LAURA GUIDI. Filozofia mody ma znaczenie.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

650laura_guidi_1_72dpi

Histo­ria mar­ki Lau­ra Guidi ma swój począ­tek w 1998 r. Jej zało­ży­ciel­ką i głów­ną pro­jek­tant­ką jest Boże­na Misz­czak-Evans, któ­ra swo­je pro­jek­ty kie­ru­je do kobiet sil­nych, prze­bo­jo­wych, zna­ją­cych wła­sną war­tość, cenią­cych natu­ral­ność i akcep­tu­ją­cych swo­je nie­do­sko­na­ło­ści.

Kla­sycz­ne i dosko­na­łe w swej kon­struk­cji ubra­nia z met­ką Lau­ra Guidi powsta­ją w Pol­sce, choć tka­ni­ny, z jakich są one wyko­ny­wa­ne spro­wa­dza­ne są z naj­lep­szych fabryk we Wło­szech, Fran­cji i Niem­czech. W swo­im dorob­ku mar­ka ma pre­zen­ta­cje kolek­cji pod­czas pre­sti­żo­wych tar­gów w Dus­sel­dor­fie, Ber­li­nie, Lon­dy­nie, Medio­la­nie i Pary­żu. To tam zachwy­ca­ją się nimi miło­śnicz­ki sub­tel­ne­go szy­ku, któ­ry oscy­lu­je wokół dziew­czę­cej nie­win­no­ści i kobie­cej siły. W dzie­dzi­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii w wytwa­rza­niu ubio­ru mar­ka idzie z duchem cza­su, zaś w kwe­stii form, wzo­rów i nie­ba­nal­nych fak­tur, łączy styl rodem z lat 60. z naj­śwież­szy­mi tren­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w świa­to­wych sto­li­cach mody.

O poten­cja­le fir­my prze­ko­na­li­śmy się nie raz, mię­dzy inny­mi za spra­wą autor­skich poka­zów mody, takich jak ten, pod­czas uro­dzin sta­cji tele­wi­zyj­nej Fashion TV, w cza­sie któ­rych Lau­ra Guidi była jed­ną pol­ską mar­ką na wybie­gu. Nie bez zna­cze­nia dla roz­wo­ju fir­my miał fakt, że rela­cja z tego wła­śnie poka­zu mia­ła swo­je reemi­sje przez sie­dem dni po wyda­rze­niu na kana­le Fashion TV. Dzię­ki temu filo­zo­fię mar­ki pozna­ły fashio­nist­ki z całe­go świa­ta.

Za nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią fir­my Lau­ra Guidi oraz ory­gi­nal­ną wizją mody dam­skiej stoi  Boże­na Misz­czak-Evans, absol­went­ka szko­ły pro­jek­to­wa­nia Insti­tu­to Maran­go­ni w Lon­dy­nie. W roli pro­jek­tant­ki zade­biu­to­wa­ła 15 lat temu, kie­dy w uro­kli­wym wło­skim mia­stecz­ku Ceret­to Guidi zapre­zen­to­wa­ła swo­ją pierw­szą autor­ką linię ubrań. Pra­cu­jąc nad kolek­cja­mi, zało­ży­ciel­ka mar­ki wycho­dzi z zało­że­nia, że każ­dy jej pro­jekt powi­nien być zgod­ny z natu­ral­nym pięk­nem wszyst­kich kobiet. Artyst­kę inspi­ru­ją dale­kie podró­że, pod­czas któ­rych poszu­ku­je naj­lep­szej jako­ści tka­nin do swo­ich pra­cow­ni. Poza tym uwiel­bia dobre jedze­nie, książ­ki, ope­rę i ma sła­bość do zwie­rząt, a czas spę­dzo­ny w rodzin­nym zaci­szu ma dla niej ogrom­ne zna­cze­nie.

650laura_guidi_2_72dpi

Pro­duk­ty z met­ką Lau­ra Guidi dostęp­ne są w całej Pol­sce, począw­szy od war­szaw­skie­go salo­nu w Gale­rii Moko­tów, koń­cząc na mul­ti­bran­do­wych buti­kach na tere­nie Pol­ski, a nawet poza gra­ni­ca­mi nasze­go kra­ju. Moż­na je tak­że zaku­pić za pośred­nic­twem e – buti­ku oraz na plat­for­mie shop­pin­go­wej Mostrami.pl, zrze­sza­ją­cej naj­lep­sze pol­skie fir­my modo­we.

Mar­ka LAURA GUIDI ma na swo­im kon­cie wie­le suk­ce­sów oraz pre­sti­żo­wych nagród, m.in. Dosko­na­łość Mody Twój Styl 2011 jako naj­bar­dziej eks­klu­zyw­na rodzi­ma mar­ka.

My nie mamy jed­nak wąt­pli­wo­ści co do tego, że nie tyl­ko na pol­skim, ale przede wszyst­kim na świa­to­wym ryn­ku mody Lau­ra Guidi nie powie­dzia­ła jesz­cze ostat­nie­go sło­wa. Nie­ba­wem na pew­no się o tym prze­ko­na­my.

650laura_guidi_3_72dpi 650laura_guidi_4_72dpi-logo 650laura_guidi_5_72dpi 650laura_guidi_6_72dpi

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
lauraguidi.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy