Kuszący. Wykwintny. Uzależniający. Cologne Intense Jo Malone London.

Łagodne pola jaśminu wielkolistnego. Czyste, białe pąki zbierane o świcie. Świeże od rosy. Lśniące na tle jaskrawej aksamitki i egzotycznego ylang-ylang. Splecione z bogatą wonią żywicy benzoesowej. Otulone ciepłem wanilii i ambry.

Kuszący. Wykwintny. Uzależniający.

Nuty gło­wy: Aksa­mit­ka­Nu­ty ser­ca: Jaśmin wiel­ko­list­ny­Nu­ty bazy: Żywi­ca ben­zo­eso­wa

Naj­bar­dziej cenio­nym jaśmi­nem w Indiach jest rdzen­ny jaśmin wiel­ko­list­ny, któ­re­go dro­go­cen­ne płat­ki są zbie­ra­ne przed świ­tem i sprze­da­wa­ne wprost z koszy­ków na nie­zli­czo­nych tar­gach kwia­to­wych całe­go regio­nu. Tyl­ko on jeden mógł stać się fun­da­men­tem dla naj­now­szej Colo­gne Inten­se od Jo Malo­ne Lon­don – i musiał zostać zna­le­zio­ny u same­go źró­dła. Celi­ne Roux wybra­ła się po nie­go na połu­dnie Indii, do sta­nu Tamil Nadu. Kra­jo­braz pięk­nych kobiet w barw­nych saris zbie­ra­ją­cych o bla­dym świ­cie pąki jaśmi­nu, zain­spi­ro­wał Celi­ne do zapro­jek­to­wa­nia zapa­chu kon­tra­stu­ją­cej bia­łej świe­żo­ści jaśmi­nu z żywą aro­ma­tycz­no­ścią aksa­mit­ki.

Jaśmin wiel­ko­list­ny jest kró­lem wszyst­kich gatun­ków jaśmi­nu. Wybra­łam się w podróż do Indii, aby doświad­czyć chwi­li, kie­dy pąki jaśmi­nu są zry­wa­ne – wcze­snym poran­kiem, kie­dy kwia­ty dopie­ro się otwie­ra­ją, oto­czo­ne przez pięk­ne kobie­ty w sari, trak­tu­ją­ce je jak dro­go­cen­ne klej­no­ty.”

– Céli­ne Roux, Dyrek­tor Dzia­łu Two­rze­nia Zapa­chów

Aksa­mit­ka jest sto­sun­ko­wo rzad­ko uży­wa­nym skład­ni­kiem. Jej owo­co­wo aro­ma­tycz­ne obli­cze kon­tra­stu­je har­mo­nicz­nie z świe­ży­mi I natu­ral­ny­mi nuta­mi jaśmi­nu wiel­ko­list­ne­go. Razem uchwy­ca­ją jaskra­wość Indyj­skie­go tar­gu kwia­tów”

– Mathil­de Bija­oui, Mistrz Per­fu­miar­stwa

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy