Lacoste L!VE Wiosna/lato 2015 Lookbook

Vers-24

Lacoste-LIVE_SS15_lookbook_fy14-2

W tym sezo­nie, Laco­ste L!VE zapro­po­no­wał wyjąt­ko­wo płyn­ne wyj­ście z zimo­wej aury. Krop­ki, paski, moc­ne gra­ficz­ne wzo­ry, chłod­ne odcie­nie błę­ki­tu na dobre zado­mo­wi­ły się w całej kolek­cji. Poja­wia się rów­nież głę­bo­kie indy­go i cie­płe, paste­lo­we kolo­ry, sta­no­wią one opo­zy­cję dla moc­nych wzo­rów w kolek­cji. Bądź­my zadru­ko­wa­ni od stóp do głów pro­po­nu­je w swo­jej kolek­cji Lasco­te.

Lacoste-LIVE_SS15_lookbook_fy18-2
Po raz kolej­ny, Laco­ste L!VE łączy styl i kom­fort dla naj­bar­dziej impul­syw­nych ostre gra­ficz­ne mode­le w ryt­mie hip hopo­wych dzię­ków, dla innych łagod­ne paste­lo­we tony ide­al­ne do poszu­ki­wa­nia cie­pła pierw­szych sło­necz­nych pro­mie­ni.

[portfolio_slideshow id=26632]

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy