Moda

Le Faubourg des rêves – podcasty Hermès

W serii wyjątkowych podcastów Hermès, najważniejsze postaci francuskiego domu mody opowiadają o swoich największych i najśmielszych marzeniach. Bez względu na to, jacy są: utopijni, ludzcy czy kapryśni oraz jakie funkcje pełnią – każdy z nich ma własną wizję pracy.

Le Faubourg des rêves - podcasty Hermès

Daj się porwać do magicz­ne­go świa­ta domu mody Her­mès. To praw­dzi­wa, wir­tu­al­na podróż do histo­rycz­ne­go buti­ku fran­cu­skie­go domu mody przy 24 Rue du Fau­bo­urg Saint-Hono­ré w Pary­żu, do któ­re­go prze­nie­siesz się dzię­ki opo­wie­ściom  osób zwią­za­nych z mar­ką Her­mès od lat.

Seria pod­ca­stów Le Fau­bo­urg des rêves to sen­ty­men­tal­ne, nie­spo­ty­ka­ne, a cza­sem nawet ana­chro­nicz­ne opo­wia­da­nia, w któ­rych głów­ną rolę odgry­wa słyn­ny pary­ski butik. To nie tyl­ko wspa­nia­ła lek­cja histo­rii domu mody, ale tak­że histo­rie prze­peł­nio­ne aneg­do­ta­mi, know-how, prze­strze­niach oraz wyjąt­ko­wych posta­ciach. Każ­dy dwu­na­sto­mi­nu­to­wy pod­cast skła­da się na osiem odcin­ków, któ­re zabio­rą Cię do rado­sne­go, kolo­ro­we­go, legen­dar­ne­go świa­ta Hermès.

W pary­skim buti­ku przy 24 Rue du Fau­bo­urg Saint-Hono­ré znaj­dzie­my nie tyl­ko sklep, ale tak­że warsz­ta­ty, biu­ra, muzeum, a nawet tajem­ni­czy ogród, któ­ry wciąż pozo­sta­je zacza­ro­wa­nym epi­cen­trum domu mody. W każ­dym z odcin­ków nar­ra­tor kolej­no odkry­wa przed nami tajem­ni­ce buti­ku Fau­bo­urg, pre­zen­tu­jąc jego naj­waż­niej­sze posta­ci: dyrektorów
arty­stycz­nych, sprze­daw­ców, rze­mieśl­ni­ków, mena­dże­ra skle­pu, ilu­stra­to­ra a nawet kucha­rza. Każ­dy z nich na swój spo­sób widzi i opi­su­je codzien­ną pra­cę, wyzwa­nia oraz zdra­dza war­to­ści, jaki­mi się kie­ru­je – to wszyst­ko spra­wia, że dom mody Her­mès jest tak wyjątkowy.

Pod­ca­sty Her­mès dostęp­ne są na ofi­cjal­nej stro­nie domu mody hermes.com, a tak­że plat­for­mach: Apple Pod­ca­sts, Deezer, Spo­ti­fy, Tune­In, Stit­cher, Soundc­lo­ud czy Blubrry.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

„Footsteps Across the World”, czyli śladami domu mody Hermès

Fran­cu­ski dom mody Her­mès od samych począt­ków, bo już od 1837 roku pozo­sta­je wier­ny  przede wszyst­kim war­to­ściom huma­ni­stycz­nym i rze­mieśl­ni­czej pro­duk­cji.  Swo­bo­da two­rze­nia,  nie­zwy­kły kunszt rze­mieśl­ni­czy, nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nie pięk­nych mate­ria­łów, a tak­że prze­ka­zy­wa­nie per­fek­cyj­ne­go know-how…
Więcej
ModaNewsroom

BUTIK HERMÈS W WARSZAWIE

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my otwar­cie pierw­sze­go buti­ku w tym dyna­micz­nym mie­ście kul­tu­ry, jakim jest War­sza­wa. Otwar­cie odbę­dzie się 28 listo­pa­da 2019 roku i ozna- cza roz­po­czę­cie nowe­go roz­dzia­łu w histo­rii pary­skie­go domu i umoc­nie­nie jego…
Więcej