Uroda

Kwas azelainowy – dla kogo, jak stosować

Kwas azelainowy to jeden z najmocniejszych kwasów stosowanych w codziennej pielęgnacji. Już w kilka tygodni widocznie wygładza blizny i zmarszczki. Jak go stosować i dla kogo będzie najodpowiedniejszy?

Kwas azelainowy - dla kogo, jak stosować

Kwas aze­la­ino­wy – dla kogo, jak sto­so­wać: Pau­la­’s Cho­ice serum do twa­rzy; Der­mo­me­di­ca krem z eks­trak­tem z kawio­ru z kwa­sem aze­la­ino­wym i ole­jem kukui; Der­ma­qu­est serum; Ses­der­ma Aze­lac żel do twa­rzy; Arbon­ne oczysz­cza­ją­ca maska do twa­rzy; PCA Skin żel prze­ciw­trą­dzi­ko­wy; Medik8 punk­to­wy żel na niedoskonałości.

Kwas aze­la­ino­wy daje nie­sa­mo­wi­te efek­ty. Czę­sto wymie­nia­ny jest jako alter­na­ty­wa dla inwa­zyj­nych metod wal­ki z trą­dzi­kiem. Der­ma­to­lo­dzy uwa­ża­ją go, obok reti­no­lu, za bar­dzo sku­tecz­ny śro­dek dla osób w każ­dym wie­ku. Co wię­cej, może być sto­so­wa­ny tak­że przez oso­by o wraż­li­wej i skłon­nej do aler­gii skórze.

Kwas azelainowy – właściwości 

Kwas aze­la­ino­wy posia­da napraw­dę wie­le zalet. Regu­lar­nie sto­so­wa­ny sku­tecz­nie złusz­cza skó­rę, spły­ca bli­zny, zmniej­sza prze­bar­wie­nia. Opóź­nia pro­ce­sy sta­rze­nia i redu­ku­je nad­mier­ne wydzie­la­nie sebum. Nie jest świa­tło­czu­ły – może być więc sto­so­wa­ny przez cały rok. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją nawet, że jest to kwas bez­piecz­ny dla kobiet w cią­ży, wła­śnie dzię­ki temu, że nie wyka­zu­je dzia­ła­nia foto­uczu­la­ją­ce­go. 

Ponad­to, kwas aze­la­ino­wy hamu­je namna­ża­nie się bak­te­rii odpo­wie­dzial­nych za upo­rczy­wy trą­dzik, tak­że ten o cha­rak­te­rze zaskór­ni­ko­wym. Skó­ra nie przy­zwy­cza­ja się do nie­go – może być więc sto­so­wa­ny przez dłuż­szy czas.

Wie­lu der­ma­to­lo­gów zale­ca sto­so­wa­nie go po kura­cjach ze ste­ry­da­mi, gdy na skó­rze poja­wi­ły się nie­este­tycz­ne prze­bar­wie­nia. Kwas aze­la­ino­wy redu­ku­je je, i wpły­wa­jąc na pig­ment w skó­rze, nie dopusz­cza do powsta­wa­nia nowych. 

Kwas azelainowy – jak stosować?

Nie­ste­ty, jak wie­le tak sil­nych sub­stan­cji, kwas ten nie jest pozba­wio­ny wad. Po pierw­sze, może powo­do­wać świąd, rumień, nad­mier­ne łusz­cze­nie i prze­su­sze­nie skó­ry. Nie jest to jed­nak zwy­kle reak­cja aler­gicz­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków mija po kil­ku­krot­nym zasto­so­wa­niu. Jeśli jed­nak utrzy­mu­je się przez dłuż­szy czas, może oka­zać się, że wybra­li­śmy ten kwas w zbyt wyso­kim stę­że­niu. Wte­dy war­to się­gnąć kosme­tyk o mniej­szym pro­cen­cie kwa­su aze­la­ino­we­go, bądź sto­so­wać go rza­dziej – na przy­kład dwa razy w tygo­dniu. 

Kwas aze­la­ino­wy jest bez­piecz­ny, głów­nie przez wzgląd na brak foto uczu­leń, nie powi­nien jed­nak być sto­so­wa­ny jed­no­cze­śnie z wita­mi­ną C i reti­no­lem. War­to zwró­cić na to uwa­gę, decy­du­jąc się na roz­po­czę­cie terapii.

Moż­na go za to łączyć z kwa­sem gli­ko­lo­wym, sali­cy­lo­wym i mle­ko­wym. 

Kwas aze­la­ino­wy naj­ła­twiej zna­leźć w aptecz­nych kre­mach na trą­dzik, takich jak Ski­no­ren czy Acne-Derm. Już 10–15 pro­cen­to­we stę­że­nie będzie wystar­cza­ją­ce, aby odczuć pozy­tyw­ną zmia­nę na swo­jej skó­rze  - pozbyć się prze­bar­wień i zaskór­ni­ków. Z dzia­ła­nia kwa­su aze­la­ino­we­go może­my sko­rzy­stać tak­że w gabi­ne­cie kosme­tycz­nym, pod­da­jąc się zabie­gom oczysz­cza­ją­cym twarz z uży­ciem tego kwa­su. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy