Lateksowy renesans, czyli jak nosić lateksowe ubrania

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.ru

d9b7894938381200304733d576e49904

Przejaw dobrego smaku, a może kompletny brak gustu? Lateks rozbudza w nas zupełnie skrajne odczucia, gdyż poprzez stereotypy utożsamiamy go z ubraniem panien lekkich obyczajów, takich jak chociażby bohaterka kultowego filmu Garry’ ego Marshalla „Pretty Woman”.

Słyn­ne lakie­ro­wa­ne koza­ki Vivian Ward nie mia­ły w sobie nicze­go, czym mogło­by nam zaim­po­no­wać, no może poza mod­ną ostat­ni­mi cza­sy dłu­go­ścią do poło­wy ud. Cza­sy się jed­nak zmie­nia­ją, a to, co jesz­cze kil­ka dekad temu uzna­li­by­śmy za kicz, dziś jest lan­so­wa­ne przez pro­jek­tan­tów mody i pożą­da­ne przez fashio­nist­ki z naj­mod­niej­szych sto­lic świa­ta mody.

7f18ac34efa5dcd0f23100ed43e9d8a8
d7be8a57efa5b1cfcc266ee643849d13

Mistrzy­nią latek­so­we­go look’u jest naczel­na japoń­skie­go Vogue’a – Anna Del­lo Rus­so. Któż tak jak ona potra­fi nosić latek­so­wy total look od stóp do głów! Na taką sty­li­za­cję zde­cy­do­wa­ła się wybie­ra­jąc cho­ciaż­by czer­wo­ną sukien­kę z met­ką Ver­sa­ce, do któ­rej dobra­ła rów­nie poły­sku­ją­cą toreb­kę w tym samym kolo­rze oraz zło­ty pas w talii. Innym razem posta­wi­ła na latek­so­wą kurt­kę typu bom­ber w kom­ple­cie z małą czar­ną.

Lakie­ro­wa­ne ubra­nia moż­na nosić odważ­nie, czy­li od stóp do głów, albo wybie­rać tyl­ko jeden efek­tow­ny ele­ment, któ­ry sto­nu­ją mini­ma­li­stycz­ne dodat­ki. Do ołów­ko­wej spód­ni­cy załóż krót­ki crop top, a w cie­plej­sze dni futer­ko. Spodnie z lakie­ro­wa­nej skó­ry są na tyle moc­nym akcen­tem, że sta­raj się nie stwa­rzać im kon­ku­ren­cji w posta­ci latek­so­wych akce­so­riów. A może na dnie Two­jej sza­fy znaj­dzie się jesz­cze słyn­ny pudeł­ko­wy t – shirt z lakie­ro­wa­nej skó­ry lub czar­na poły­sku­ją­ca bom­ber­ka z kolek­cji Mar­ni dla H&M? Jeśli tak, poda­ruj im dru­gą mło­dość, zakła­da­jąc je nie tyl­ko od świę­ta, ale nawet na co dzień, do biu­ra, czy­niąc z nich praw­dzi­wą per­łę ofi­cjal­ne­go dress code’u.

ad1545148f3ff28a606e503f2586d1c3
Lateks wystę­pu­je nie tyl­ko w posta­ci czer­ni i czer­wie­ni; spójrz cho­ciaż­by na maxi płaszcz anioł­ka Victoria’s Secret – Can­di­ce Swa­ne­po­el. Poły­sku­ją­ca skó­ra wywie­ra nie­ma­łe wra­że­nie w odcie­niach bor­do, żół­ci (zwłasz­cza tej kanar­ko­wej!) i kolo­ru nie­bie­skie­go. Eks­tra­wa­ganc­ko i bar­dzo kobie­co! 

1ab9aded112a464f8472772e108b2793

d31d3c4de535ce4dee5bd852afbf49dd

Lateks od pod­szew­ki:

Do tej pory nie zda­wa­li­śmy sobie spra­wy z tego, czym tak napraw­dę jest lateks. Otóż dowie­dzie­li­śmy się, że lateks, ina­czej zwa­ny kau­czu­kiem, w pier­wot­nej for­mie wystę­pu­je jako sok mlecz­ny drzew kau­czu­ko­daj­nych. Po doda­niu do nie­go sta­bi­li­za­to­ra, np. amo­nia­ku, a następ­nie barw­ni­ka, pod­da­je się go pro­ce­so­wi koagu­la­cji. Lateks w takiej for­mie jest począt­ko­wo bar­dzo pla­stycz­ny, widać na nim odbi­cia i odci­ski, jest mato­wy, nie błysz­czą­cy. Przed zało­że­niem ubrań z tego surow­ca war­to upew­nić się, czy nie jeste­śmy na nie­go uczu­le­ni.

2e5b187ee99c4f073b73b6147eeabe4e
1f760ec851400d1a25d070053990f72a
36537c6f182dd26ec24c4c0299879764
68536b8d6579af0b0d2f3d9d5e6cee49

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
ZAMSZ – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
ZOOM ON: LA MANIA
JAK OPAKOWANIE STAŁO SIĘ SZTUKĄ?
DRESS CODE: JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?Komentarze

komen­ta­rzy