Której sukni powiesz „tak”?

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk

W co mam się ubrać?”. Tak brzmi naj­po­pu­lar­niej­szy dyle­mat, przed jakim sta­je­my nie­mal każ­de­go dnia. No dobrze, nawet jeśli nie co dzien­nie, to już na pew­no przed wyjąt­ko­wym dniem, w któ­rym wypo­wie­dzieć mamy sakra­men­tal­ne „tak”. Jaka jest Two­ja wyma­rzo­na suk­nia ślub­na?
Pod­po­wia­da­my jakie tren­dy wylan­so­wa­ły w tym sezo­nie świa­to­we domy mody. Pamię­taj, że nie musisz mieć suk­ni z naj­droż­szą met­ką, wystar­czy, że zaczerp­niesz inspi­ra­cje z kolek­cji wybra­ne­go pro­jek­tan­ta i zapro­jek­tu­jesz kre­ację, w któ­rej będziesz czu­ła się i wyglą­da­ła nie­po­wta­rzal­nie.
Oto trzy­na­ście domów mody, któ­re dyk­tu­ją w tym sezo­nie tren­dy w modzie ślub­nej:

balenciaga vers

1. Balen­cia­ga
Kok­taj­lo­wa mała bia­ła z obszer­ną fal­ba­ną i odsło­nię­ty­mi ramio­na­mi jest bar­dzo dziew­czę­ca, ale jeśli nie lubisz szo­ko­wać, nie będziesz czu­ła się w niej kom­for­to­wo. Skrom­niej­sza, ale nadal nowa­tor­ska jest dru­ga pro­po­zy­cja tego domu mody – z bia­łym nara­mien­ni­kiem i trans­pa­rent­nym prze­dłu­że­niem zmy­sło­wo odsła­nia­ją­cym nogi.

calvin klein collection

2. Calvin Kle­in
Suro­wa i pro­sta tuba do kolan, skła­da­ją­ca się z trzech iden­tycz­nych czę­ści. Dobry wybór dla każ­dej mini­ma­list­ki.

chloe

3. Chloe
Z pozo­ru nie przy­po­mi­na tra­dy­cyj­nej suk­ni ślub­nej. Ma pudeł­ko­wy fason, zary­so­wa­ne ramio­na, pokry­wa­ją ją syme­trycz­nie roz­miesz­czo­ne drob­ne apli­ka­cje, a jej zakoń­cze­nie jest prze­dłu­żo­ne gład­ką fal­ba­ną.

derek lam

4. Derek Lam
Zabu­do­wa­na pod szy­ję, bez ręka­wów, pod­kre­śla talię sze­ro­kim bia­łym pasem. Zwiew­na suk­nia Derek Lam była­by odpo­wied­nia nie tyl­ko na ślub, ale na każ­de uro­czy­ste wyj­ście. Oczy­ma wyobraź­ni widzi­my nawet, jak zmy­sło­wo roz­po­ście­ra ją nad­mor­ski let­ni wiatr.

dsq vers24 1

3. Dsqu­ared 2
„Bomb­ka” z gor­se­tem, a do tego kocie oku­la­ry. To pro­po­zy­cja dla każ­dej odważ­nej fashio­nist­ki. Dla wiel­bi­cie­lek wyso­kiej sztu­ki pro­po­nu­je­my usztyw­nia­ną sukien­kę maxi z dużą kokar­dą w talii. Ten fason ukry­wa nie­do­sko­na­ło­ści syl­wet­ki, na przy­kład masyw­ne uda. Znie­kształ­ca jed­nak pro­por­cje, dla­te­go nale­ży uwa­żać, aby nie powięk­szył optycz­nie naszej figu­ry.

eliesaab vers24

6. Elie Saab
Nikt tak nie rozu­mie kobiet tak jak ten libań­ski pro­jek­tant! Suk­nie ślub­ne w jego wyko­na­niu to wyso­kie kra­wiec­two w naj­czyst­szej for­mie. Tym razem Elie Saab zachę­ca do sukie­nek mak­sy­mal­nej dłu­go­ści, koron­ko­wych, z baskin­ką i pół­prze­zro­czy­stych z kwie­ci­sty­mi apli­ka­cja­mi. Sto pro­cent kla­sy i kobie­co­ści.

giambattista valli

7. Giam­bat­ti­sta Val­li
Ten wło­ski pro­jek­tant nigdy nie wybie­ra pro­stych roz­wią­zań. W tym sezo­nie ubie­ra pan­nę mło­dą w midi sukien­kę z gra­ficz­nym haftem. Ale to nie wszyst­ko! Spod bia­łej kre­acji prze­świ­tu­je bie­li­zna, a dół sukien­ki jest roz­cię­ty na całej dłu­go­ści, odsła­nia­jąc nogi.

janson wu vers

8. Jason Wu
Model­ka Kar­lie Kloss pre­zen­to­wa­ła się na poka­zie tego kre­ato­ra zdu­mie­wa­ją­co. Mia­ła na sobie syre­nią suk­nię roz­klo­szo­wa­ną i marsz­czo­ną od pozio­mu kolan. Deli­kat­niej­sza i w sty­lu budu­aro­wym była suk­nia na cien­kich ramiącz­kach, opły­wa­ją­ca syl­wet­kę.

nina richi vers

9. Nina Ric­ci
Fan­ta­zja na temat koron­ki lub tiu­lo­wa mini z gor­se­tem. Któ­ra podo­ba Ci się bar­dziej?

oskar de la renta 1

10. Oscar De La Ren­ta
Ten ame­ry­kań­ski pro­jek­tant mody zapre­zen­to­wał na wybie­gu nowo­cze­sną wer­sję suk­ni ślub­nej, skła­da­ją­cej się z krót­kie­go topu i roz­klo­szo­wa­ne­go, tiu­lo­we­go dołu z deli­kat­nie naszy­tym wzo­rem.

roberto cavalli

11. Rober­to Caval­li
Przed­sta­wił jed­ne z naj­bar­dziej wyszu­ka­nych kre­acji wśród wszyst­kich sukien ślub­nych w tym sezo­nie. Dłu­ga bia­ła kre­acja pod­kre­śla wszyst­kie atu­ty syl­wet­ki i jest wyra­zem dosko­na­łe­go kra­wiec­twa. U Caval­le­go klu­czo­wą rolę odgry­wa­ją dodat­ki – naszyj­ni­ki i meta­lo­we szka­tuł­ki na łań­cusz­ku.

valentin yudashkin

12. Valen­tin Yuda­sh­kin
Tka­ni­na z jakiej wyko­na­na jest suk­nia jego autor­stwa oży­wa z każ­dym ruchem jej wła­ści­ciel­ki. Ponad­to odsła­nia dekolt i nogi. Świet­nie kom­po­nu­je się ze zło­ty­mi rzy­mian­ka­mi na wyso­kich obca­sach.

vionnet

13. Vion­net
Kre­acja tego domu mody przy­wo­łu­je sko­ja­rze­nia z sza­ta­mi rodem ze sta­ro­żyt­ne­go Rzy­mu. Jest pro­sta, dłu­ga, wycię­ta w oko­li­cy talii. Jeśli szpil­ki są dla Cie­bie utra­pie­niem, bez waha­nia dobierz do niej san­da­ły na pła­skiej pode­szwie. Bez­pre­ten­sjo­nal­ność tego zesta­wu uwy­dat­ni maki­jaż tzw. „no make – up”.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy