Uroda

Le Phyto Rouge Sisley Paris – wyjątkowy design i pielęgnacja

Kultowa pomadka marki Sisley Paris powstała w 2018 roku – Le Phyto Rouge, dotychczas dostępna w 20 wysoko napigmentowanych i świetlistych odcieniach dopasowujących się do tonacji skóry, tym razem została wzbogacona o cztery zupełnie nowe, olśniewające odcienie, które każdej kobiecie dodadzą charakteru. Oryginalny design  pomadki podkreśla styl marki, a egzotyczne nazwy kolorów myślami przenoszą nas w dalekie, beztroskie podróże. 

Le Phyto Rouge Sisley Paris - wyjątkowy design i pielęgnacja

Odcie­nie dopa­so­wu­ją­ce się do każ­dej tona­cji skó­ry pozwa­la­ją na licz­ne eks­pe­ry­men­ty w maki­ja­żu i odej­ście od jakich­kol­wiek reguł, zaś mod­ne, nie­ty­po­we opa­ko­wa­nie prócz wyjąt­ko­wych odcie­ni skry­wa tak­że for­mu­łę pie­lę­gnu­ją­cą – pomad­ka chro­ni, nawil­ża i wygła­dza usta, nada­jąc im pięk­ny wygląd.

Nasy­co­ne pig­men­ta­mi o naj­wyż­szej jako­ści, Le Phy­to Rouge nada­ją ustom głę­bo­kich, żywych kolo­rów przy każ­dej. Cyno­ber, pur­pu­ra czy ogni­ste czer­wie­nie, sło­necz­ne lub ciem­ne poma­rań­cze, świe­że, pudro­we, olśnie­wa­ją­ce róże, a tak­że mod­ne beże w odcie­niu nude – każda kobie­ta znaj­dzie swój ide­al­ny odcień pomad­ki, któ­re moż­na ponad­to nakła­dać war­stwa­mi, a każ­dy z nich nada­je ustom wyjąt­ko­wo trwa­ły kolor i kry­cie. 

Oprócz inten­syw­nych kolo­rów, Le Phy­to Rouge tak­że inten­syw­nie pie­lę­gnu­je nasze usta. Ochron­na, pie­lę­gna­cyj­na for­mu­ła pro­duk­tu ide­al­nie nawil­ża je nawet przez 8 godzin dzię­ki Hydro­bo­oster Com­plex,  któ­ry zawie­ra kwas hia­lu­ro­no­wy oraz Kon­jac Glu­co­man­nans. Ten nie­spo­ty­ka­ny duet skład­ni­ków aktyw­nych w posta­ci wypeł­nia­ją­cych mikros­fer pochła­nia wil­goć ze skó­ry wła­ści­wej, popra­wia­jąc w ten spo­sób poziom nawil­że­nia ust. Pomad­ki wzbo­ga­co­ne olej­kiem kame­lio­wym i olej­kiem jojo­ba pokry­wa­ją usta war­stwą nawil­ża­ją­cą, a eks­trakt z algi Padi­na pavo­ni­ca pobu­dza syn­te­zę kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, przez co nasze usta zacho­wa­ją mło­dy wygląd przy każ­dej aplikacji.

Marzysz o per­fek­cyj­nie pokry­tych kolo­rem, a jed­no­cze­śnie mięk­kich, nawil­żo­nych ustach? Deli­kat­na, kre­mo­wa kon­sy­sten­cja Le Phy­to Rouge spra­wia, że z każ­dą apli­ka­cją pomad­ka jest niczym ‚dru­ga skó­ra, któ­ra po nało­że­niu natych­miast otu­la usta, nada­jąc im mięk­kość i sprężystość.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Sisley Paris Ecological Compound Advanced Formula - nowa, doskonalsza odsłona kultowej emulsji

Mar­ka Sisley pre­zen­tu­je nową, jesz­cze bar­dziej zaawan­so­wa­ną for­mu­łę swo­je­go świa­to­we­go best­sel­le­ra. Moc­niej­sza, bar­dziej kom­plet­na, a jed­no­cze­śnie uni­wer­sal­na i zaawan­so­wa­na for­mu­ła Eco­lo­gi­cal Com­po­und gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­wą sku­tecz­ność w oddzia­ły­wa­niu na eko­sys­tem skó­ry. Już od chwi­li powsta­nia, a…
Więcej
Uroda

Tarcza ochronna dla Twojej skóry - Sisley Paris All Day All Year

Miej­skie życie to praw­dzi­we wyzwa­nie dla naszej skó­ry – i to każ­de­go dnia. Nara­żo­na jest bowiem na nie­ustan­ne dzia­ła­nie szko­dli­wych czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak polu­tan­ty, pro­mie­nie UV czy dym papie­ro­so­wy, zakłó­ca­ją­ce pro­ces odno­wy komó­rek i…
Więcej
MakijażUroda

Piękno nagiej cery - Sisley Paris Phyto - Teint Nude

Sub­tel­ne, saty­no­we wykoń­cze­nie i efekt nagiej skó­ry? Teraz to moż­li­we. Naj­now­szy pod­kład mar­ki Sisley Paris to obiet­ni­ca maki­ja­żu tak lek­kie­go i nie­do­strze­gal­ne­go, że skó­ra zda­je się być naga. Wszyst­ko to dzię­ki wyjąt­ko­wej kon­sy­sten­cji na bazie…
Więcej