LACE UP TREND czyli moda na podwójne wiązanie

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: collagevintage.com, whowhatwear.com, fashion-agony.com

Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-2-790x1032

Obok tren­du na wią­za­ne do kolan kla­sycz­ne bale­ri­ny jak u balet­ni­cy poja­wi­ła się dobra oka­zja, aby inspi­ru­jąc się pro­jek­ta­mi róż­nych domów mody rów­nie pomy­sło­wo sznu­ro­wać … ubra­nia! Od tra­dy­cyj­nie wią­za­nych gor­se­tów prze­cho­dzi­my do jedwab­nych koszul wią­za­nych z przo­du gru­by­mi wstąż­ka­mi, rodem z lat 70. (Guc­ci przed­sta­wia jed­ną wer­sję faso­nu w wie­lu kolo­rach). Sznu­ro­wa­ne dekol­ty robią impo­nu­ją­ce wra­że­nie zwłasz­cza na ubra­niach ze skó­ry i zamszu, a ten ostat­ni obo­wiąz­ko­wo w duecie z dżin­sem.

Poza tra­dy­cyj­ny­mi pro­po­zy­cja­mi poja­wi­ły się tak­że te mniej kon­wen­cjo­nal­ne. To przede wszyst­kim oversize’owe swe­try z moty­wem ple­cion­ki, któ­ry spra­wia wra­że­nie powięk­szo­nych szwów po bokach, oraz płasz­cze, kami­zel­ki i żakie­ty wią­za­ne w talii. Ubra­nia z tym cha­rak­te­ry­stycz­nym moty­wem mogą stwo­rzyć zarów­no dziew­czę­cą sty­li­za­cję w duchu epo­ki wik­to­riań­skiej (pro­jek­tan­ci Given­chy oraz Louis Vuit­ton połą­czy­li sznu­ro­wa­nia ze zmy­sło­wą koron­ką), jak i mini­ma­li­stycz­ną, ele­ganc­ką i współ­cze­sną wer­sję lace up, dokład­nie taką jak pro­po­zy­cje japoń­skiej mar­ki Sacai. Jeśli nie lubisz zbyt skom­pli­ko­wa­nych wzo­rów wybie­raj pro­ste sznu­ro­wa­nia zakoń­czo­ne cho­ciaż­by kokard­ką.

Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-1-790x1032

Przy tak cha­rak­te­ry­stycz­nym akcen­cie nie­ma­łą rolę odgry­wa­ją dodat­ki. Te futu­ry­stycz­ne i total­nie pomy­sło­we (spor­to­we buty, futrza­ne akce­so­ria) stwo­rzą sty­li­za­cję, któ­rą zachwy­ci­ła­byś tro­pi­cie­li tren­dów w naj­mod­niej­szych sto­li­cach świa­ta. Ten let­ni trend z powo­dze­niem spraw­dzi się tak­że jesie­nią, gdy zin­ter­pre­tu­jesz go w sty­lu boho lub miej­skim gla­mo­ur chic.

Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-7-790x1032
Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-9-790x1032
Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-10-790x1032
Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-12-790x1032
Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-4-790x1032
Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-14-790x1032
Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-6-790x1032
Lace_Up-Trend-Spring_Summer_2015-Inspiration-Collage_Vintage-17-790x1032

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy