Kontrowersyjna sesja z udziałem Anji Rubik “Pretty Wasted”

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:  rawrude.com

6

Od daw­na wia­do­mo, że moda lubi kon­tro­wer­sje. Pra­wie każ­de wyda­rze­nie z tego śro­do­wi­ska wywo­łu­je dys­ku­sje oraz fale komen­ta­rzy. W 2011 roku cały świat burzył się z powo­du sesji zdję­cio­wej we fran­cu­skim Vogue’u, z udzia­łem Thy­la­ne Blon­de­au. 10-let­nia model­ka, wysty­li­zo­wa­na na doro­słą kobie­tę pozo­wa­ła w kuszą­cych pozach. Wywo­ła­ła tym falę nega­tyw­nych komen­ta­rzy oraz oskar­że­nia pod adre­sem świa­ta mody o wyko­rzy­sty­wa­nie dzie­ci. Nie­daw­no gło­śno było tak­że o Ter­rym Richard­so­nie, po tym jak model­ka Emma Apple­ton, przy­zna­ła publicz­nie, że foto­graf zaofe­ro­wał jej sesję w Vogue’u w zamian za seks. W ślad za nią poszły inne dziew­czy­ny, któ­re mia­ły wcze­śniej oka­zję z nim współ­pra­co­wać.

Świat mody rządzi się swoimi prawami.

Od dłu­gie­go cza­su toczą się rów­nież dys­ku­sje na temat wyglą­du mode­lek. Coraz wię­cej ludzi bun­tu­je się prze­ciw­ko ich wyjąt­ko­wo szczu­płym syl­wet­kom, zwra­ca­jąc uwa­gę na nega­tyw­ny wpływ takie­go kano­nu pięk­na na nasto­lat­ki, chcą­ce za wszel­ką cenę wyglą­dać tak jak one. Jest to przez wie­lu uzna­wa­ne za głów­ną przy­czy­nę ano­rek­sji, poważ­nej cho­ro­by doty­ka­ją­cej coraz więk­szej licz­by ludzi na całym świe­cie.

Świat mody rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi. Pro­jek­tan­ci, redak­to­rzy wiel­kich pism, foto­gra­fo­wie – to oni usta­la­ją zasa­dy i wyzna­cza­ją gra­ni­ce. Pyta­nie tyl­ko jak dale­ko mogą się posu­nąć? Czy kto­kol­wiek powi­nien zare­ago­wać, zanim spra­wy zaj­dą za dale­ko?

W paź­dzier­ni­ko­wym nume­rze maga­zy­nu „Inte­rview” uka­za­ła się sesja autor­stwa Fabie­na Baro­na. Sły­ną­cy z kon­tro­wer­syj­nych pomy­słów foto­graf i dyrek­tor arty­stycz­ny Vogue Ita­lia ponow­nie zaszo­ko­wał, uka­zu­jąc model­ki jako pija­ne impre­zo­wicz­ki, ubra­ne w kre­acje od zna­nych domów mody, takich jak Ver­sa­ce, Pra­da, czy Marc Jacobs, leżą­ce nie­przy­tom­ne na zie­mi. Ota­cza­ją je brud­ne mury, roz­bi­te butel­ki, roz­la­ny alko­hol. W pro­jek­cie wzię­ły udział zna­ne i cenio­ne w świe­cie mody kobie­ty – Anja Rubik, Lily Donald­son, Andre­ea Dia­co­nu, and Edi­ta Vil­ke­vi­ciut.

1

3 7

5

Od razu po uka­za­niu się sesji świat zaczął się goto­wać. Licz­ne media zwró­ci­ły uwa­gę na szo­ku­ją­cy pro­jekt. Ludzie widząc zdję­cia zasta­na­wia­li się, czy celem auto­ra była prze­stro­ga przed nad­uży­wa­niem alko­ho­lu, czy wręcz prze­ciw­nie – jego glo­ry­fi­ka­cja. Dla­cze­go przed­sta­wił pięk­ne kobie­ty odzia­ne w dro­gie kre­acje w tak masa­krycz­nej sytu­acji? Co chciał przez to osią­gnąć? I wresz­cie pyta­nie, któ­re po pew­nym cza­sie każ­de­mu przy­cho­dzi na myśl – Czy w tym wypad­ku może­my jesz­cze mówić o sztu­ce? Czy coś takie­go powin­no być dozwo­lo­ne?

Sztu­ka jest czymś subiek­tyw­nym. To co jed­nych bul­wer­su­je, innych będzie zachwy­cać i inspi­ro­wać. Mimo że z pew­no­ścią pro­jekt Baro­na nie jest zgod­ny z tym co duża część spo­łe­czeń­stwa uzna­je za sztu­kę,  bez­dy­sku­syj­nie nale­ży przy­znać, że foto­graf osią­gnął to, na czym mu z pew­no­ścią naj­bar­dziej zale­ża­ło. Zyskał roz­głos i przy­cią­gnął uwa­gę ludzi.

Zdjęcia te wywołują w emocje, zmuszają do przemyśleń. Nie można być wobec nich obojętnym… Czy nie właśnie o to chodzi w sztuce?

2

Jeste­śmy bar­dzo cie­ka­wi jakie jest Wasze zda­nie na ten temat. Czy świat mody powi­nien zacząć prze­strze­gać pew­nych zasad? Arty­ści powin­ni bar­dziej uwa­żać na tre­ści, któ­re wysta­wia­ją na forum publicz­ne? Podziel­cie się swo­imi opi­nia­mi w komen­ta­rzach.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy