ModaMust haveNewsroom

Kolekcja z zestawami do jogi The Hey Honey for EDITED

EDITED przenosi jogę na najwyższy poziom! Hey Honey, marka z Hamburga znana z produktów do jogi, podjęła współpracę z EDITED. Dzięki niej powstała kapsułowa kolekcja z 6 zestawami legginsów i sportowych topów stworzonych specjalnie dla joginek. Zwierzęce wzory i odświeżające kolory – od miętowego do soczystego niebieskiego sprawią, że ćwiczenia będą jeszcze większą przyjemnością.

Kolekcja z zestawami do jogi The Hey Honey for EDITED

Kom­for­to­wy krój, ela­stycz­ne mate­ria­ły oraz dba­łość o szcze­gó­ły – wła­śnie tym kie­ro­wa­ły się obie mar­ki, aby stwo­rzyć ide­al­ną odzież spor­to­wą. Pod­czas ćwi­czeń ubra­nia poru­sza­ją się razem z Tobą – bez obsu­wa­nia się, uci­ska­nia, czy uwie­ra­nia. Na doda­tek, zesta­wy wyglą­da­ją o wie­le za dobrze, aby nosić je jedy­nie na zaję­cia jogi! Połącz je z przy­du­żą blu­zą lub mary­nar­ką oraz z ulu­bio­ny­mi sne­aker­sa­mi, a uzy­skasz ide­al­ną sty­li­za­cję na lunch lub spo­tka­nie z przyjaciółmi.

Zespół EDITED pomy­ślał też o jogin­kach ocze­ku­ją­cych dziec­ka. Kolek­cja zawie­ra cią­żo­we leg­gin­sy oraz topy z szer­szą i bar­dziej ela­stycz­ną gum­ką pod biu­stem. Zesta­wy zapew­nia­ją jesz­cze więk­szy kom­fort pod­czas ćwi­czeń, tak waż­ny dla przy­szłych mam.

zestaw na jogi Edited zestaw na jogi Edited top do jogi top do jogi zestaw na jogi dla przyszłej mamy, ciążowe legginsy Kolekcja z zestawami do jogi The Hey Honey for EDITED zestaw na jogi dla przyszłej mamy, ciążowe legginsy

Kolek­cja z zesta­wa­mi do jogi The Hey Honey for EDITED dostęp­na jest od 09.10.2019 na stro­nie EDITED.pl,w skle­pach sta­cjo­nar­nych EDITED oraz na hey-honey.de

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy