Lagerfeld mini

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: telva.com

1423677619_11_625

Karl Lager­feld to czło­wiek o wie­lu talen­tach. Poza pra­cą nad linia­mi hau­te coutu­re i pret–a-porter dla Cha­nel oraz funk­cją dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go domu mody Fen­di, pro­jek­tu­je pod swo­im wła­snym nazwi­skiem, kom­po­nu­je zapa­chy, wyda­je książ­ki, a nawet kolek­cje nad­zwy­czaj­ne, takie jak ta dla swo­je­go naj­więk­sze­go pupi­la, kot­ki Cho­upet­te. Tym razem Lager­feld zasko­czy nas czymś jesz­cze. Wio­sną 2016 roku w sprze­da­ży poja­wi się sygno­wa­na jego nazwi­skiem linia ubrań dla dzie­ci! Ubran­ka z pre­sti­żo­wą met­ką prze­zna­czo­ne będą dla pociech w okre­sie nie­mow­lę­cym, szkol­nym i nasto­let­nim. Pro­jek­tant prze­wi­du­je tak­że stwo­rze­nie linii akce­so­riów.

Inspi­ra­cją naj­now­sze­go pro­jek­tu Kar­la Lager­fel­da jest jego chrze­śniak, syn mode­la Bra­da Kro­eni­ga, Hud­son, któ­ry ma już za sobą debiut na wybie­gu fran­cu­skie­go pro­jek­tan­ta. Dzie­cię­ca linia ubrań i dodat­ków powsta­nie we współ­pra­cy z gru­pą Chil­dren Worl­dwi­de Fashion, a poro­zu­mie­nie z pro­jek­tan­tem prze­wi­du­je two­rze­nie dwóch kolek­cji rocz­nie.

Karl Lager­feld może być pew­ny suk­ce­su. Jego twór­czość z pew­no­ścią doce­nią wier­ne klient­ki, słyn­ne  oso­bo­wo­ści show­biz­ne­su, któ­re już z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ku­ją na moment, kie­dy będą mogły wypeł­nić ciu­cha­mi z met­ką Lager­fel­da już nie tyl­ko swo­je, ale i swo­ich pociech rów­nie pokaź­ne gar­de­ro­by!

1423677619_10_625-2

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy