inten­syw­ny, jak wyzna­nie miło­ści, ofe­ru­ją­cy peł­ny wachlarz emo­cji: od eks­cy­ta­cji, zachwy­tu, aż po roz­kwit, speł­nie­nie i wiecz­ność. To praw­dzi­wa podróż, doświad­cze­nie, a jed­no­cze­śnie odkry­cie i spo­tka­nie olfak­to­rycz­ne zło­żo­ne ze wszyst­kich tych emo­cji, na…
Więcej
Styl życia

Pomysły na wyjątkowe prezenty dla każdego w ostaniej chwili

Z pew­no­ścią wśród naszych Czy­tel­ni­ków są oso­by, któ­re zaku­py świą­tecz­nych pre­zen­tów odkła­da­ją na ostat­nią chwi­lę. Z pew­no­ścią też mamy w swo­im gro­nie taką rodzi­nę czy przy­ja­ciół, któ­rzy pre­zen­ty trak­tu­ją dość nie­kon­wen­cjo­nal­nie i cięż­ko ich zaskoczyć.…
Więcej