Kreacje Oscara de la Renty w Dallas

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: en.vogue.fr

14699240313_8ba063adee_h

Do 5 paź­dzier­ni­ka miło­śni­cy mody mogą podzi­wiać wysta­wę legen­dar­nych kostiu­mów zapro­jek­to­wa­nych przez Osca­ra de la Ren­tę. Suk­nie, któ­re nosi­ły w prze­szło­ści naj­bar­dziej pro­mi­nent­ne damy świa­ta dostęp­ne będą w Geo­r­ge W. Bush Pre­si­den­tial Cen­ter w Dal­las.

Oscar de la Ren­ta uro­dził się na Domi­ni­ka­nie, co nie pozo­sta­ło bez wpły­wu na póź­niej­szą twór­czość w roli pro­jek­tan­ta mody. Boga­to zdo­bio­ne, luk­su­so­we, ultra kobie­ce, sek­sow­ne i zara­zem dziew­czę­ce suk­nie od razu poko­cha­ły pierw­sze damy Ame­ry­ki – Mrs. Bush, Hil­la­ry Clin­ton czy Nan­cy Reagan, oraz słyn­ne aktor­ki pozu­ją­ce na czer­wo­nym dywa­nie. Dziś, z oka­zji 50 – lecia ist­nie­nia domu mody 64 pro­jek­ty tych zna­ko­mi­tych dzieł zoba­czyć może­my na wła­sne oczy w gale­rii Geo­r­ge W. Bush Pre­si­den­tial Cen­ter w Dal­las. Wysta­wa poświę­co­na zosta­ła zna­ne­mu nowo­jor­skie­mu pro­jek­tan­to­wi mody Neima­no­wi Mar­cu­so­wi.

14713804426_d293e7f176_h

Jeśli chce­cie zoba­czyć ją na wła­sne oczy, musi­cie zdą­żyć z podró­żą za oce­an do 5 paź­dzier­ni­ka. To chy­ba wła­ści­wy pre­tekst na póź­no waka­cyj­ne woja­że .

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy