Kolory miasta” – sesja wizerunkowa marki obuwniczej Nessi

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

IMG_6391

Mar­ka Nes­si  jest obec­na ryn­ku od 8 lat, w  cią­gu któ­rych zdo­by­ła licz­ne gro­no zado­wo­lo­nych użyt­kow­ni­czek, nie tyl­ko w Pol­sce. Kolej­ne kolek­cje zdo­by­wa­ją rynek w Rosji, Niem­czech, Cze­chach, Anglii, Litwie, Łotwie i Esto­nii.

Pro­jek­tan­ci mar­ki nie­odmien­nie sta­ra­ją się  o połą­cze­nie  wyso­kiej jako­ści natu­ral­nych mate­ria­łów z mod­nym lookiem, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem  wygo­dy. Nie ina­czej jest w aktu­al­nej kolek­cji, któ­ra nosi nazwę „ Kolo­ry mia­sta”.

IMG_6148

Wycią­gnie­te z męskiej” sza­fy szty­ble­ty, cre­eper­sy na mod­nej bia­łej pode­szwie, moka­sy­ny , san­da­ły na obca­sie i wygod­ne  san­da­ły „bir­ken­stoc­ki” cha­rak­te­ry­zu­je przede wszyst­kim wygo­da, któ­rej tak bar­dzo potrze­ba każ­dej zabie­ga­nej kobie­cie.  Kolek­cja jest bar­dzo kolo­ro­wa, od tra­dy­cyj­nej czer­ni połą­czo­nej z mod­ny­mi zło­ty­mi dodat­ka­mi, przez uni­wer­sal­ne gra­na­ty, róże, fio­le­ty, czer­wie­nie, po etnicz­ne i zwie­rzę­ce dese­nie. Nie bra­ku­je też mode­li w kolo­rze sre­bra, a bale­ri­ny to moż­li­wość wybo­ru butów w każ­dym kolo­rze tęczy. Buty wyko­na­ne są z natu­ral­nych skór i zamszów, sta­ran­nie dobie­ra­nych w każ­dym mode­li, czę­sto łączo­nych na zasa­dzie kon­tra­stów kolo­ry­stycz­nych i fak­tur. Dodat­ko­wym atu­tem butów Nes­si , któ­rą czę­sto pod­kre­śla­ją Klient­ki, jest fakt, że nie ruj­nu­ją port­fe­la.

W sesji zdję­cio­wej Nes­si wyko­rzy­sta­no odzież Vip­pi Design, toreb­ki Gawor, biżu­te­rię Venis oraz kape­lu­sze HatHat.

IMG_6464

IMG_6443

IMG_6418

IMG_6209 (1)

IMG_6138

IMG_6104

IMG_6488 (1)

www.nessi.com.pl
www.facebook.nessi.com.pl

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy