Konkurs „BĄDŹ PIĘKNA I INNA”

KONKURS

Weź udział w kon­kur­sie „BĄDŹ PIĘKNA I INNA”!

Prze­ślij Nam zdję­cie swo­jej jesien­nej sty­li­za­cji 2016 i wygraj METAMORFOZĘ WIZERUNKU W PEARL BEAUTY CLINIC&SPA, PRESTIŻOWYM SALONIE W WARSZAWIE.

NAGRODY

Naj­cie­kaw­szą sty­li­za­cję nagro­dzi­my ZAPROSZENIEM NA METAMORFOZĘ WIZERUNKU do Beau­ty Cli­nic, obej­mu­ją­cą:

* zabieg na twarz w opar­ciu o luk­su­so­wą linię natu­ral­nych kosme­ty­ków DECLEOR

* kolo­ry­za­cję i sty­ling wło­sów

* rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny na wło­sy O’right w opar­ciu o EKO-logicz­ne kosme­ty­ki

* maki­jaż dzien­ny

* mani­cu­re

Uwa­ga! War­tość bonu obej­mu­je kwo­tę min. 1500 zł. Wszyst­kie kosme­ty­ki uży­wa­ne pod­czas zabie­gów (szam­po­ny, odżyw­ki, peelin­gi do wło­sów, far­by) są eko­lo­gicz­ne i cer­ty­fi­ko­wa­ne!

O SALONIE

Pearl Beau­ty Clinic&SPA to salon pięk­no­ści, któ­ry spe­cja­li­zu­je się w zabie­gach z zakre­su wel­l­nes. Pearl SPA ulo­ko­wa­ne na 43 pię­trze w hote­lu Inter­con­ti­nen­tal w War­sza­wie ofe­ru­je wachlarz masa­ży i rytu­ałów na cia­ło z roz­ma­itych zakąt­ków świa­ta. Na par­te­rze hote­lu gabi­net Beau­ty Cli­nic pro­po­nu­je usłu­gi z zakre­su kosme­ty­ki, medy­cy­ny este­tycz­nej, der­ma­to­lo­gii, fry­zjer­stwa i zdob­nic­twa paznok­ci. Pearl SPA i Beau­ty Cli­nic to połą­cze­nie orien­tal­nych tra­dy­cji sta­ro­żyt­ne­go wscho­du z kon­cep­cją nowo­cze­snych roz­wią­zań Euro­py Zachod­niej. Pro­fe­sjo­nal­na kadra wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów: leka­rzy, kosme­to­lo­gów, masa­ży­stek, der­ma­to­lo­gów i sty­li­stów trosz­czy się o uro­dę, jak i relaks naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Zabie­gi przy­no­szą dzia­ła­nie tera­peu­tycz­ne. Rytu­ały na cia­ło, twarz i wło­sy są wyko­ny­wa­ne na bazie eks­klu­zyw­nych kosme­ty­ków z naj­wyż­szej świa­to­wej pół­ki. Fir­ma patro­nu­je tak­że dzia­ła­niom cha­ry­ta­tyw­nym i kul­tu­ral­nym.

Pearl Beau­ty Clinic&SPA świad­czy usłu­gi z zakre­su:

  • Zabie­gów Pie­lę­gna­cyj­nych Twa­rzy
  • Medy­cy­ny este­tycz­nej
  • Maki­ja­żu per­ma­nent­ne­go
  • Fry­zjer­stwa
  • Try­cho­lo­gii
  • Make –up i doradz­twa z zakre­su wiza­żu
  • Mani­cu­re i pedi­cu­re
  • Pie­lę­gna­cji cia­ła i masa­ży (relak­su­ją­cych, wyszczu­pla­ją­cych i lecz­ni­czych).

Wię­cej infor­ma­cji o Pearl Beau­ty Cli­nic & SPA znaj­dziesz pod adre­sem:

www.pearlspa.pl, na Face­bo­oku i Insta­gra­mie.

WARUNKI FORMALNE

Ter­min: od 02 wrze­śnia do 02 paź­dzier­ni­ka 2016r.

Wyślij zdję­cie na maila: biuro@vers-24.com

Zaty­tu­łuj maila: Kon­kurs Bądź Pięk­na i Inna. W załącz­ni­ku wpisz swo­je dane kon­tak­to­we.

Udział w kon­kur­sie mogą wziąć tyl­ko oso­by peł­no­let­nie.

LOKALIZACJA:

Hotel Inter­con­ti­nen­tal przy ul. Emi­lii Pla­ter 49, salon Pearl Beau­ty Clinic&SPA na par­te­rze hote­lu

ORGANIZATORZY

VERS-24 i PEARL BEAUTY CLINIC&SPA

 

004

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs pod nazwą „BĄDŹ PIĘKNA I INNA” (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”).
2. Kon­kurs nie jest grą loso­wą ani zakła­dem wza­jem­nym w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach loso­wych i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
3. Kon­kurs odby­wa się z zacho­wa­niem zasad doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
4. Orga­ni­za­to­rem Kon­kursu jest Vers Pro­duc­tion, NIP 525 427 13 51, ul. Gór­skiego 6/74, 00–033 War­szawa (zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”)
5. Fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest Salon Pearl Beau­ty Clinic&SPA z sie­dzibą na ul.  Emi­lii Pla­ter 49, 00–125 War­szawa, Kon­kurs trwa od 02.09.2016 r. do 02.10.2016 r. (do godzi­ny 23:59).
6. Regu­la­min Kon­kursu dostęp­ny jest w sie­dzi­bie Orga­ni­za­tora oraz na stro­nie inter­ne­to­wej: www.vers-24.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W Kon­kur­sie może wziąć udział peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na posia­da­jąca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (zwa­na dalej „Uczest­ni­kiem”).
2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest prze­sła­nie zdję­cia swo­jej sty­li­za­cji na jesień 2016 na maila kon­kur­so­we­go: biuro@vers-24.com
3. Zgła­sza­jąc swój udział w Kon­kur­sie Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie swo­ich danych oso­bo­wych: imię, nazwi­sko, wiek, adres miej­sca zamiesz­ka­nia.
4. Każ­dy Lau­reat Kon­kursu może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagro­dę.
5. W Kon­kur­sie nie mogą brać udzia­łu pra­cow­nicy, ani współ­pra­cow­nicy Orga­ni­za­tora lub Fun­da­tora.
6. Udział w Kon­kur­sie ozna­cza zgo­dę Uczest­nika na warun­ki Kon­kursu okre­ślone niniej­szym Regu­la­mi­nem
.
7. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie jest dobro­wolne i nie­od­płatne.
8. Uczest­nik Kon­kursu może brać udział w Kon­kur­sie tyl­ko raz.

NAGRODY
1. Nagro­dy w Kon­kur­sie nie mogą zostać wymie­nione na ekwi­wa­lent pie­niężny.
2. Każ­dy Lau­reat Kon­kursu może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagro­dę.
3. Oso­ba, któ­ra otrzy­ma nagro­dę jest zobo­wią­zana do ode­sła­nia swo­jego zdję­cia z nagro­dą.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD
1. Ogło­sze­nie wyni­ków Kon­kursu nastą­pi w dniu 03.10.2016 r. poprzez zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej www.vers-24.pl listy Lau­re­atów, zawie­ra­ją­cej imię i nazwi­sko poda­ne w pro­filu zwy­cięzcy.
2. Nie­za­leż­nie od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kursu w spo­sób poda­ny w ust. 1 powy­żej, każ­dy z Lau­re­atów dro­gą elek­tro­niczną lub tele­fo­niczną zosta­nie poin­for­mo­wany przez Orga­ni­za­tora o przy­zna­niu mu nagro­dy w dniu 03.10. 2016 r.
3. W ter­mi­nie 3 dni robo­czych od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kursu Orga­ni­za­tor wyśle za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej wia­do­mość z biuro@vers-24.com
4. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­zane z dzia­ła­niem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

REKLAMACJE:
1. Rekla­ma­cje doty­czące prze­biegu Kon­kursu mogą być zgła­szane do Orga­ni­za­tora naj­póź­niej do dnia 08.10.2016 roku.
2. Rekla­ma­cje muszą być zgła­szane przez każ­dego uczest­nika w for­mie mailo­wej na adres biuro@vers-24.com.
3. Aktu­alny Regu­la­min Kon­kursu dostęp­ny będzie na stro­nie www.vers-24.pl
4. Przy­stą­pie­nie do Kon­kursu jest rów­no­znaczne z zapo­zna­niem się przez uczest­nika z tre­ścią niniej­szego Regu­la­minu i jego akcep­ta­cją.
5. Postę­po­wa­nie rekla­ma­cyjne trwa 7 dni. O wyni­ku postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­nego Komi­sja powia­da­mia Uczest­nika Kon­kursu zgła­sza­ją­cego rekla­ma­cję.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie uczest­nik Kon­kursu wyra­ża zgo­dę na opu­bli­ko­wa­nie imie­nia i nazwi­ska oraz miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia uczest­nika Kon­kursu w przy­padku, kie­dy zosta­nie on lau­re­atem Kon­kursu.
2. Dane oso­bowe uczest­ni­ków Kon­kursu prze­twa­rzane są na pod­sta­wie ich zgo­dy. Na liście lau­re­atów Kon­kursu publi­ko­wa­nej na stro­nie ser­wisu www.vers-24.pl zamiesz­czane są dane oso­bowe uczest­ni­ków kon­kursu, któ­rzy wyra­zili zgo­dę.
3. Dane oso­bowe lau­re­ata Kon­kursu zbie­rane i prze­twa­rzane są w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ków Orga­ni­za­tora Kon­kursu.
4. Uczest­nicy Kon­kursu, poda­jąc swo­je dane oso­bowe pod­czas reje­stra­cji w Kon­kur­sie, wyra­żają zgo­dę na ich dal­sze prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­tora jako admi­ni­stra­tora danych w celach pro­mo­cyj­no-mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z pro­wa­dzoną przez Orga­ni­za­tora dzia­łal­no­ścią. Uczest­nicy Kon­kursu wyra­żają zgo­dę na otrzy­my­wa­nie na poda­ny przez sie­bie adres e-mail infor­ma­cji han­dlo­wych prze­sy­ła­nych przez Orga­ni­za­tora, zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. oraz Usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­niczną z dnia 18 lip­ca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniej­szy Regu­la­min jest jedy­nym doku­men­tem okre­śla­ją­cym zasa­dy udzia­łu w Kon­kur­sie.
2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­suje się odpo­wied­nie prze­pisy Kodek­su cywil­nego. Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs.




Komentarze

komen­ta­rzy