Uroda

La Fervance – francusko-australijskie ekskluzywne kosmetyki do pielęgnacji twarzy

Francusko-australijska marka La Fervance to absolutny fenomen ostatniego czasu na światowym rynku ekskluzywnych kosmetyków korespondujących z filozofią zrównoważonego piękna. Te w 100% naturalne produkty powstają we Francji pod okiem najwybitniejszych francuskich kosmetologów, dermatologów i artystów. W Polsce dostępne są na wyłączność w Mood Scent Barze – wyjątkowej perfumerii zapachów niszowych.

La Fervance - francusko-australijskie ekskluzywne  kosmetyki do pielęgnacji twarzy

Sekret La Fervan­ce to przede wszyst­kim mul­ti­ry­tu­al­ność for­muł, dzię­ki któ­rym moż­li­we jest zapew­nie­nie wie­lo­funk­cyj­nych efek­tów upięk­sza­ją­cych. Dosko­na­łość La Fervan­ce to tak­że dba­łość o każ­dy szcze­gół – od wydaj­no­ści, poprzez 100% natu­ral­ne skład­ni­ki, aż po testo­wa­nie w naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych fran­cu­skich labo­ra­to­riach. Wszyst­kie kosme­ty­ki mar­ki pre­zen­to­wa­ne są w rze­mieśl­ni­czych, ele­ganc­kich, nada­ją­cych się do recy­klin­gu opa­ko­wa­niach, zaś za wyjąt­ko­we kom­po­zy­cje zapa­cho­we, przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie dla La Fervan­ce, odpo­wia­da­ją eks­per­ci ze słyn­ne­go fran­cu­skie­go Gras­se. Mar­ka La Fervan­ce to opo­wieść o luk­su­sie i naj­wyż­szej jako­ści pielęgnacji.

La Fervance - francusko-australijskie ekskluzywne  kosmetyki do pielęgnacji twarzy

W per­fu­me­rii Mood Scent Bar dostęp­ne są dwa fla­go­we pro­duk­ty mar­ki – wie­lo­funk­cyj­ny krem upięk­sza­ją­cy Éclat Extra­or­di­na­ire oraz wie­lo­funk­cyj­na for­mu­ła eks­fo­liu­ją­ca Gom­ma­ge Extra­or­di­na­ire. W sta­ran­nie dobra­nej selek­cji Mood Scent Baru, znaj­du­je się tak­że gua sha oraz rol­ler La Fervan­ce, któ­re ide­al­nie dopeł­nią  każ­dy kosme­tycz­ny rytuał.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy