Kto rządzi w świecie mody?

O ile więk­szość z nas dosko­na­le wie, że za ste­ra­mi domu mody Cha­nel, po legen­dar­nej Coco Cha­nel, stoi Karl Lager­feld, to już z tru­dem przy­cho­dzi wymie­nie­nie dyrek­to­rów kre­atyw­nych pozo­sta­łych modo­wych impe­riów. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła krót­ką ścią­gę, któ­ra przy­bli­ży Wam oso­by ste­ru­ją­ce współ­cze­snym świa­tem mody.

Bal­ma­in

Obec­nie pro­jek­ty domu mody Bal­ma­in róż­nią się od pier­wot­nych kon­cep­cji jego zało­ży­cie­la, Pier­re Bal­ma­in. Pre­kur­so­rem tej meta­mor­fo­zy był Chri­sto­phe Decar­nin, któ­ry prze­jął wła­dzę tuż po odej­ściu legen­dar­ne­go Osca­ra de la Ren­ty. Kobie­ta Bal­ma­in sta­ła się sil­na i nowo­cze­sna. Wizję Decar­ni­na od 2011 roku kon­ty­nu­uje Oli­vier Rouste­ing, któ­ry w świe­cie mody sły­nie rów­nież z przy­jaź­ni z sio­stra­mi Kar­da­shian i Jen­ner.

Balen­cia­ga

Histo­ria domu mody Balen­cia­ga się­ga 1918 roku, kie­dy to  Cri­stó­bal Balen­cia­ga otwo­rzył pierw­szy sklep w San Seba­stian w Hisz­pa­nii. Naj­więk­si twór­cy świa­ta mody uzna­wa­li go za mistrza i abso­lut­ne­go wizjo­ne­ra. Jego twór­czo­ścią zachwy­cał się sam Chri­stian Dior.

Współ­cze­śnie naj­bar­dziej zna­ny­mi dyrek­to­ra­mi kre­atyw­ny­mi Balen­cia­gi byli Nico­las Ghe­squ­ière oraz „zło­te dziec­ko świa­ta mody”, czy­li Ale­xan­der Wang. Jesie­nią 2015 roku wszyst­kich zasko­czy­ła infor­ma­cja o prze­ję­ciu ste­rów przez 35-let­nie­go Gru­zi­na, Dem­ma Gva­sa­lia, któ­ry jest rów­nież współ­za­ło­ży­cie­lem rewo­lu­cyj­nej mar­ki Vete­ments.

Bur­ber­ry

Dom mody Bur­ber­ry koja­rzy nam się przede wszyst­kim z kla­sycz­nym tren­czem oraz sza­la­mi w kra­tę, będą­cy­mi obiek­tem pożą­da­nia wszyst­kich miło­śni­czek mody od wie­lu lat. To angiel­ska kla­sa i szyk, któ­rych nie doty­czą żad­ne obo­wią­zu­ją­ce w modzie tren­dy i sezo­no­wość.

W 2013 roku Chri­sto­pher Bailey, będą­cy przez wie­le lat dyrek­to­rem kre­atyw­nym mar­ki, stał się rów­nież jej dyrek­to­rem gene­ral­nym. Jed­nak 3 lata póź­niej świat obie­gła infor­ma­cja o jego zwol­nie­niu ze sta­no­wi­ska CEO, któ­re zosta­ło powie­rzo­ne Mar­co Gob­be­tie­mu, wcze­śniej dyrek­to­ro­wi gene­ral­ne­mu Celi­ne. Bailey co praw­da ustą­pił mu miej­sca za ste­ra­mi, ale wciąż może pochwa­lić się sta­no­wi­skiem dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go oraz pre­zy­den­ta fir­my.

Calvin Kle­in

Sta­no­wi­sko dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go zale­d­wie kil­ka mie­się­cy temu prze­jął Raf Simons, któ­ry wcze­śniej stał na cze­le domu mody Dior. Nie­daw­no świat obie­gła infor­ma­cja, że jego pierw­szą istot­ną decy­zją jest zmia­na logo Calvin Kle­in na pier­wot­ne, bar­dzo mini­ma­li­stycz­ne.

Céli­ne

Nie wszy­scy pamię­ta­ją że od 1997 roku, przez 7 lat dyrek­to­rem kre­atyw­nym domu mody Céli­ne był Micha­el Kors. Od 2008 roku sta­no­wi­sko to pia­stu­je była dyrek­tor arty­stycz­na Chloé, Pho­ebe Phi­lo, któ­ra zachwy­ci­ła świat mody już od pierw­szej kolek­cji. Przy­wró­ci­ła Céli­ne iście fran­cu­ski szyk oraz spra­wi­ła, że kobie­ty na całym świe­cie chcia­ły nosić jej pro­jek­ty. Céli­ne nale­ży do spół­ki LMVH.

Chloé 

W Chloé od stycz­nia sytu­acja jest bar­dzo dyna­micz­na. Naj­pierw świat obie­gły infor­ma­cje, że sta­no­wi­sko dyrek­tor kre­atyw­nej opusz­cza Cla­re Waight Kel­ler, pro­jek­tant­ka któ­ra roz­ko­cha­ła fashio­nist­ki na całym świe­cie w pro­jek­tach domu mody Chloé. Jej kon­trakt wyga­sa pod koniec mar­ca i już wie­my, że na sta­no­wi­sku zastą­pi ją Nata­cha Ram­say-Levi, pra­wa ręka Nico­la­sa Ghe­squ­ièra.

Dior

Dom mody Dior to na całym świe­cie syno­nim luk­su­su i nie­zwy­kłe­go kunsz­tu. Ostat­nio wize­ru­nek mar­ki kształ­tu­je Maria Gra­zia Chiu­ri, dyrek­tor kre­atyw­na, któ­ra na tym sta­no­wi­sku zastą­pi­ła Rafa Simon­sa. W tym sezo­nie posta­wi­ła na świe­ży, femi­ni­stycz­ny look, a koszul­ka, któ­rą stwo­rzy­ła dla domu mody Dior z napi­sem „WE SHOULD ALL BE FEMINISTS” już sta­ła się kul­to­wa. Prze­czu­wa­my, że Dio­ra cze­ka spo­ra rewo­lu­cja i już widzi­my jej pierw­sze rezul­ta­ty.

Dolce & Gab­ba­na

Duet Dome­ni­co Dolce i Stef­fa­no Gab­ba­na od 1985 roku zachwy­ca świat mody swo­imi kolek­cja­mi w praw­dzi­wie sycy­lij­skim sty­lu. Ich kobie­ta jest sil­na, sta­now­cza i nie­zwy­kle sek­sow­na. Mimo, że świat mody wie­lo­krot­nie obie­ga­ły skan­da­licz­ne plot­ki na ich temat, od ponad 30 lat two­rzą modę na naj­wyż­szym, świa­to­wym pozio­mie i niko­mu nie odda­ją ste­rów.

Fen­di

Gdy Karl Lager­feld przej­mu­je ste­ry w domu mody, pręd­ko ich nie odda­je. Od 1965 roku jest rów­nież dyrek­to­rem kre­atyw­nym Fen­di i mimo roz­ma­itych plo­tek, w tym tema­cie od lat nic się nie zmie­nia.

To wła­śnie Lager­feld wpro­wa­dził nie­gdyś rodzin­ny biz­nes Fen­di w świat wiel­kiej mody. Od 2001 roku mar­ka Fen­di jest człon­kiem gru­py LMWH.

Given­chy

Po 12 latach dom mody Given­chy opusz­cza Ric­car­do Tisci, genial­ny twór­ca i przy­ja­ciel gwiazd. Nie mamy jesz­cze potwier­dzo­nej infor­ma­cji o jego następ­cy, nato­miast gło­śno spe­ku­lu­je się o tym, że Tisci obej­mie teraz ste­ry w domu mody Ver­sa­ce. Jak na razie nikt nie potwier­dził tych infor­ma­cji.

Guc­ci  

Ales­san­dro Michel­le zastą­pił na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra domu mody Guc­ci Fri­dę Gian­ni­ni i była to naj­lep­sza decy­zja, jaką mar­ka pod­ję­ła w ostat­nich kil­ku latach. Guc­ci ostat­ni­mi cza­sy miał spo­re pro­ble­my finan­so­we oraz wize­run­ko­we. Od pierw­szej kolek­cji Michel­le odmie­nił bieg wyda­rzeń, a jego pro­jek­ty dla domu mody Guc­ci są obec­nie obiek­tem pożą­da­nia.

Ken­zo

Mar­ka Ken­zo w 2016 roku była na ustach wszyst­kich za spra­wą gło­śnej i bar­dzo kolo­ro­wej kola­bo­ra­cji z sie­ciów­ką H&M. Za jej ste­ra­mi stoi nie­zwy­kle kre­atyw­ny duet – Carol Lim i Hum­ber­to Leon.

Ich pro­jek­ty cechu­je świe­żość i widocz­ne inspi­ra­cje sty­lem ulicz­nym. To ubra­nia dla mło­dych, aktyw­nych ludzi, któ­rzy chcą czuć się mod­nie i ory­gi­nal­nie.

Lanvin

Przez 14 lat na cze­le mar­ki Lanvin stał Alber­to Elbaz, któ­ry zyskał sobie gro­no sta­łych wiel­bi­cie­lek i kil­ku­krot­nie powięk­szył zyski fir­my dzię­ki swo­im pro­jek­tom. W bran­ży był powszech­nie lubia­ny i doce­nia­ny. Gdy w 2015 roku świat obie­gła wia­do­mość o jego odej­ściu, spe­ku­lo­wa­ło się, że będzie to ogrom­na stra­ta dla Lanvin. Elbaz sły­nął ze swo­je­go nie­sa­mo­wi­te­go podej­ścia do mody. Otwar­cie mowił, że nie rozu­mie świa­ta, w któ­rym na wszyst­ko patrzy­my przez ekra­ny tele­fo­nów.

Za ste­ra­mi w Lanvin Elba­za zastą­pi­ła pocho­dzą­ca z Maro­ka Bouchra Jar­rar, któ­ra w prze­szło­ści współ­pra­co­wa­ła min. z taki­mi doma­mi mody jak Jean Paul – Gaul­tier, Balen­cia­ga czy Chri­stian Lacro­ix.

Louis Vuit­ton

Mimo, że od ponad pół roku gło­śno spe­ku­lu­je się na temat zmia­ny na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go w domu mody Louis Vuit­ton, wciąż spra­wu­je je Nico­las Ghe­squ­ie­re. Ostat­nio zasko­czył bran­żę nie­ty­po­wą kola­bo­ra­cją ze stre­etwe­ro­wą mar­ką Supre­me, któ­ra zosta­ła entu­zja­stycz­nie przy­ję­ta i zebra­ła pozy­tyw­ne opi­nie. Ghe­squ­ie­re coraz czę­ściej mówi o wła­snej mar­ce, więc jest praw­do­po­do­bień­stwo, że plot­ki o jego odej­ściu nie­dłu­go się potwier­dzą. Jed­no­cze­śnie w wywia­dach czę­sto wyra­ża nie­po­kój zwią­za­ny z dyna­micz­ny­mi zmia­na­mi na sta­no­wi­skach dyrek­to­rów kre­atyw­nych zna­nych domów mody.

Mar­ni

Przez 20 lat dom mody Mar­ni pro­wa­dzi­ła jego zało­ży­ciel­ka Con­su­elo Casti­glio­ni. W 2016 roku prze­ka­za­ła ona ste­ry mło­de­mu Fran­cec­co Ris­so, a sama posta­no­wi­ła poświę­cić się bar­dziej swo­je­mu życiu rodzin­ne­mu.

Moschi­no

Mar­ka Moschi­no od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sły­nie z kon­tro­wer­syj­nych i bar­dzo odważ­nych pro­jek­tów. W 2013 roku na cze­le mar­ki sta­nął Jere­my Scott , któ­ry w prze­szło­ści był sta­ży­stą w domu mody Moschi­no. Sły­nie on ze swo­jej inno­wa­cyj­no­ści i pomy­sło­wo­ści, co dosko­na­le odzwier­cie­dla w two­rzo­nych dla Moschi­no pro­jek­tach.

Oscal de la Ren­ta

Ame­ry­kań­ski pro­jek­tant, posia­da­ją­cy domi­ni­kań­skie korze­nie, Oscar de la Ren­ta, stwo­rzył dom mody, któ­ry dla kobiet był syno­ni­mem luk­su­su i kra­wiec­twa na naj­wyż­szym pozio­mie. Klient­ki uwiel­bia­ły jego spek­ta­ku­lar­ne kre­acje, dla­te­go świat mody z prze­ra­ża­niem przy­jął infor­ma­cję o jego odej­ściu ze sta­no­wi­ska na począt­ku 2014 roku. Na swo­je­go następ­cę wybrał Peter’a Cop­pin­ga i powie­rzył mu ste­ry w zało­żo­nej przez sie­bie mar­ce. Nie­dłu­go póź­niej zmarł, więc pierw­sza kolek­cja Cop­pin­ga była przy­go­to­wy­wa­na pod ogrom­ną pre­sją i mia­ła być hoł­dem dla nie­za­stą­pio­ne­go mistrza.

W 2016 roku Cop­ping ogło­sił, że wra­ca do Euro­py, a ste­ry w domu mody Oscar de la Ren­ta prze­jął twór­czy duet – Lau­ra Kim i Fer­nan­do Gar­cia.

Pra­da  

Wszy­scy zna­ją film „Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy”, ale nie wszy­scy wie­dzą, że Miuc­cia Pra­da jest nie tyl­ko dyrek­to­rem kre­atyw­nym mar­ki, ale peł­ni w niej rów­nież funk­cję CEO, wspól­nie ze swo­im mężem Patri­zio Ber­tel­lim.

Saint Lau­rent

W 2016 roku Hedi Sli­ma­ne prze­ka­zał ste­ry w Saint Lau­rent mło­de­mu i zdol­ne­mu pro­jek­tan­to­wi, któ­ry w bran­ży mody sły­nie rów­nież z bli­skiej przy­jaź­ni z Anją Rubik. To ona jest tak­że uwa­ża­na za jego głów­ną pro­mo­tor­kę. Antho­ny Vaca­rel­lo, bo o nim mowa, w peł­ni zasłu­żył na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go Saint Lau­rent. Jego talent doce­nił sam Karl Lager­feld, z któ­rym Vaca­rel­lo miał oka­zję współ­pra­co­wać w domu mody Fen­di.

Valen­ti­no

Maria Gra­zia Chiu­ri oraz Pier­pa­lo Pic­co­li prze­ję­li ste­ry w Valen­ti­no zaraz po tym jak Valen­ti­no Gia­ra­va­ni odszedł na eme­ry­tu­rę. Do 2016 roku byli duetem nie­roz­łącz­nym, aż do momen­tu gdy Chiu­ri zosta­ła nową dyrek­tor kre­atyw­ną domu mody Dior. Od tam­tej pory Pic­co­li dla Valen­ti­no pra­cu­je solo.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy