Konkurs AleksLab x Vers-24

 Tekst/zdjęcia: Vers-24, mate­ria­ly pra­so­we

IMG_7541

Czy­ta­łaś wywiad z Olą Jawor­ską, zdol­ną pro­jek­tant­ką, sto­ją­cą za mar­ką Alek­sLAB? Zrób to, bo war­to! Ola bowiem uszy­ła dla nas sukien­kę, któ­rą masz szan­sę wygrać. Co musisz zro­bić? Odpo­wie­dzieć na pyta­nie: Co rozu­miesz pod poję­ciem „Mini­ma­lizm”?

246797_456856834348691_1494108838_n-1

Kon­kurs trwa od 16 do 22 grud­nia. Odpo­wiedź wyślij na
adres biuro@vers ‑24.com

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs pod nazwą Alek­sLAB x Vers24 (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”).
2. Kon­kurs nie jest grą loso­wą ani zakła­dem wza­jem­nym w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach loso­wych i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
3. Kon­kurs odby­wa się z zacho­wa­niem zasad doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
4. Orga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Vers Pro­duc­tion, NIP 525 427 13 51, ul. Gór­skie­go 6/74, 00–033 War­sza­wa (zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”)
5. Fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest Alek­sLAB z sie­dzi­bą w War­sza­wie.

6.Konkurs trwa od 16.12.2014 r. do 22.12.2014 r. (do godzi­ny 23:59).
7. Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny jest w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej: www.vers-24.com

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W Kon­kur­sie może wziąć udział peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (zwa­na dalej „Uczest­ni­kiem”).
2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest odpo­wiedź na pyta­nie: Co rozu­miesz pod poję­ciem „Mini­ma­lizm”?
3. Zgła­sza­jąc swój udział w Kon­kur­sie Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie swo­ich danych oso­bo­wych: imię, nazwi­sko, wiek, adres miej­sca zamiesz­ka­nia.
4. W Kon­kur­sie nie mogą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy, ani współ­pra­cow­ni­cy Orga­ni­za­to­ra lub Fun­da­to­ra.
5. Udział w Kon­kur­sie ozna­cza zgo­dę Uczest­ni­ka na warun­ki Kon­kur­su okre­ślo­ne niniej­szym Regu­la­mi­nem
7. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie jest dobro­wol­ne i nie­od­płat­ne.
6. Uczest­nik Kon­kur­su może brać udział w Kon­kur­sie tyl­ko raz.

NAGRODA
1. Nagro­da w Kon­kur­sie nie może zostać wymie­nio­na na ekwi­wa­lent pie­nięż­ny.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY
1. Ogło­sze­nie wyni­ków Kon­kur­su nastą­pi w dniu 23.12. 2014 r. poprzez zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej www.vers-24.com imie­nia i nazwi­ska Lau­re­ata, poda­nych w pro­fi­lu zwy­cięz­cy.
2. W ter­mi­nie 3 dni robo­czych od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su Orga­ni­za­tor wyśle za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej wia­do­mość z biuro@vers-24.com
3. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z dzia­ła­niem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

REKLAMACJE:
1. Rekla­ma­cje doty­czą­ce prze­bie­gu Kon­kur­su mogą być zgła­sza­ne do Orga­ni­za­to­ra naj­póź­niej do dnia 30.12.2014 roku.
2. Rekla­ma­cje muszą być zgła­sza­ne przez każ­de­go uczest­ni­ka w for­mie mailo­wej na adres biuro@vers-24.com.
3. Aktu­al­ny Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny będzie na stro­nie www.vers-24.com
4. Przy­stą­pie­nie do Kon­kur­su jest rów­no­znacz­ne z zapo­zna­niem się przez uczest­ni­ka z tre­ścią niniej­sze­go Regu­la­mi­nu i jego akcep­ta­cją.
5. Postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne trwa 7 dni. O wyni­ku postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go Komi­sja powia­da­mia Uczest­ni­ka Kon­kur­su zgła­sza­ją­ce­go rekla­ma­cję.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie, uczest­nik Kon­kur­su wyra­ża zgo­dę na opu­bli­ko­wa­nie imie­nia i nazwi­ska oraz miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia uczest­ni­ka Kon­kur­su w przy­pad­ku, kie­dy zosta­nie on lau­re­atem Kon­kur­su.
2. Dane oso­bo­we uczest­ni­ków Kon­kur­su prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie ich zgo­dy.
3. Dane oso­bo­we lau­re­ata Kon­kur­su zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ków Orga­ni­za­to­ra Kon­kur­su.

4. Uczest­ni­cy Kon­kur­su, poda­jąc swo­je dane oso­bo­we pod­czas reje­stra­cji w Kon­kur­sie, wyra­ża­ją zgo­dę na ich dal­sze prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­to­ra jako admi­ni­stra­to­ra danych w celach pro­mo­cyj­no-mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną przez Orga­ni­za­to­ra dzia­łal­no­ścią.

5. Uczest­ni­cy Kon­kur­su wyra­ża­ją zgo­dę na otrzy­my­wa­nie na poda­ny przez sie­bie adres e‑mail infor­ma­cji han­dlo­wych prze­sy­ła­nych przez Orga­ni­za­to­ra, zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. oraz Usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniej­szy Regu­la­min jest jedy­nym doku­men­tem okre­śla­ją­cym zasa­dy udzia­łu w Kon­kur­sie.
2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­su­je się odpo­wied­nie prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go.

3. Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs pod nazwą Vers-24 x Alek­sLAB (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”).
4. Kon­kurs nie jest grą loso­wą ani zakła­dem wza­jem­nym w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach loso­wych i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
5.. Kon­kurs odby­wa się z zacho­wa­niem zasad doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
6.. Orga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Vers Pro­duc­tion, NIP 525 427 13 51, ul. Gór­skie­go 6/74, 00- 033 War­sza­wa (zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”)
7. Fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest Alek­sLAB z sie­dzi­bą w War­sza­wie.

8. Kon­kurs trwa od 16.12.2014 r. do 22.12.2014 r. (do godzi­ny 23:59).
6. Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny jest w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej: www.vers-24.com

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy