Lady in red, czyli ZOOM ON na czerwone sukienki

Tekst: Gosia Bere­za
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

1

Czer­wo­ny kolor jest jed­nym z tych przy­cią­ga­ją­cych naj­więk­szą uwa­gę i sku­pia­ją­cych na sobie wzrok każ­de­go. W ostat­nim cza­sie stał się bez­kon­ku­ren­cyj­nym kró­lem stre­et style’u, a czer­wo­na sukien­ka jest kla­sy­kiem już nie tyl­ko na czer­wo­nym dywa­nie, ale też odgry­wa coraz więk­szą rolę w modzie ulicz­nej. Ver­s­-24 przy­go­to­wał dziś dla Was kil­ka pro­po­zy­cji.

Chy­ba każ­da z Was lubi wyglą­dać zja­wi­sko­wo i sek­sow­nie. Kolor czer­wo­ny przy­cią­ga wzrok i uwa­gę, a jed­no­cze­śnie jest od lat skom­pli­ko­wa­ny i pro­ble­ma­tycz­ny. Począt­ko­wo czer­wień koja­rzo­no skraj­nie nega­tyw­nie, jako sym­bol wyuz­da­nia i wul­gar­no­ści. Obec­nie jest syno­ni­mem ele­gan­cji, a naj­bar­dziej luk­su­so­we domy mody i pro­jek­tan­ci, jak na przy­kład Valen­ti­no czy Dolce&Gabbana, bar­dzo czę­sto po nią się­ga­ją. Do tego stop­nia, że czer­wo­na sukien­ka sta­no­wi już must have w każ­dej sza­fie, zaraz obok „małej czar­nej” . Jeśli w Waszych jesz­cze nie zna­la­zła swo­je­go miejsca­ naj­wyż­sza pora to zmie­nić.

3

Czer­wo­ne sukien­ki to sil­ny trend na sezon wiosna/lato 2015, więc z wybo­rem nie powin­no być pro­ble­mów. Sie­ciów­ki ofe­ru­ją sze­ro­ki wybór tań­szych pro­po­zy­cji, te droż­sze mode­le, jak od Bal­ma­in czy Vic­to­rii Bec­kham znaj­dzie­cie cho­ciaż­by na net­a­porter. Czer­wo­na sukien­ka jest jed­nak rze­czą, w któ­rą war­to zain­we­sto­wać nie­za­leż­nie od trendów­ jeśli zało­żysz ją na wie­czór na pew­no uwa­ga wszystkch będzie w jego trak­cie sku­pio­na w stu pro­cen­tach na Tobie.

2

Czer­wo­ne kre­acje nie są jed­nak zare­zer­wo­wa­ne jedy­nie na wiel­kie wyj­ścia, bo wła­śnie wkro­czy­ły do mody ulicz­nej. Fashio­nist­ki z całe­go świa­ta wybie­ra­ją sukien­ki wła­śnie w tym kolo­rze, a pod­czas tygo­dni mody moż­na zauwa­żyć ubra­ne w nie m.in. blogerki­ Chia­rę Fer­ra­gni (theblondesalad.com) czy Jes­si­cę Ste­in (tuulavintage.com). Zobacz­cie koniecz­nie z czym dziew­czy­ny wyzna­cza­ją­ce tren­dy łączą czer­wo­ne sukien­ki.

5

4

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy