Lawendowy pokój – Nina George

Tekst: Rena­ta Ciężkowska
Zdję­cie: empik.com

lawendowy-pokoj-b-iext26125699

Histo­ria opo­wia­da o pięć­dzie­się­cio­let­nim Jeanie Per­du, któ­ry pro­wa­dzi księ­gar­nię na bar­ce nazy­wa­ją­cą się Apte­ka Lite­rac­ka. Skąd taka nazwa dla księ­gar­ni? Jean świet­nie potra­fi odga­dy­wać jakie uczu­cia skry­wa­ją w sobie jego klien­ci i sprze­da­je książ­ki, któ­re według nie­go mają ule­czyć daną oso­bę, dokład­nie jak lekarz prze­pi­su­je leki. Mimo, że pomógł wie­lu oso­bom, sam nie potra­fi ule­czyć swo­je­go cier­pie­nia, po odej­ściu uko­cha­nej. Wszyst­ko się zmie­nia, gdy do kamie­ni­cy, w któ­rej miesz­ka Per­du wpro­wa­dza się nie­szczę­śli­wa Cath­ri­ne i Jean jest zmu­szo­ny otwo­rzyć tajem­ni­czy Lawen­do­wy Pokój, do któ­re­go nie zaglą­dał przez wie­le lat.

Spo­tka­nie z Cath­ri­ne, otwo­rze­nie Lawen­do­we­go poko­ju oraz zna­le­zie­nie listu od uko­cha­nej sprzed lat wywra­ca­ją życie Jeana do góry noga­mi. Wyru­sza w podróż swo­ją bar­ką, w poszu­ki­wa­niu utra­co­nej miło­ści, a towa­rzy­stwa dotrzy­ma mu mło­dy pisarz Max Jor­dan, któ­ry chce odmie­nić swo­je życie i odna­leźć natchnie­nie. Z bie­giem cza­su dołą­cza­ją do nich inni pasa­że­ro­wie poszu­ku­ją­cy miłości.

Lawen­do­wy pokój jest to nie­sa­mo­wi­ta powieść o miło­ści. Książ­kę pole­ca­my szcze­gól­nie dla osób, któ­re kocha­ją książ­ki, ponie­waż głów­ny boha­ter przed­sta­wia je w nie­sa­mo­wi­ty spo­sób, jak by każ­da mogła odmie­nić życie człowieka.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy