Lato 2017, jakich trendów powinnaś unikać?

Do wakacji zostało już tak mało czasu, że to już najwyższy moment aby zacząć przygotowywać swoją letnią garderobę. Specjalnie dla czytelniczek Vers-24 opracowałyśmy listę ciuchów i dodatków, których w tym sezonie powinnaś zdecydowanie unikać i tych, które skradną Twoje serce. Modowe faux paux? Na pewno nie z nami!

1) Bluzę z dziurami zastąp koszulką z nazwą zespołu!

Moc­ny trend 2016 roku. Lan­so­wa­ny mię­dzy inny­mi przez Kanye Westa. Spraw­dza się dobrze na dżin­so­wych spodniach ale nam znu­dził się już na spor­to­wych blu­zach. Aby pozo­stać w roc­ko­wym sty­lu, pro­po­nu­je­my jej miej­sce zastą­pić t-shir­tem z nazwą uko­cha­ne­go zespo­łu. Dzię­ki temu będziesz wyglą­da­ła świet­nie!

2) Chocker? Wybierz kolczyki

W tam­tym sezo­nie były nie­mal wszę­dzie. Dzi­siaj upa­trzy­ły się już wszyst­kim a ich nosze­nie jest po pro­stu… nud­ne. Kie­dy latem chcesz zde­cy­do­wać się na doda­tek, choc­ker zastąp dłu­gi­mi kol­czy­ki. Dzię­ki temu Two­ja sty­li­za­cja nabie­rze pazu­ra a ty poka­żesz, że zna­jo­mość tren­dów jest Ci bar­dzo bli­ska.

3) Klasyczne dzwony zastąp lżejszą wersją

Dobrze, że moda na nie już minę­ła i szcze­rze powie­dziaw­szy mamy nadzie­je, że już nie wró­ci. Dzwo­ny bo wła­śnie o nich mowa, na uli­cach zaczy­na­ją gościć już w nie­co „odre­stau­ro­wa­nym” wyda­niu. Chcesz wyglą­dać mod­nie? Zde­cy­duj się na model koń­czą­cy się przed kost­ką i bar­dziej obci­sły niż kla­sycz­nych spodni z lat 70’. Tym razem nie musisz być wyso­ka!

4) Pokaż jedno ramię

Cho­ciaż moda na poka­zy­wa­nie oby­dwu ramion minę­ła, war­to zda­wać sobie spra­wę, że w 2017 roku mamy do czy­nie­nia z jej nową odsło­ną. Odsła­nia­nie jed­nej cześć ręki jest nie tyl­ko słod­szą ale rów­nież wygod­niej­szą alter­na­ty­wą. Masz dość zsu­wa­ją­cej się z ramion hisz­pan­ki? Dobrze, że już ją poże­gna­li­śmy!

5) Gorsety? Co za dużo to nie zdrowo

Naro­bi­ły spo­ro zamie­sza­nia, jed­nak nosze­nie ich latem nie koniecz­nie może być dobrą pro­po­zy­cją. Zamiast nich, swo­ją sty­li­za­cję dopeł­nij cie­ka­wy­mi buta­mi czy cha­rak­te­ry­stycz­ną biżu­te­rią. Dzię­ki temu, będziesz mia­ła szan­sę prze­żyć let­nie upa­ły!

6) Jedwabna sukienka? Postaw na wzory

Jedwab­na sukien­ka była hitem zeszłe­go sezo­nu. Była wszę­dzie, więc w lato posta­raj się z niej zre­zy­gno­wać. Jej miej­sce świet­nie mogą zastą­pić mode­le w kolo­ro­we, waka­cyj­ne wzo­ry. Szu­kasz inspi­ra­cji? Obej­rzyj pokaz Oskar’a de la Ren­ty.

7) Czyste buty to już przeszłość!

Brzmi to dość dziw­nie, jed­nak tak dobrze prze­czy­ta­łaś! Pro­jek­tan­ci, żegna­ją się  z kla­sycz­ną i nud­ną for­mą buta a decy­du­ją się na cał­kiem nowe roz­wią­za­nia. Poma­luj więc swo­je tramp­ki, dodaj do nich naszyw­ki i sper­so­na­li­zuj cał­ko­wi­cie. W tym sezo­nie liczysz się bowiem ty i Twój styl.

8) Powiedz „papa” obcasom

Wyso­kie buty to zmo­ra wie­lu kobiet. Dla­te­go też fan­ki wygod­ne­go sty­lu powin­ny ode­tchnąć z ulgą. W tym sezo­nie możesz zre­zy­gno­wać z nie­bo­tycz­nych szpi­lek a ich miej­sce zastą­pić buta­mi na lek­kim obca­sie. Aby wyglą­dać mod­nie pamię­taj jed­nak o mode­lu odsła­nia­ją­cym pię­ty.

A ty z jakich rze­czy zre­zy­gno­wa­łaś w tym sezo­nie? Cze­ka­my na komen­ta­rze!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy