Kultowa marka Maison Michel Paris już od lipca w Polsce

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Maison Michel Paris

W sezo­nie jesień–zima 2015/16 w Pol­sce zade­biu­tu­je Maison Michel Paris, naj­star­sza i zara­zem naj­bar­dziej zna­na manu­fak­tu­ra na świe­cie, ofe­ru­ją­ca ręcz­nie wyko­na­ne nakry­cia gło­wy: kla­sycz­ne kape­lu­sze oraz cha­rak­te­ry­stycz­ne opa­ski i zdo­bie­nia.

Maison Michel Paris jest czę­ścią gru­py Cha­nel, a głów­na pro­jek­tant­ka mar­ki odpo­wia­da rów­nież za nakry­cia gło­wy dostęp­ne w kolek­cji tego Domu Mody. Do fanek Maison Michel Paris nale­żą m.in.: Rihan­na, Bey­on­ce, Ali­cia Keys, Moni­ka Jaga­ciak, Lady Gaga oraz Kim Kar­da­shian.

Monika Jagaciak x Maison Michel Paris

Rosie Huntington-Whiteley x Maison Michel Paris

Naj­bar­dziej zna­ne na świe­cie nakry­cia gło­wy będą dostęp­ne już od lip­ca w war­szaw­skim salo­nie Molie­ra 2 oraz onli­ne na www.Moliera2.com.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy