Uroda

Kolorowy sen na jawie – nowa, wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Wygrzewaj się w wiosennym słońcu na egzotycznych wybrzeżach obywanych falami, przy delikatnym odgłosie trzepoczących na wietrze płatków kwiatów, dzięki najnowszej, wiosennej i kolorowej kolekcji Jo Malone London Blossoms. To zapachy inspirowane  białymi lub pastelowymi kwiatami oraz hibiskusem, ukryte  w nowo zaprojektowanych flakonach.

wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Dwa nowe zapa­chy cele­bru­ją pięk­no kwia­tu hibi­sku­sa: Yel­low Hibi­scus – roz­pro­mie­nio­ny i soczy­sty, a jed­no­cze­śnie deli­kat­nie kwia­to­wy – oraz Red Hibi­scus – wyra­zi­sta kom­po­zy­cja solar­no-kwia­to­wa, pierw­sza Colo­gne Inten­se w ofer­cie Blos­soms. 

Boha­te­rem zapa­chu Yel­low Hibi­scus jest nic inne­go, jak żół­ty hibi­skus – sta­no­wy kwiat raj­skich Wysp Hawaj­skich, któ­re­go zło­ci­sty blask zdo­bi ską­pa­ne w słoń­cu wul­ka­nicz­ne zbo­cza i szla­ki tury­stycz­ne. Uwa­ża sie, że słod­ki, żół­ty hibi­skus sym­bo­li­zu­je kró­lew­skość, wła­dzę i sza­cu­nek, zawie­ra­jąc w sobie ducha kobie­co­ści, przez co czę­sto był pre­zen­to­wa­ny wik­to­riań­skim kobie­tom przez zako­cha­nych wiel­bi­cie­li jako uzna­nie ich pięk­na.  Yel­low Hibi­scus Colo­gne z naj­now­szej kolek­cji Blos­som to esen­cja muśnię­tych słoń­cem wybrze­ży i nie­koń­czą­cych się, sło­necz­nych dni zamknię­ta w pięk­nym, let­nim fla­ko­nie: to praw­dzi­we połą­cze­nie żół­te­go hibi­sku­sa z soczy­stą świe­żo­ścią róży, mie­nią­cej się o świ­cie kro­pla­mi rosy na boga­tych, aksa­mit­nych płat­kach. A wszyst­ko to zosta­ło prze­ła­ma­ne soczy­sto­ścią limon­ki,  tak, aby tej lek­kiej, sło­necz­nej i kwia­to­wej kom­po­zy­cji nadać ostre­go blasku.

Zapach Red Hibi­scus skry­wa w sobie zaś wszyst­kie sekre­ty czer­wo­ne­go hibi­sku­sa. Gdy słoń­ce prze­bi­ja się przez zie­lo­ne wzgó­rza tro­pi­kal­ne­go lasu na Hawa­jach, a w tle sły­chać odgło­sy tro­pi­kal­nych pta­ków, ten jaskra­wo­czer­wo­ny kwiat – będą­cy kuzy­nem żół­te­go hibi­sku­sa – wychy­la się do słoń­ca, pochła­nia­jąc jego pro­mie­nie. pochła­nia cie­pło. To znacz­nie bar­dziej nie­śmia­ły, rzad­szy kwiat, któ­ry woli życie z dala od cie­kaw­skich oczu i rąk. Niczym mały, migo­tli­wy pło­mień, czer­wo­ny hibi­skus prze­bi­ja się przez buj­ne zaro­śla, roz­sie­wa­jąc swo­je szkar­łat­ne płat­ki. Uwa­ża się, że czer­wo­ny hibi­skus od daw­na znaj­du­je zasto­so­wa­nie w medy­cy­nie ajur­we­dyj­skiej m.in. do chło­dze­nia cia­ła w upal­ne upa­ły, a ponad­to jest boga­ty w prze­ciw­u­tle­nia­cze i wita­mi­nę C, przez co wyko­rzy­stu­je się go w wyro­bie her­bat o żywych kolo­rach, poda­wa­nych na cie­pło bądź zim­no. Nic więc dziw­ne­go, że czer­wo­ny hibi­skus stał się inspi­ra­cją dla zmy­sło­we­go Colo­gne Inten­se z naj­now­szej kolek­cji Blos­soms. W połą­cze­niu z boga­tym i pikant­nym ylang-ylang, moc­nym jaśmi­no­wym sam­ba­kiem i pustyn­nym cie­płem wani­lii, Red Hibi­scus Colo­gne Inten­se sta­je się cie­płym, głę­bo­kim, a jed­no­cze­śnie egzo­tycz­nym zapachem.

To jed­nak nie koniec nowo­ści zapa­cho­wych od mar­ki Jo Malo­ne Lon­don. W ramach wio­sen­nej kolek­cji mar­ka pro­po­nu­je tak­że dwa powro­ty: pro­mien­ną i kwia­to­wą kom­po­zy­cję Fran­gi­pa­ni Flo­wer oraz rado­sną i deli­kat­nie kwia­to­wą Nashi Blos­som. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ny owo­co­wy zapach Jo Malo­ne Lon­don -  Nec­ta­ri­ne Blos­som & Honey będzie teraz dostęp­ny rów­nież w limi­to­wa­nej edy­cji w nowej for­mie, czy­li mgieł­ki do cia­ła, któ­rej for­muł wzbo­ga­co­no kil­ko­ma skład­ni­ka­mi pie­lę­gna­cyj­ny­mi oraz natu­ral­ne­go pocho­dze­nia gli­ce­ry­ną, co nie tyl­ko pozo­sta­wia na skó­rze pięk­ny zapach, ale i dosko­na­le wpły­wa na jej kon­dy­cję. Nowy duet per­fum w kre­mie – Nec­ta­ri­ne Blos­som & Honey i Oran­ge Blos­som  będzie zaś dostęp­ny we wspa­nia­łym worecz­ku utrzy­ma­nym w żywej kolo­ry­sty­ce. Gład­ka for­mu­ła per­fum w kre­mie pozwa­la na łatwe roz­pro­wa­dze­nie pro­duk­tu na skó­rze, a dzię­ki nie­oczy­wi­ste­mu połą­cze­niu tych  dwóch zapa­chów otrzy­mu­je­my boga­tą, kwia­to­wą kom­po­zy­cję. Uzu­peł­nie­niem nowej, wio­sen­nej kolek­cji jest tak­że spe­cjal­na edy­cja dyfu­zo­ra w wer­sji zapa­cho­wej Silk Blos­som, któ­ra w każ­dym pomiesz­cze­niu pomo­że wycza­ro­wać rado­sną, wio­sen­ną atmosferę.

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki Jo Malo­ne Lon­don Blos­soms jest dostęp­na w sprze­da­ży od mar­ca 2021 roku.

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kwintesencja lata zamknięta w butelce -  nowa kolekcja zapachów Jo Malone London

Nowa limi­to­wa­na, nostal­gicz­na kolek­cja Jo Malo­ne Lon­don to pięć roz­kosz­nych zapa­chów inspi­ro­wa­nych tęsk­no­tą za tra­dy­cja­mi z prze­szło­ści i słod­ki­mi, kon­fi­tu­ro­wy­mi marze­nia­mi. Kam­pa­nia zapa­chów two­rzy iście siel­ski, bez­tro­ski, rodzin­ny i cie­pły kli­mat: wiej­skie­mu festy­no­wi towa­rzy­szy niezwykle…
Więcej
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Specyficzne…
Więcej