Konkursy

Konkurs VERS-24 x JOICO

konkurs02

Wszyst­ko, co musi­cie zro­bić to:

  • zapi­sać się do nasze­go new­slet­te­ra (i potwier­dzić sub­skryp­cję poprzez mail zwrot­ny)
  • polu­bić na Face­bo­ku pro­fil salo­nu fry­zjer­skie­go Cre­ati­ve Hair

Kon­kurs trwa od 02.04.2016 do 06.04.2016

POWODZENIA!


REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs pod nazwą „Kon­kurs VERS-24 x JOICO (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”).
2. Kon­kurs nie jest grą loso­wą ani zakła­dem wza­jem­nym w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach loso­wych i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
3. Kon­kurs odby­wa się z zacho­wa­niem zasad doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
4. Orga­ni­za­to­rem Kon­kursu jest Vers Pro­duc­tion, NIP 525 427 13 51, ul. Gór­skiego 6/74, 00–033 War­szawa (zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”)
5. Fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest SKD Distri­bu­tion z sie­dzibą na ul.  Ruczaj 89, 02–997 War­szawa, Kon­kurs trwa od 02.04.2016 r. do 06.04.2016 r. (do godzi­ny 23:59).
6. Regu­la­min Kon­kursu dostęp­ny jest w sie­dzi­bie Orga­ni­za­tora oraz na stro­nie inter­ne­to­wej: dev.vers-24.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W Kon­kur­sie może wziąć udział peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na posia­da­jąca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (zwa­na dalej „Uczest­ni­kiem”).
2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest zapi­sa­nie się do new­slet­te­ra por­ta­lu Vers-24 i polu­bie­ne pro­fi­lu salo­nu Cre­ati­ve Hair na Face­bo­ok’u.
3. Zgła­sza­jąc swój udział w Kon­kur­sie Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie swo­ich danych oso­bo­wych: imię, nazwi­sko, wiek, adres miej­sca zamiesz­ka­nia.
4. Każ­dy Lau­reat Kon­kursu może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagro­dę.
5. W Kon­kur­sie nie mogą brać udzia­łu pra­cow­nicy, ani współ­pra­cow­nicy Orga­ni­za­tora lub Fun­da­tora.
6. Udział w Kon­kur­sie ozna­cza zgo­dę Uczest­nika na warun­ki Kon­kursu okre­ślone niniej­szym Regu­la­mi­nem
.
7. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie jest dobro­wolne i nie­od­płatne.
8. Uczest­nik Kon­kursu może brać udział w Kon­kur­sie tyl­ko raz.

NAGRODY
1. Nagro­dy w Kon­kur­sie nie mogą zostać wymie­nione na ekwi­wa­lent pie­niężny.
2. Każ­dy Lau­reat Kon­kursu może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagro­dę.
3. Oso­ba, któ­ra otrzy­ma nagro­dę jest zobo­wią­zana do ode­sła­nia swo­jego zdję­cia z nagro­dą.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD
1. Ogło­sze­nie wyni­ków Kon­kursu nastą­pi w dniu 07.04. 2016 r. poprzez zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej dev.vers-24.pl listy Lau­re­atów, zawie­ra­ją­cej imię i nazwi­sko poda­ne w pro­filu zwy­cięzcy.
2. Nie­za­leż­nie od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kursu w spo­sób poda­ny w ust. 1 powy­żej, każ­dy z Lau­re­atów dro­gą elek­tro­niczną lub tele­fo­niczną zosta­nie poin­for­mo­wany przez Orga­ni­za­tora o przy­zna­niu mu nagro­dy w dniu 07.04. 2016 r.
3. W ter­mi­nie 3 dni robo­czych od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kursu Orga­ni­za­tor wyśle za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej wia­do­mość z biuro@vers-24.com
4. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­zane z dzia­ła­niem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

REKLAMACJE:
1. Rekla­ma­cje doty­czące prze­biegu Kon­kursu mogą być zgła­szane do Orga­ni­za­tora naj­póź­niej do dnia 10.04.2016 roku.
2. Rekla­ma­cje muszą być zgła­szane przez każ­dego uczest­nika w for­mie mailo­wej na adres biuro@vers-24.com.
3. Aktu­alny Regu­la­min Kon­kursu dostęp­ny będzie na stro­nie dev.vers-24.pl
4. Przy­stą­pie­nie do Kon­kursu jest rów­no­znaczne z zapo­zna­niem się przez uczest­nika z tre­ścią niniej­szego Regu­la­minu i jego akcep­ta­cją.
5. Postę­po­wa­nie rekla­ma­cyjne trwa 7 dni. O wyni­ku postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­nego Komi­sja powia­da­mia Uczest­nika Kon­kursu zgła­sza­ją­cego rekla­ma­cję.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie uczest­nik Kon­kursu wyra­ża zgo­dę na opu­bli­ko­wa­nie imie­nia i nazwi­ska oraz miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia uczest­nika Kon­kursu w przy­padku, kie­dy zosta­nie on lau­re­atem Kon­kursu.
2. Dane oso­bowe uczest­ni­ków Kon­kursu prze­twa­rzane są na pod­sta­wie ich zgo­dy. Na liście lau­re­atów Kon­kursu publi­ko­wa­nej na stro­nie ser­wisu www.vers-24.pl zamiesz­czane są dane oso­bowe uczest­ni­ków kon­kursu, któ­rzy wyra­zili zgo­dę.
3. Dane oso­bowe lau­re­ata Kon­kursu zbie­rane i prze­twa­rzane są w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ków Orga­ni­za­tora Kon­kursu.
4. Uczest­nicy Kon­kursu, poda­jąc swo­je dane oso­bowe pod­czas reje­stra­cji w Kon­kur­sie, wyra­żają zgo­dę na ich dal­sze prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­tora jako admi­ni­stra­tora danych w celach pro­mo­cyj­no-mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z pro­wa­dzoną przez Orga­ni­za­tora dzia­łal­no­ścią. Uczest­nicy Kon­kursu wyra­żają zgo­dę na otrzy­my­wa­nie na poda­ny przez sie­bie adres e‑mail infor­ma­cji han­dlo­wych prze­sy­ła­nych przez Orga­ni­za­tora, zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. oraz Usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­niczną z dnia 18 lip­ca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniej­szy Regu­la­min jest jedy­nym doku­men­tem okre­śla­ją­cym zasa­dy udzia­łu w Kon­kur­sie.
2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­suje się odpo­wied­nie prze­pisy Kodek­su cywil­ne­go. Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs.

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas kie­dy my odpo­czy­wa­my od upa­łów, zima nie­ko­niecz­nie jest ide­al­ną porą…
Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżyw­ki do wło­sów nigdy nie powin­naś trak­to­wać jako opcjo­nal­ne­go dodat­ku, ale jako pod­sta­wę codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów. Zdro­we wło­sy to bez wąt­pie­nia jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych rze­czy, któ­ra przy­cią­ga nasza uwa­gę, a lśnią­ce wło­sy nie­rzad­ko są…
Więcej