Konferencja Polish Luxury Market Summit – zbliża się druga edycja

24 maja 2017 roku odbędzie się druga już edycja unikatowego na polskim rynku wydarzenia Polish Luxury Market Summit. Tym razem konferencja jest poświęcona przyszłości branży dóbr luksusowych.

Konferencja Polish Luxury Market Summit

Kon­fe­ren­cja gro­ma­dzi lide­rów biz­ne­so­wych sek­to­ra pre­mium zarów­no z Pol­ski, jak z innych kra­jów Euro­py. Dla uczest­ni­ków będzie to wyjąt­ko­wa oka­zja, by zapo­znać się z tren­da­mi funk­cjo­nu­ją­cy­mi obec­nie w bran­ży i wymie­nić się doświad­cze­nia­mi z inny­mi gość­mi, jak rów­nież nawią­zać nowe kon­tak­ty biz­ne­so­we. Dla marek luk­su­so­wych, któ­re coraz dyna­micz­niej wcho­dzą w świat cyfro­wy, by dotrzeć do młod­szych poko­leń klien­tów, wyjąt­ko­wo istot­ne jest pogo­dze­nie tego z zacho­wa­niem uni­kal­ne­go cha­rak­te­ru mar­ki. Ta kwe­stia będzie jed­ną z poru­sza­nych pod­czas pre­lek­cji i pane­li dys­ku­syj­nych.

Naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji są zwią­za­ne z przy­szło­ścią luk­su­su, a kon­kret­nie tren­da­mi, któ­re docie­ra­ją do Pol­ski z Euro­py Zachod­niej i ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Dziś liczy się wię­cej, ani­że­li tyl­ko sam pro­dukt – naj­więk­sze zna­cze­nie mają doświad­cze­nia, jakie ze sobą nie­sie, i kono­ta­cje, któ­re wzbu­dza u odbior­ców mar­ki.

Zapro­sze­ni spe­cja­li­ści będą oma­wiać zacho­dzą­ce w bran­ży zmia­ny, prze­ni­ka­nie się kana­łów onli­ne i offli­ne, a tak­że wnio­ski pły­ną­ce z uni­ka­to­we­go na pol­skim ryn­ku bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na gru­pie zamoż­nych osób. Bada­nie odno­si się do spo­so­bów spę­dza­nia wol­ne­go cza­su, korzy­sta­nia z mediów, sto­sun­ku do luk­su­su i jego wyznacz­ni­ków. Szcze­gó­ły bada­nia i wnio­ski omó­wią Beata Orkwi­szew­ska, Gro­up Acco­unt Direc­tor i Anna Kuro­pa­twa, Data Insi­ght Direc­tor z Havas Media. Będzie rów­nież poru­szo­ny temat związ­ku mię­dzy seg­men­tem pre­mium a kul­tu­rą i sztu­ką. Goście kon­fe­ren­cji będą się mogli dowie­dzieć, jakie efek­ty mogą pły­nąć z połą­cze­nia muzy­ki kla­sycz­nej i biz­ne­su, a tak­że jak chro­nić mar­kę, wła­sność inte­lek­tu­al­ną i repu­ta­cję. W pane­lu dys­ku­syj­nym na temat wspie­ra­nia kul­tu­ry przez mar­ki luk­su­so­we wezmą udział m.in. Mał­go­rza­ta Cecherz- Kowal­ska, dyrek­tor mar­ke­tin­gu BMW Gro­up Poland, Mag­da Bule­ra-Pay­ne, esk­spert PR ds. ryn­ku dóbr luk­su­so­wych oraz Karo­li­na Nowak-Sar­biń­ska, któ­ra zarzą­dza inwe­sty­cja­mi w dzie­ła sztu­ki w fir­mie Wealth Solu­tions. Mode­ra­to­rem pane­lu będzie Ewa Mie­rze­jew­ska, redak­tor naczel­na maga­zyu „Dom & Wnę­trze”. W gro­nie pre­le­gen­tów znaj­du­ją się eks­per­ci pia­stu­ją­cy wyso­kie sta­no­wi­ska mene­dżer­skie i dys­po­nu­ją­cy wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w swo­jej bran­ży, wśród nich Tho­mas Dre­vet z Chri­stian Dior w Duba­ju.

Wyda­rze­nie jest orga­ni­zo­wa­ne przez ESSE Media, agen­cję spe­cja­li­zu­ją­cą się w mar­ke­tin­gu dóbr luk­su­so­wych i wyda­ją­cą cyklicz­ny prze­wod­nik Book of Luxu­ry. Part­ne­ra­mi są m.in. fir­my LuxHub Havas Media, BMW Gro­up Poland, Vil­la Fok­sal i Black Rab­bit.

Kon­fe­ren­cja jest skie­ro­wa­na do kon­su­men­tów ryn­ku dóbr luk­su­so­wych, a tak­że do pre­ze­sów, człon­ków zarzą­dów, dyrek­to­rów zarzą­dza­ją­cych, sze­fów mar­ke­tin­gu i PR, dyrek­to­rów kre­atyw­nych, brand mana­ge­rów, osób odpo­wie­dzial­nych za stra­te­gie mar­ke­tin­go­we oraz sprze­daż luk­su­so­wych pro­duk­tów i usług, a tak­że do pry­wat­nych przed­się­bior­ców i inwe­sto­rów. Agen­da jest na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­na, a szcze­gó­ły i for­mu­larz reje­stra­cyj­ny moż­na zna­leźć pod adre­sem http://bookofluxury.com/

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy