LA MANIA otwiera na nowe doznania

We wtorek 12 grudnia w klubie Smolna 38 odbyło się MIND BLOW PARTY. LA MANIA zamiast klasycznego pokazu postawiła na prezentację looków w formie tanecznego performance’u. Podczas wieczoru nie zabrakło znanych i cenionych gwiazd, w tym m.in.: Anety Kręglickiej, Magdaleny Frąckowiak, Mai Sablewskiej, Katarzyny Warnke, Moniki Olejnik, Hanny Lis, Joanny Horodyńska, Michała Piróga, Maffashion, Julii Wieniawy, Natalii Siwiec, Dawida Wolińskiego, Roberta Kupisza, Łukasza Jemioła, Piotra Czajkowskiego.

Goście mie­li oka­zję podzi­wiać kolek­cję zapre­zen­to­wa­ną przez tan­ce­rzy, któ­ry zapro­si­li widzów do świa­ta MIND BLOW. Cho­re­ogra­fią wystę­pów zajął się Mar­cin Mro­ziń­ski, na co dzień zwią­za­ny z m.in. z 45 Degre­es by Cirque Du Sole­il. Zmy­sło­wą grę z nie­zna­jo­my­mi pod­sy­cał tak­że występ świa­to­wej sła­wy tan­ce­rza vouge – Ken­dal­la Mugle­ra, nad któ­re­go reży­se­rią show czu­wał Bła­żej Szy­chow­ski. Per­for­man­ce wpro­wa­dził wszyst­kich w atmos­fe­rę MIND BLOW.

LA MANIA kon­se­kwent­nie reali­zu­je swo­ją rewo­lu­cję MIND BLOW, zachę­ca­jąc do otwie­ra­nia się na nowe dozna­nia i rede­fi­niu­jąc skost­nia­łe zna­cze­nia – tym razem pod­ję­ła temat przy­jaź­ni i naszej otwar­to­ści do zawie­ra­nia zna­jo­mo­ści. Za pomo­cą stwo­rzo­nej na potrze­by wyda­rze­nia apli­ka­cji LA MANIA MIND BLOW goście mogli pro­wa­dzić grę z nie­zna­jo­my­mi.

Nowe zna­jo­mo­ści to naj­czę­ściej począ­tek nowych moż­li­wo­ści, emo­cji, fascy­na­cji, inspi­ra­cji. Współ­cze­sne cza­sy, wbrew pozo­rom, nie uła­twia­ją nam roz­po­czy­na­nia peł­no­war­to­ścio­wych rela­cji czy dba­nia o naszych przy­ja­ciół. Zdaw­ko­we kon­tak­ty poprzez inter­ne­to­we komu­ni­ka­to­ry, dają ilu­zję praw­dzi­we­go spo­tka­nia z dru­gą oso­bą. Dla­te­go na potrze­by
LA MANIA MIND BLOW PARTY prze­wrot­nie stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję, któ­ra ma nas prze­nieść do świa­ta rela­cji offli­ne. Apli­ka­cja ma pomóc jedy­nie w pierw­szym kro­ku, przy­nieść infor­ma­cje, któ­re mogą być punk­tem wyj­ścia do dal­szej roz­mo­wy – powie­dzia­ła Joan­na Prze­ta­kie­wicz, dyrek­tor kre­atyw­na mar­ki LA MANIA.

Wybór miej­sca MIND BLOW PARTY nie jest przy­pad­ko­wy – klub Smol­na 38 był tłem dla pierw­szej kam­pa­nii MIND BLOW z Mają Sablew­ską. Krę­te kory­ta­rze, ciem­ne pomiesz­cza­nia sta­no­wią ide­al­ny kon­tekst do gry. Let’s play!

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy