Kto rządzi na wybiegu SS2015?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: pinterest.com, buro247.com

CA5_models-4

Eli­za­beth Jag­ger, Hailey Bal­dwin, Ella Richards

Oma­wia­jąc ostat­nie, wio­sen­no-let­nie kolek­cje, nie spo­sób pomi­nąć skła­do­wej czę­ści tego wido­wi­ska, czy­li mode­lek. Kie­dy świa­tła gasną, może­my przejść do ana­li­zy ostat­nich poka­zów i przyj­rzeć się bli­żej tym z nich, któ­re zdo­by­ły wybie­gi pod­czas ostat­nich tygo­dni mody. Nie zabra­kło spek­ta­ku­lar­nych powro­tów, intry­gu­ją­cych nowo­ści i kobiet, któ­re mają wła­śnie swo­je ‘5 minut’. Model­ki, któ­re otwie­ra­ją lub zamy­ka­ją pokaz, są tak samo waż­ne, jak suk­nia ślub­na pod­czas poka­zu Hau­te Coutu­re oraz pierw­sza kre­acja zapo­wia­da­ją­ca całość, razem z nią two­rzą inte­gral­ną wizy­tów­kę kolek­cji. Według pre­sti­żo­we­go ran­kin­gu Models.com model­ką roku, wybra­ną przez ludzi z bran­ży zosta­ła Edie Camp­bell, dzie­ląc swo­je zwy­cię­stwo z Carą Dela­vi­gne, któ­ra zdo­by­ła ser­ca inter­nau­tów i od kil­ku sezo­nów jest nie­kwe­stio­no­wa­ną gwiaz­dą, gro­ma­dząc 9,6 milio­na obser­wu­ją­cych na insta­gra­mie.

Klu­czo­wym wyda­rze­niem pod­czas ostat­nich poka­zów, był powrót Gem­my Ward, nie­jed­no­krot­nie uzna­nej za jed­ną z naj­pięk­niej­szych mode­lek na świe­cie. Po 7 latach prze­rwy, spo­wo­do­wa­nej śmier­cią part­ne­ra Heatha Led­ge­ra, otwo­rzy­ła pokaz Miu Miu, wzbu­dza­jąc tym samym poru­sze­nie wśród widow­ni, swo­im nie­za­po­wie­dzia­nym powro­tem. Po poka­zie w Medio­la­nie liczy­li­śmy na wię­cej, ale uro­dzi­wa Austra­lij­ka poja­wi­ła się tyl­ko raz, pre­zen­tu­jąc pro­jek­ty Pra­dy, w trak­cie tygo­dnia mody w Pary­żu. Podej­rze­wa­my, że ofer­ty współ­pra­cy posy­pa­ły się jak z ręka­wa, nie wia­do­mo jed­nak, jak czę­sto będzie­my mogli widy­wać Ward na wybie­gu.

CA2_modeli-1

Gem­ma Ward, Sasha Pivo­va­ro­va, Lily Donald­son

Przy­ja­ciół­kę Gem­my- Lily Donald­son, o buzi przy­po­mi­na­ją­cej por­ce­la­no­wą lal­kę mogli­śmy zoba­czyć na poka­zie Dia­ne von Fur­sten­berg, Top­sho­pu i Uni­que. Model­ki, któ­re świe­ci­ły trium­fy kil­ka lat temu, dziś trzy­ma­ją się w cie­niu, ustę­pu­jąc miej­sca młod­szym kole­żan­kom. Mimo to, cią­gle przy­cią­ga­ją wzrok udo­wad­nia­jąc, że nie bez powo­du opa­no­wa­ły wybie­gi kil­ka sezo­nów temu. Kolej­na z nich to Sasha Pri­vo­va­rva, któ­ra oprócz poje­dyn­czych kam­pa­nii, poja­wi­ła się na poka­zie Balen­cia­gi i Alek­san­dra Wang’a, ale rosyj­ska fashion star była dopeł­nie­niem poka­zu, a nie jej klu­czo­wym ele­men­tem.

Powro­tów ciąg dal­szy, Jes­si­ca Stam, ostat­nio dość bier­na model­ka, poja­wi­ła się pod­czas nowo­jor­skich poka­zów m.in. w pre­zen­ta­cji Public Scho­ol, a tak­że Mar­ca Jacob­sa i Thier­re­go Mugle­ra. Nata­sha Poly otwo­rzy­ła pokaz Puc­ci, poka­za­ła się też na wybie­gu u Givenchy’ege, ale nie tyl­ko ona zwró­ci­ła uwa­gę foto­gra­fów. W oczy rzu­ca­ła się klan rodzi­ny Kar­da­shian, sie­dzą­cy w pierw­szym rzę­dzie. Naj­bliż­si wypa­try­wa­li naj­młod­szej lato­ro­śli, któ­ra pnie się po szcze­blach karie­ry, zdo­by­wa­jąc kolej­ne kon­trak­ty. Ken­dall Jen­ner sta­ła się gwiaz­dą mode­lin­gu i uczest­ni­czy­ła w więk­szo­ści zna­czą­cych poka­zów, razem z Gigi Hadid bry­lo­wa­ły pod­czas ostat­nich tygo­dni mody.

CA3_models-2

Jes­si­ca Stam, Roos Abels, Nata­sha Poly

Tydzień przez 125 rocz­ni­cą powsta­nia domu mody Lani­vin poja­wi­ła się infor­ma­cja, że wnucz­ka Audrey Hep­burn- Emma Fer­rer poja­wi się na wybie­gu pre­zen­tu­jąc uro­dzi­no­wą kolek­cję, tak się nie­ste­ty nie sta­ło, ale Emma, któ­ra nie­daw­no zdo­bi­ła okład­kę ame­ry­kań­skie­go Harper’s Baza­ar, sie­dzia­ła w pierw­szym rzę­dzie bacz­nie obser­wu­jąc pokaz.

CA4_models-3

Ken­dall Jen­ner, Emma Fer­rer, Gigi Hadid

Na poka­zie Soni Rykiel, któ­rej nowa dyrek­tor kre­atyw­na Julie de Libran posta­no­wi­ła zebrać zna­ną obsa­dę, nie mogło zabrak­nąć Jen­ner­ki i Hadid, ale to dopie­ro począ­tek zna­nych nazwisk, poja­wi­ły się m.in Geo­r­gia i Eli­za­beth Jag­ger, Hailey Bal­dwin, Edie Camp­bell i Ella Richards- cór­ka Keitha Richard­sa z The Rol­ling Sto­nes, któ­re uświet­ni­ły pokaz, zapo­wia­da­ją­cą nowe rzą­dy pro­jek­tant­ki.

CA6_models-5

Kate Gri­go­rie­va, Daria Yeme­lia­no­vich, Sah­sa Luss

Na koniec pora na rosyj­skie it girls, dziew­czy­ny, któ­re pod­bi­ły wybie­gi i pre­zen­to­wa­ły pro­jek­ty naj­waż­niej­szych, świa­to­wych domów mody. Gwiaz­dą bran­ży w ostat­nim cza­sie zosta­ła Sasha Luz, sło­wiań­ska pięk­ność, któ­rą mogli­śmy zoba­czyć na 31 poka­zach zwia­stu­ją­cych nad­cho­dzą­cy sezon, cho­ciaż jej wynik jest o nie­co gor­szy, w porów­na­niu z poprzed­nim sezo­nem, kie­dy wzię­ła udział w 54 poka­zach, to jej osią­gnię­cia są nadal impo­nu­ją­ce, jedy­ne roz­cza­ro­wa­nie to jej nie­obec­ność pod­czas pre­zen­ta­cji Dio­ra i Cha­nel. Z takim samym wyni­kiem- 31 poka­zów, pla­su­je się Kate Gri­go­rie­va, któ­ra powie­la suk­ces kole­żan­ki i razem z Darya Yeme­lia­no­vich dep­czą jej po pię­tach, ponad to Darya praw­do­po­dob­nie pod­pi­sze kon­takt z domem mody Balen­cia­ga pro­mu­ją­cym przy­szły sezon.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy