LAVARD sesja wizerunkowa jesień-zima 2018/2019

Kłę­bią­ce się chmu­ry, mgli­sta aura i prze­strzeń zasy­pia­ją­cej natu­ry – naj­now­sza opo­wieść mar­ki Lavard roz­po­czy­na się w mistycz­nej atmos­fe­rze. Prze­no­si w jesien­no-zimo­wy nastrój i odsła­nia tym samym kur­ty­nę wiel­kie­go świa­ta mody.

Mar­ka LAVARD zaklę­ta w kadrach naj­now­szej kam­pa­nii uka­zu­je nam histo­rię, pisa­ną na tle trans­pa­rent­nej, gór­skiej natu­ry. 

Wybie­ra­jąc miej­sce naj­now­szej kam­pa­nii kie­ro­wa­li­śmy się naszy­mi war­to­ścia­mi. LAVARD to pol­skie rze­mio­sło, rodzin­na tra­dy­cja oraz miłość do kra­wiec­twa, tuż u pod­nó­ża Tatr. Gór­ska prze­strzeń jest więc uoso­bie­niem histo­rii mar­ki, a moda, któ­rą pre­zen­tu­je­my to reak­cja na rytm życia: ele­gan­cja, ale i wdzięk, natu­ral­ność oraz dys­tynk­cja – komen­tu­je Mar­cin Gacek, pre­zes LAVARD.

Kra­wiec­two, w jesien­no-zimo­wym wyda­niu Lavard, zysku­je suro­we­go zacię­cia, ale i moc­ne­go wyra­zu. Kolek­cja to archi­tek­to­nicz­ne, acz zwiew­ne i moc­no trans­pa­rent­ne kro­je. Moty­wem prze­wod­nim jest weł­na. Poja­wia­ją się męskie dwu­rzę­do­we i jed­no­rzę­do­we płasz­cze, geo­me­trycz­ne mary­nar­ki czy dodat­ki w posta­ci moc­no wzo­rzy­stych posze­tek. W kolek­cji dam­skiej nie brak dłu­gich płasz­czy, cie­płych kur­tek czy spód­nic przy­ozda­bia­nych pli­sa­mi oraz mię­si­stych gol­fów z gęsto prąż­ko­wa­nej tka­ni­ny i prze­dłu­żo­nych kulo­tów w kla­sycz­ną kra­tę.

 

Do sesji naj­now­szej kolek­cji na sezon jesień-zima 2018/19 zapro­si­li­śmy mode­li: Sashę Kne­ze­vi­ca oraz Ange­li­kę Macio­łek. Wybór padł na oso­by, któ­rzy są pro­fe­sjo­na­li­sta­mi, jed­no­cze­śnie będąc syno­ni­mem naj­wyż­szej mody, w ten spo­sób chcie­li­śmy pod­kre­ślić, iż  wycho­dzi­my naprze­ciw świa­to­wym tren­dom i pra­gnie­my kon­ku­ro­wać
z naj­lep­szy­mi
– doda­je Mar­cin Gacek.

 

Jaka jest pale­ta kolo­rów pre­zen­to­wa­nej linii? Cha­rak­te­ry­stycz­nie kon­for­mi­stycz­na na zmie­nia­ją­cą się porę roku. Prze­cho­dzi przez moc­ne bur­gun­dy, inten­syw­ne odcie­nie kha­ki po kre­do­we róże i nuty mar­mu­ro­we­go gra­na­tu. W bez­po­śred­nim kon­tra­ście do deli­kat­nie kre­mo­we­go beżu i neu­tral­nych lek­ko przy­dy­mio­nych bie­li.

 

Płasz­cze, mary­nar­ki, swe­try, spodnie i dodat­ki LAVARD dostęp­ne są w sie­ci salo­nach fir­mo­wych i skle­pach mutli­bran­do­wych w całej Pol­sce.

Zdję­cia: Mate­usz Stan­kie­wicz

Sce­no­gra­fia: Piotr Sta­chur­ski

Maki­jaż: Gosia Suli­ma

Wło­sy: Gor Dury­an

Sty­li­za­cje: Robert Kiełb

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy