NewsroomUrodaVers24 favorites

Kolekcja szminek Rouge Hermès –  Hermès podbija rynek beauty 

Minimalistyczne opakowania stworzone z szlachetnych materiałów – lakierowanych, szczotkowanych i polerowanych metali w kolorze czarnym, białym lub złotym w których kryje się prawdziwa kobieca broń – szminka. Niestrudzenie pracowali nad nią: Pierre Hardy – dyrektor ds. kreacji biżuterii oraz obuwia damskiego i męskiego Hermès, odpowiedzialny za koncept opakowania, Bali Barret – dyrektor artystyczna działu damskiego, dzięki której projekt uzyskał ideę kobiecości i koloru, Jérôme Touron – dyrektor kreatywny Hermès Beauty, który nadał jej formę produktów do makijażu oraz Christine Nagel – dyrektor ds. Perfum za sprawą którego kolekcja zyskała jedyny w swoim rodzaju, unikatowy zapach. 

kosmetyki HERMES

Rouge Her­mès to luk­sus, auten­tycz­ność, natu­ral­ne pięk­no i ele­gan­cja, a więc wszyst­kie syno­ni­my tego pary­skie­go domu mody. Ręcz­nie mon­to­wa­na szmin­ka w 24 odcie­niach, skry­ta w kul­to­wym, minia­tu­ro­wym papie­ro­wym pudeł­ku dzię­ki moż­li­wo­ści uzu­peł­nia­nia będzie słu­żyć Ci jak uko­cha­na toreb­ka – przez dłu­gi czas. Pro­ste, nie­po­zor­ne opa­ko­wa­nia kry­ją w sobie żywe, nasy­co­ne kolo­ry, któ­re pod­kre­ślą pięk­no każ­dych ust.  Wyjąt­ko­wa kolek­cja powsta­ła w opar­ciu o inspi­ra­cję mate­ria­ła­mi wyko­rzy­sty­wa­ny­mi w Her­mès – a więc jedwa­biem, z nie­skoń­czo­nym bogac­twem odnie­sień kolo­ry­stycz­nych (75.000 odcie­ni), oraz skó­rą (900 odcieni).

To pró­ba połą­cze­nia ponad­cza­so­we­go pro­duk­tu do sta­le zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści i dosto­so­wa­nia do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Intu­icyj­na w apli­ka­cji, drob­na tek­stu­ra szmin­ki pozwa­la już za jed­nym pocią­gnię­ciem uzy­skać mato­we lub saty­no­we wykoń­cze­nie. Oprócz szmi­nek, towa­rzy­szyć jej będą pro­duk­ty sta­no­wią­ce pod­sta­wę rytu­ału pie­lę­gna­cji ust: bal­sam,  błysz­czyk, uni­wer­sal­na kred­ka do ust, a tak­że szczo­tecz­ka do ust z lakie­ro­wa­ne­go drew­na. Prócz tego, w sprze­da­ży dostęp­na będzie skó­rza­na kolek­cja akce­so­riów, m.in. fute­ra­łów i luster.

kosmetyki HERMES, pomadki Hermes

Już 04 mar­ca 2020 roku na świe­cie zade­biu­tu­je pierw­szą kolek­cję szmi­nek Rouge Her­mès, poświę­co­na natu­ral­ne­mu pięk­nu ust.  Od wrze­śnia 2020 roku, co 6 mie­się­cy swo­ją pre­mie­rę będą mieć kolej­ne linie Her­mès Beau­ty, zaś dwa razy w roku kolek­cji towa­rzy­szyć będzie limi­to­wa­na edy­cja trzech kolorów.

kosmetyki HERMES, pomadki Hermes kosmetyki HERMES, pomadki Hermes kosmetyki HERMES, pomadki Hermes

Kolek­cja będzie do kupie­nia onli­ne na stro­nie hermes.com a tak­że w wybra­nych buti­kach na całym świe­cie, przy czym na chwi­lę obec­ną nie będzie dostęp­na w Warszawie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy