Fryzury 2014! Kontrola poza kontrolą!

Jeśli stojąc każdego dnia przed lustrem zastanawiasz się nie tylko, w co masz się dziś ubrać, ale i jak ułożyć włosy, mamy dla ciebie pewną propozycję. A właściwie nie jedną, a aż pięć! Przedstawiamy wam fryzury, które pozostając w naturalnym nieładzie są idealne nie tylko podczas intensywnego dnia w pracy, ale także weekendowego wypoczynku poza miastem lub romantycznej kolacji przy świecach. Znalazłyśmy sposób na niewymuszony look dziewczyny z sąsiedztwa. Idealny dla każdej z nas!

 Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: byrdie.com 

Fran­cu­ska ple­cion­ka

main.original.585x0

Nie jest tak skom­pli­ko­wa­ny, jak mogło­by się wyda­wać! Fran­cu­ski war­kocz zacznij pleść dokład­nie tak samo, jak ten zwy­kły, z cza­sem doda­jąc do nie­go pasma wło­sów ze skraj­nych stron, powra­ca­jąc do pier­wot­nej ple­cion­ki. I tak na prze­mian. To dosłow­nie dwa war­ko­cze w jed­nym.

Kok (nie)codzienny 

main-1.original.585x0

Wyko­na­nie tej fry­zu­ry zaj­mie ci nie­wie­le cza­su. Zebra­ne wło­sy zwiąż z tyłu gło­wy w kok (może być umiesz­czo­ny nie po środ­ku, ale lek­ko z boku), i pod­trzy­maj go wsuw­ka­mi. Jeśli masz cien­kie wło­sy, przed ich zwią­za­niem spry­skaj je lakie­rem. To zwięk­szy ich obję­tość i utrwa­li fry­zu­rę.

Nie­koń­czą­ca się histo­ria

main-2.original.585x0

Co byś powie­dzia­ła, żeby tra­dy­cyj­ny war­kocz zapleść tyl­ko do poło­wy wło­sów, a  koń­ców­ki pozo­sta­wić deli­kat­nie pod­krę­co­ne? Taką ple­cion­kę zacznij tuż przy samej skó­rze wło­sów, a jej koniec zepnij prze­zro­czy­sty­mi gum­ka­mi. Pozo­sta­łe pasma wło­sów pod­kręć, two­rząc efekt natu­ral­nych fal. To ultra dziew­czę­cy look!

Natu­ral­na opa­ska

main-3.original.585x0

Skręć dwa pasma wło­sów z prze­ciw­le­głych stron, a póż­niej okręć je wokół sie­bie nawza­jem, przy­mo­co­wu­jąc tyl­ko ich koń­ców­ki wsuw­ka­mi w kolo­rze odcie­nia wło­sów. Taka fry­zu­ra w peł­ni wyeks­po­nu­je kształt two­jej twa­rzy.

Nie­ład kon­tro­lo­wa­ny

main-4.original.585x0

Poje­dyń­cze pasem­ka wło­sów jed­no­ra­zo­wo okrę­caj wzdłuż jed­ne­go, głów­ne­go pasma popro­wa­dzo­ne­go wzdłuż linii wio­dą­cej po boku gło­wy. To samo zrób po dru­giej stro­nie, a koń­ców­ki oby­dwu pasm nie­dba­le skręć w kokar­dę lub nie­wiel­ki koczek, utwo­rzo­ny z pozo­sta­łych wło­sów. Ot, cała filo­zo­fia!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy