Krótka historia gorsetu i gdzie znaleźć ten idealny

Chociaż tytuł wskazuje na rzecz przeciwną, historia gorsetu wcale nie jest krótka. Nie jest również stała. Gorset zmieniał się bowiem przez kolejne epoki, aby w końcu w 2017 roku wyrwać się spod koszul. Dzięki temu, możemy nosić go nie tylko jako bieliznę ale również jako dodatek do naszych codziennych stylizacji. Dzisiaj ten trend lansowany jest przez największe domu mody takie jak; Balanciaga, Balmain czy Alexander McQueen, a na jego założenie decydują się gwiazdy pokroju Kim Kardashian, Gigi Hadid i Rihanny. Jak z bielizny, zakładanej od końca XV wieku, stał się nieodłącznym elementem stylu bloggerek, aktorek czy modelek?  Sprawdźmy to.

Krótka historia gorsetu

XV- XIX wiek

Kobie­ty przez lata nosi­ły go aby osią­gnąć wyma­rzo­ną figu­rę. Dzię­ki nie­mu uda­wa­ło im się pod­kre­ślić biust, zwró­cić uwa­gę na wcię­cie w talii czy utrzy­mać pro­stą linię ple­ców. Led­wo oddy­cha­jąc, płeć pięk­na dopa­so­wy­wa­ła się do stan­dar­dów minio­nej epo­ki. W XVI wie­ku, Kata­rzy­na Mace­doń­ska wpro­wa­dzi­ła nakaz nosze­nia przez kobie­ty gor­se­tu aby ich talia utrzy­my­wa­ła się na pozio­mie 33 cm w obwo­dzie. Wte­dy na topie były te wyko­na­ne z jedwa­biu i… sta­lo­we­go wzmoc­nie­nia. W  XVII i XVIII wie­ku, kobie­ty nie mogły się bez nie­go obejść. Gor­se­ty wią­za­no jesz­cze moc­niej, co czę­sto pro­wa­dzi­ło do nie­wy­dol­no­ści odde­cho­wej. W XIX wie­ku wyko­ny­wa­ne były ze szla­chet­nych mate­ria­łów i czę­sto mia­ły dłuż­szą for­mę,  były jesz­cze cięż­sze do nosze­nia. To wła­śnie w tam­tym okre­sie gor­se­ty mia­ły dodat­ko­we otwo­ry, w któ­re wkła­da­no tasiem­ki, dzię­ki cze­mu moż­na było wią­zać je jesz­cze cia­śniej.

XX I XXI wiek

Dopie­ro XX wiek zmie­nił wszyst­ko. Wte­dy też, rewo­lu­cję modo­wą roz­po­czę­ła Coco Cha­nel. To wła­śnie, głów­nie dzię­ki niej kobie­ty zre­zy­gno­wa­ły z obci­słych i krę­pu­ją­cych gor­se­tów na rzecz luź­nej i przy­jem­niej­szej w nosze­niu gar­de­ro­by. Miej­sce sta­ro­mod­nej bie­li­zny powo­li, zaczę­ły zaj­mo­wać sta­ni­ki. W latach 80’ świat mody przy­po­mniał sobie o nich na nowo, za spra­wą Madon­ny oraz Jean- Paul Gaul­tie­ra. Pro­jek­tant bowiem two­rzył je wła­śnie na zamó­wie­nie skan­da­li­zu­ją­cej w tam­tym cza­sie gwiaz­dy pop.

Jak nosimy?

Dzi­siaj nie zakła­da­my ich tak jak Madon­na, a decy­du­je­my się wią­zać je na obszer­nych koszu­lach, mary­nar­kach czy sukien­kach. W tym sezo­nie ist­nie­je rów­nież moż­li­wość wybo­ru tka­ni­ny, z któ­rej jest zro­bio­ny. Spo­koj­nie możesz zde­cy­do­wać się na ten aksa­mit­ny, dżin­so­wy czy też saty­no­wy. W żad­nym z nich nie popeł­nisz bowiem sty­lo­we­go faux pax. Dzi­siaj rów­nież nie musisz zawią­zy­wać go tak moc­no, że nie będziesz mia­ła czym oddy­chać, bowiem w XXI wie­ku, pre­zen­tu­je się lepiej w luź­nym warian­cie.

Gdzie kupić?

Trend jest na tyle moc­ny, że dzi­siaj gor­set znaj­dzie­my nie­mal w każ­dym skle­pie. Nam jed­nak w szcze­gól­no­ści wpa­dły w oko te pro­po­no­wa­ne przez Zarę( z meta­lo­wy­mi oku­cia­mi) , Man­go, któ­ry czar­ny kla­sycz­ny gor­set zmie­nił na bia­ły i ten pudro­wy zapro­jek­to­wa­ny przez Isa­bel Marant. My nadal nie może­my się zde­cy­do­wać, któ­ry z nich wybrać!

Teraz pozo­sta­je na życzyć Ci tyl­ko uda­nych zaku­pów.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Zdję­cia: prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy