KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KAPELUSZ GALA DERBY 2017

2 lipca na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się Derby Gala – najbardziej prestiżowe, obok Wielkiej Warszawskiej, wydarzenie sezonu wyścigów konnych w Polsce.

Oprócz spor­to­wych emo­cji zwią­za­nych z wyści­ga­mi kon­ny­mi, zgod­nie z corocz­ną tra­dy­cją, Panie będą mia­ły oka­zję zapre­zen­to­wać zja­wi­sko­we nakry­cia gło­wy i powal­czyć o nagro­dy
w Kon­kur­sie na Naj­pięk­niej­szy Kape­lusz Der­by Gali 2017.

Kape­lu­sze i sty­li­za­cje oce­niać będzie spe­cjal­nie powo­ła­ne jury, w któ­re­go skład wej­dą mię­dzy inny­mi: redak­tor naczel­na L’OFFICIEL Poland – Ewe­li­na Kustra, dyrek­tor kre­atyw­na, sty­list­ka – Roże­na Opa­liń­ska, pro­jek­tant – Rafał Zie­liń­ski.  

Kape­lu­sze i sty­li­za­cje nakryć gło­wy na Torze Wyści­gów Kon­nych to jed­no­cze­śnie pokaz ele­gan­cji  i eks­tra­wa­gan­cji. Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją cen­ne nagro­dy, któ­rych łącz­na pula to
10 000 zł. Są to m.in.: biżu­te­ria Pier­re Lang, week­en­do­wy pobyt w Hotel Bry­za Resort & SPA, indy­wi­du­la­na sty­li­za­cja suk­ni Eli Pio­run, nakry­cia gło­wy od Rafa­ła Zie­liń­skie­go, zapro­sze­nia na tre­nin­gi do klu­bów Hol­mes Pla­ce.

Zgło­sze­nia do kon­kur­su przyj­mo­wa­ne będą od godzi­ny 14:00 do 17:00 w punk­cie usy­tu­owa­nym mię­dzy I a II try­bu­ną. Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi na pado­ku o godz. 18:00, czy­li przed głów­ną goni­twą – Der­by o Błę­kit­ną Wstę­gę.

Patro­ni medial­ni: L’OFFICIEL Poland, Gala, Book Of Luxu­ry, La Vie Maga­zi­ne, Vers-24, Example.pl

Tor Wyści­gów Kon­nych Słu­że­wiec w War­sza­wie

2 lip­ca 2017        godz. 14:00–18:00

Wię­cej szcze­gó­łów na Face­bo­oku:

https://www.facebook.com/events/1838045663179623

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy