Konsultant kreatywny oraz projektantka mody, która swoją pasję do sztuki i mody zamieniła w pracę

Tekst: Iga Litwiń­czuk
Zdję­cia: pinterest.com, style.com, grancedore.fr

pinterest.com...

Gior­gia Tor­di­ni uro­dzi­ła się i wycho­wa­ła w małym wło­skim mia­stecz­ku. Gdy mia­ła 18 lat prze­pro­wa­dzi­ła się do Medio­la­nu aby zacząć stu­dia na IED (Insti­tu­to Euro­peo di Design). Gior­gia nie jest tyl­ko it-girl ale przede wszyst­kim – pro­jek­tant­ką mody.

Jej karie­ra zaczę­ła się w Medio­la­nie,  w któ­rym miesz­ka­ła 10 lat. Pod­kre­śla, że Medio­lan ma w sobie magię, któ­rej nie ma żad­ne inne mia­sto, i nie cho­dzi tu tyl­ko o modę. Jed­nak w pogo­ni za marze­nia­mi zde­cy­do­wa­ła się na porzu­ce­nie stre­fy kom­for­tu i zawo­jo­wa­nie Nowe­go Jor­ku.  Nie pozo­sta­je tam jed­nak sama. Miesz­ka ze swo­im chło­pa­kiem, Guidio. Oby­dwo­je podzie­la­ją pasję do mebli vin­ta­ge i to wła­śnie w tym sty­lu urzą­dzi­li swo­je wspól­ne miesz­ka­nie. Prze­wa­ża w nim styl lat ’70 oraz styl art.-deco. Gior­gia przy­zna­je, że nie jest w sta­nie zde­cy­do­wać co woli bar­dziej, modę czy meble. Całe szczę­ście te dwie pasje się nie wyklu­cza­ją, wręcz prze­ciw­nie, mogą się nawza­jem inspi­ro­wać.

CURB APPEAL.

 Jej styl to przede wszyst­kim połą­cze­nie ubrań wzo­ro­wa­nych na sty­lu męskim z kobie­cy­mi akce­so­ria­mi. Jej głów­na zasa­da to pro­sto­ta. Czę­sto wybie­ra czar­ny kolor połą­czo­ny ze zło­ty­mi dodat­ka­mi albo wyjąt­ko­wy­mi, przy­ku­wa­ją­cy­mi uwa­gę buta­mi.

Pod­kre­śla, że na jej styl mają wpływ tak­że pro­jek­ty nad któ­ry­mi w chwi­li obec­nej pra­cu­je.

To co naj­bar­dziej lubię w zawo­dzie pro­jek­tant­ki to moż­li­wość poka­za­nia ludziom to do cze­go jesteś zdol­ny, swój styl oraz swo­ją wizję. Pod­czas gdy naj­trud­niej­szą rze­czą jest wypły­nąć na ryn­ku, zna­leźć kogoś kto  uwie­rzy w Cie­bie i Two­je pro­jek­ty oraz oso­bę odpo­wie­dzial­ną za mar­ke­ting i pro­mo­cje. To jest naj­trud­niej­sza zada­nie dla począt­ku­ją­cych pro­jek­tan­tów.”

CURB APPEAL

Jest zało­ży­ciel­ką dwóch marek Rêve i Like My Mother. Rêve ma w swo­jej ofer­cie płasz­cze. Chcia­ła poświę­cić mar­kę płasz­czom ponie­waż uwa­ża je za jeden z naj­waż­niej­szych ele­men­tów gar­de­ro­by. Jest wierzch­nią war­stwą ubra­nia,  dla­te­go powin­na być dobre­go gatun­ku i dobrze skro­jo­na. Kolek­cje pro­du­ko­wa­ne są we Wło­szech z naj­lep­szych mate­ria­łów oraz z dba­ło­ścią o deta­le. Kro­je oraz wzo­ry inspi­ro­wa­ne są modą męską. Gior­gia uwa­ża, że inspi­ro­wa­nie się modą męską w kobie­cych sty­li­za­cjach czy­ni kobie­ty bar­dziej sek­sow­ny­mi.

Kolek­cje Like My Mother inspi­ro­wa­ne są sty­lem bab­ci i mamy.  Moty­wem prze­wod­nim są koron­ki. Gior­gia chcia­ła zmo­ty­wo­wać kobie­ty aby przej­rza­ły sza­fę bab­ci i mamy i potra­fi­ły dopa­so­wać ele­men­ty z ich sza­fy z tymi, któ­re mają w swo­jej sza­fie. Koron­ki uży­te w kolek­cji były zapro­jek­to­wa­ne przez Gior­gie i wyko­na­ne w małej pra­cow­ni na obrze­żach Medio­la­nu.

Lubię tę kolek­cję ponie­waż jest sek­sow­na, kobie­ca oraz jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna i tra­dy­cyj­na. W tej kolek­cji naj­więk­szą inspi­ra­cją dla mnie była moja mama i bab­cia, dla­te­go jest dla mnie ona tak waż­na”.

Gior­gii nie może zabrak­nąc na żad­nym tygo­dniu modu. Jej ulu­bio­nym jest pary­ski tydzień mody. To co poma­ga jej prze­trwać pod­czas każ­dych tygo­dni mody to: łado­war­ka do tele­fo­nu, któ­rą zawsze ma w toreb­ce, krem do twa­rzy, kawa, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne oraz para sek­sow­nych, czar­nych szpi­lek któ­re pasu­ją do wszyst­kie­go.

c

style.com

pinterest.com..

Pinterest…

Grance Dore

grancedore.fr

 Vers-24 uwiel­bia jej styl i z zachwy­tem przy­glą­da się jej modo­wym poczy­na­niom.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy