La Mania przedstawia limitowaną linię From La Mania With Love!

Przedstawiamy limitowaną linię „From La Mania With Love”, która dostępna jest w butikach marki oraz w sklepie online (www.lamania.eu).

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

(C) 2015 Radoslaw NAWROCKI / LA MANIA

Sym­bol ser­ca jest moty­wem prze­wod­nim linii. Dla nas to sym­bol naj­waż­niej­szej rze­czy w życiu – miło­ści. Sym­bol zawsze aktu­al­ny i ponad­cza­so­wy. Pro­jekt powstał we współ­pra­cy z mło­dym arty­stą Pio­trem Krzy­mow­skim, absol­wen­tem Cen­tral Saint Mar­tins w Lon­dy­nie. W skład linii wcho­dzą: bia­ły t-shirt, blu­za oraz biżu­te­ria: pozła­ca­ny naszyj­nik,  kol­czy­ki i mini­ma­li­stycz­na bran­so­let­ka.

Meto­da uży­ta do wyko­na­nia haftu to jed­na z naj­bar­dziej nowa­tor­skich, prak­tycz­nie nie­spo­ty­ka­nych w Pol­sce tech­nik. Wyma­ga ona (oprócz maszyn haf­ciar­skich) wykoń­cze­nia, któ­re moż­li­we jest do uzy­ska­nia tyl­ko przez zasto­so­wa­nie dodat­ko­wym maszyn, róż­niąc się tym samym od tra­dy­cyj­ne­go haftu.

Kupu­jąc t-shirt z linii „From La Mania With Love” prze­ka­zu­je­my każ­do­ra­zo­wo 20% na pomoc pod­opiecz­nym Fun­da­cji TVN „Nie Jesteś Sam”.

AGNIS Bransoletka ELISE Kolczyki

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
BACK TO SCHOOL W STYLU PREPPY
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
MARCEL SABAT. NIE MA CZASU NA NUDĘ!
ZOOM ON: LA MANIAKomentarze

komen­ta­rzy